Yazar - Optimal Denetim

Örtülü Sermaye Kapsamında Yapılan Faiz Hesaplamasının Kar Payı Dağıtımında Kdv’ye tabi olup, olmadığı

Vergi güvenliğini sağlamak amacı ile 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile Örtülü Sermaye başlıklı 12. Maddesi ticari hayatımıza girmiş bulunmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun örtülü sermaye başlıklı 12’nci maddesinde, örtülü sermayenin tanımının yapıldığı, örtülü sermaye sayılmanın şartlarına yer verildiği ve maddenin 7’inci bendinde,  örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerek borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağının belirtilmiştir.

Her ne kadar kanunun 1. Bendinde Örtülü sermayenin tarifi Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Şeklinde yapılmış ise de; ticari hayatta bir emsal olarak vergi incelemelerinde maddenin şümulü bir emsal olarak alınmaya başlanmış ve sermayenin 3 katını aşmayan durumlarda uygulamada kendine yer bulmuştur.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarların, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle “dağıtılmış kar payı” sayılması gerektiği aşikârdır.

Buraya kadar yapılan işlemler optimal olarak zaten işletmeler tarafından adat hesaplanmak sureti ile yılsonlarında verilen veya alınan borç paralar üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek gelir gider hesaplarına intikal ettirilmektedir.

Ancak uygulamada bu hesaplamalar her ne kadar yılsonunda hesaplara intikal ettirilir dense de Kurumlar Vergisi Beyannamesinin izleyen yılın Nisan ayı içerisinde verilmesi hesaplama zamanı açısından aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Hesaplanan faiz bir şekilde kayıtlara intikal etmektedir.

Ancak hesaplanan faizin Kdv karşısındaki durumu zaman zaman işletmeleri sıkıntıya sokmaktadır. Zira süresi içinde yapılmayan hesaplamalar hesaplayan açısından Düzeltme Beyannameleri ile vergi zıyaı önlenerek işleme alınmaya çalışılırken,  faiz tahakkuk ettirilen işletme açısından dönem kapandığı için indirim konusu olarak kayıtlara alınamamakta ve/veya sonradan kayıtlara alınan indirim tutarları inceleme ve denetim elemanlarınca reddedilebilmektedir.

İşte tam burada yapılan bu işlemin Kdv karşısındaki durumu da sorgulanır olmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Koruyucu vergi güvenliği açısından getirilen ve Kurumlar Vergisi kanununda kendisine yer bulan iş bu düzenleme, Kdv kanunu açısından nasıl değerlendirilmelidir?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1’inci maddesinde katma değer vergisinin konusuna, 2’nci maddesinde teslime, 4’üncü maddesinde hizmetin tanımına yer verilmiştir.

Tahakkuk eden faiz gelirinin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında kar payı olarak kabul edilip edilemeyeceği ile hizmet olarak kabul edilip edilemeyeceğinin tespitine bağlı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarların, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılması gerektiği, bu itibarla kazanç vergileri için bir vergi güvenlik sistemi olarak getirilen düzenlemeler itibariyle ortaya çıkan sonucun, muamele vergileri için de vergiyi doğuran bir olaya sebebiyet vermeyeceği, TC Danıştay 3. Dairesinin 2016/1944 sayılı kararı ile açıklığa kavuşmuştur.

Bir başka ifade ile Kurumlar Vergisi kanununda açıkça belirtilen “kar payı dağıtımının” Katma Değer Vergisi Kanununda sayılan türde bir teslim veya hizmet olarak nitelendirilemeyeceğinden, 3065 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde kar payı ve iştirak kazançlarının katma değer vergisinin konusu olarak sayılmaması gerektiği Danıştay’ın almış olduğu ilgili kararında kabul görmüştür.

Ancak kurumların yukarıda yer vermiş olduğumuz bu kanuni değerlendirmelerin yanında işletmelere özel durumlarını da göz önüne alarak mevzuatın değerlendirilmesine özen göstererek, vergi danışmanlarına başvurmak sureti ile konunun bir bütün olarak ayrıca değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Benzer Etiketler:
 • yeni şirket kurma kanunları 2018
Abdullah Gündoğmuş

Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerde Damga Vergisi Hakkında

Bilindiği üzere Damga Vergisi özellik arz eden kısa bir metine sahip olmasına karşın, uygulama alanı oldukça geniş olan ve hayatımızın her safhasında ister kişiler olarak, isterse kurumlar olarak karşılaşabileceğimiz bir vergi türüdür.

Son dönemlerde Maliye Bakanlığı öncülüğünde de yeni düzenlemelere gidilmiş suret vs. adlar adı altında mükerrer vergilendirmenin önüne geçilmesi yönünde vergide ki zorlayıcı şartlar günümüz gereklerine göre yorumlanmaya çalışılmıştır.

Şöyleki kanun metninin kısa ve öz olması yorumları da halen beraberinde getirmektedir. Dolayısı ile idare ile mükellefler ve/veya kişiler karşı karşıya gelebilmektedirler.

Öteden beri gelen ihtilaflı konulardan bir tanesi de Sözleşme içi hüküm bulunan ve kendiliğinden uzayan sözleşmelerde yeni dönemde oluşan mal ve hizmet ile sözleşmeye konu tutarlar üzerinden Damga Vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği konusu idi.

Doğal olarak İdare bu yönde gerçekleşen işlemlerde yeni dönem için Damga Vergisi’nin doğacağı ve tahakkuk ettirilerek ödeneceği yönünde talepte bulunmakta idi.

Damga vergisi genel olarak yazılı metinlere bağlı olarak düzenlenen akit ve sözleşmeler ile bazı değerli kâğıt ve beyannameler üzerinden alınan bir vergidir.

Mevcut sözleşmelerde tarafların sözleşme hükümlerinin, yeniden bir sözleşme düzenlenmeksizin hali hazırda düzenlenmiş bulunan sözleşmeye istinaden uzayacağı yönünde bir hüküm bulunması durumunda, yeni bir sözleşme ihdas edilmiş olmayacağından ayrıca bir Damga Vergisi beyanına gerek olmadığı yönünde kişi ve mükelleflerin talebi bulunmakta idi.

Konuya ilişkin olarak Danıştay Vergi Davaları Kurulu Damga Vergisine taraf olan kişi ve kurumlar lehine sayılabilecek bir karar vermiş bulunmaktadır.

Kurulun 2015/1054 Esas 2016/45 nolu kararında

“…………………………… sözleşmelerinin, sözleşmede yer alan hüküm gereğince süresinin kendiliğinden uzaması halinde damga vergisine tabi tutulamayacağı” beyan edilmiş bulunmaktadır.

Bu karara göre önceden düzenlenmiş bulunan kâğıdın altına veya arkasına bir boşluğa, bu kâğıdın hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin şerh konulması, yeni bir sözleşme düzenlenmesi, tarafların aktif irade beyanında bulunması halinde bu kâğıdın damga vergisine tabi olacağı;

Ancak;

–          Yeni dönem için yenileme veya yenilememe ihbarında bulunulmadığı,
–          Süre uzatımı için yeni bir kâğıt düzenlenmediği,
–          Mevcut sözleşmeye bir şerh düşülmediği veya mektup teatisi olmadığı,
–          Tarafların pasif kalmak suretiyle sözleşmenin kendiliğinden uzaması halinde,

Damga Vergisi doğmayacağı beyan edilmiştir.

Tabi burada verilen karar münferit olmasına karşın kanunun özüne atıfta bulunmakla beraber, her sözleşmenin kendine özel hükümlerinin bulunabileceği de göz önüne alınmalıdır.

Dolayısı ile süresi kendiliğinden uzayabilecek sözleşmeler düzenlenirken kişi ve mükelleflerin yukarıda bahsedilen durumların sözleşme metinlerinin de bu karar hükümleri göz önünde bulundurularak özenle düzenlenmesinde kendi istifadeleri yönünde fayda bulunmaktadır.

Şirket Kurmak

3 Adımda Şirket Kurmak

1-      Fikrini bul, geliştir ve finansal analizlerini yaparak, ticaret hayatına atılmak için vakit geçirmeden hareket geç.

Günümüzün en değerli ürünü öncelikli olarak fikirlerimizdir. Bu gün bir evin odasından başlayarak fikirlerinin peşinden koşan ve bu fikirlerini geliştiren ve bir dünya markası haline getiren bir çok firma vardır. Burada önemli olan bir iş fikrinin yanında bu fikri geliştirmek, arkasında durmak ve bu fikri üretken hale getirirken finansal analizlerini yaparak, ticari hayata uygun hale getirerek, bir an önce harekete geçmek gerekmektedir. Daha sonra fikirleriniz bir başkası tarafından karşınıza geldiğinde ben bunu düşünmüştüm dememek için.

 

2-      Şirket kurmak için bir müşavir ile anlaş ve ön maliyet hesaplamalarını yaparak şirket sözleşmesini oluştur.

İlk aşamayı geçen kişiler ticari hayata iyi bir başlangıç yaparak şirket kuruluşu yapmak için muhakkak mali ve finansal danışmanlar ile bir mali müşavir veya muhasebe ofisi ile anlaşmak durumundadır. Şirketin kuruluşunda baştan kurgulanan ve şirket anasözleşmesine aktarılan bilgilerin daha sonra bir çok faydalarını görecekleri tabiidir. Şirket kurulur iken Limited şirket kuruluşu mu, Anonim şirket kuruluşu mu yapılacağına bu aşamada karar verilir. Zira sonrasında muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve resmi idareye karşı sorumlulukların yerine getirilmesinde bu aşamalar büyük önem arz etmektedir.

3-      Ticaret Sicilde sözleşmeni tasdik ettirerek yayınla. Sonrasında Vergi Dairesi ve SGK başvurularını tamamlayarak şirket faaliyetine başlayarak ticaretini geliştir.

Oluşturulan sözleşme Ticaret Sicil Memurluğunca tasdik ettirilerek, ticaret sicil gazetesinde yayınlanır ve ilgili makamlara müracaat edilerek, vergi levhası çıkartılan şirket ticari hayata merhaba demiş olur.

 

Daha fazla ayrıntı ve bilgi için sitemizi inceleyebilir, aşağıdaki linkleri tıklayıp bilgi alabilir, şirket kuruluş maliyet hesaplama tablosunu doldurup teklif isteyebilir veya iletişim bilgilerinden tarafımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Benzer Etiketler:
 • ik sirket kurma tüyoları

Anonim Şirket Ana Sözleşmesi (Sözleşme örnekleri standart olup; daha detaylı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile İLETİŞİME geçiniz.)

Anonim Şirket Kuruluş, Ana Sözleşme Örnekleri:

Öncelikle esas sözleşme hazırlama kılavuzunu incelemenizi öneririz.

Anonim şirket sözleşmesi Kuruluş, Amaç ve Konu, Sermaye, Şirket Merkezi, Şirketin Adresi, Genel Kurul vb. İlgili kanun maddelerini de içeren örnekleri aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Benzer Etiketler:
 • anonim şirket örnekleri
 • anonim şirket ana sözleşme örneği
 • anonim şirket ana sözleşme örneği 2017
 • anonim şirketlerde kuruluş sözleşmesi
 • örnek anonim şirket kuruluşu
 • şirket ana sözleşme hazırlanması

Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği

Değerli Okurumuz,

Yeni Türk Ticaret Kanunun gerekleri göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışmamızda, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni sözleşmelerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususları içermektedir.

İşbu çalışma ile Şirket Anasözleşmesi genel hatları ile bir çerçeve içerisinde sunulmasına karşın sözleşmelerde ele alınması gereken özellikli durumlar ise ayrı müşavirlik hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca her geçen gün yeni kanun ve/veya kanunlardan doğan bilgilerin de sözleşmeye ilavesi ve çıkartılması söz konusu olabilir.

Faydalı olması temennisi ile bilgilerinize sunar daha fazla ayrıntı ve bilgi için müşavirliğimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 0216 380 1464

Limited Şirket Kuruluş, Ana Sözleşme Örnekleri:

Öncelikle sözleşme hazırlama kılavuzunu incelemenizi öneririz.

Limited şirket sözleşmesi Kuruluş, Amaç ve Konu, Sermaye, Şirket Merkezi, Şirketin Adresi, Genel Kurul,  İlan vb. İlgili kanun maddelerini de içeren örnekleri aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Benzer Etiketler:
 • limited şirket ana sözleşme örneği doldurulmuş
 • ana sozlesme ornegi
 • tek kişilik limited şirket kuruluşu ana sözleşme örneği
 • limited şirket ana sözleşme örneği 2017
 • limited sirket ana sozlesmesi
 • limited şirket örnekleri

Şirketlere bağımsız denetim uyarısı

Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereği konulan belirli kriterleri yerine getiren ve 2015 ve 2016 yılı hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetimi yaptırmayan şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uyarıldığını belirten bağımsız denetçi ve mali müşavir Somer Kılıçer, bu durumun şirketler açısından yasal yaptırımlarına dikkat çekti.

Şirketlerde denetçi seçilmemesinden doğan zararlardan yönetim kurulunun sorumlu olduğunu da vurgulayan Kılıçer şöyle konuştu: “Bağımsız denetimi yaptırmayanlara yasal olarak belli yaptırımlar var. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmünde oluyor. Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası da yapılamaz hükmü bulunuyor. Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda bağımsız denetim yaptırmayan şirketler, kâr dağıtamazken sermaye artırımı ve sermaye azaltımında da bulunamıyor. Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan da yönetim kurulu sorumlu. Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda TTK’nın 562’nci maddesi gereği şirketin yönetim kurulu üyeleri, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Yaptırmamaları halinde 30 bin liraya kadar ceza ile de karşılaşabilecekler.

KAYNAK : http://www.hurriyet.com.tr/sirketlere-bagimsiz-denetim-uyarisi-40481871

Daha fazla bilgi ve bağımsız denetim teklifi almak için lütfen tıklayınız.

 

İndirilecek Katma Değer Vergilerinin Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilmeyeceği

Abdullah Gündoğmuş

Abdullah Gündoğmuş

İndirilecek Katma Değer Vergilerinin Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilmeyeceği

Şirketlerde karşılaştığımız bir durumda, İndirilecek Katma Değer Vergisi olarak 191 İndirilecek Kdv olarak muhasebe hesap kayıtlarına alınmış ve işletmelerin 190 Devreden Kdv hesabına intikal ettirilmiş Kdv tutarlarının dönem sonlarında işletmelerde çıkan karın düşürülmesi amacı ile gider ve maliyet unsuru olarak indirilmek istendiğini görmekteyiz.

Zira işletme bu Kdv tutarlarını her ne kadar 191 İndirilecek Kdv olarak kayıtlarına almış olsa da işletmede Ödenecek Kdv çıkmadığı ve herhangi bir yol ile de devreden bu Kdv tutarının idareden mahsuben veya nakden iade alma şansı olamadığı durumlarda, işletmelerde mal ve hizmet alımı esnasında ödenen bu Kdv tutarı bir gider ve maliyet unsuru olarak değerlendirilmek istenmekte ve mal ve hizmetin bir unsuru gibi görülerek maliyet kayıtlarına alınmak istenmektedir. Bu yöntemle de işletmede atıl bir finansman maliyeti olarak değerlendirilen bu tutarlar hiç değilse Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilmek sureti ile Kurumlar ve/veya Gelir Vergisi avantajı temin edilmek istenmektedir.

Halbuki 3065 sayılı KDV kanununun madde30/d bölümünde hangi hallerde İndirilecek Kdv’nin indirim konusu yapılmayarak Gelir ve/veya Kurumlar Vergisinden indirilebileceği ele alınmış ve bu bağlamda aşağıdaki metine yer verilmiştir;

Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
b) (3297 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen bent) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
c) (5228 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1.12.2003 tarihinden geçerli olmak üzere 31.7.2004) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, (49)
d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.(6728 sayılı kanunun 44 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm;Yürürlük 09.08.2016) (5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi hariç)

(49) (Değişmeden önceki şekli) (4503 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 5.2.2000) c) Deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer vergisi. (4503 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) c) Zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, Olarak belirtilmiştir.

Ayrıca Kdv Kanunu Madde 58 ‘de ise verginin gider olarak dikkate alınmayacağı aşağıdaki metinle belirtilmiştir.
Madde 58 : Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Dolayısı ile İndirimi kabul edilen hiçbir Kdv gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz.

Bunu basit bir örnek ile açıklamak gerekir ise Rentacar hizmetleri veren bir işletme kiralama amacı ile aldığı sıfır bir binek otomobili 100.000+Kdv (18.000) =118.000 TL’ye (Ötv vb. diğer vergiler dikkate alınmamıştır) almıştır. Firma bu durumda 18.000 TL Kdv tutarını İndirilecek Kdv olarak dikkate alarak indirim konusu yapacaktır. Firma istese dahi satın alma esnasında ödemiş olduğu Kdv’yi malın maliyetinde bir gider unsuru olarak dikkate alamaz ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının tespitinde gider ve maliyet unsuru olarak indirim konusu yapamaz.
Ancak firma rentacar firması olmamış olsa idi ise almış olduğu binek araç için ödediği Kdv’yi 3065 sayılı KDV Kanununun madde 30’da sayılan İndirilemeyecek giderler arasında sayıldığı için aynın kanununa ait Madde 58’de yer alan İndirilebilecek Kdv arasında yer almadığı için İndirilecek Kdv olarak indirim konusu yapamayacak ve bunun yerine ödediği Kdv’yi bir gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alarak Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir.

Konuya ilişkin olarak TC Danıştay 4. Dairesinin örnek bir kararını da sizinle paylaşmak isterim.
İstemin Özeti : Davacının hissedarı olduğu ve mükellefiyeti sona eren adi ortaklığın indirim yoluyla gideremediği katma değer vergilerini gider hesaplarına aktarılması suretiyle ortaya çıkan zararın davacıya isabet eden kısmının beyan edildiği 2010 yılı gelir vergisi ile 2010/3’üncü dönem geçici vergi beyannamelerinden çıkarılması sonucu ortaya çıkan matrah farkı üzerinden salınan gelir vergisi, geçici vergi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
Ankara 4. Vergi Mahkemesi 28.05.2014 günlü ve E:2014/400, K:2014/1152 sayılı kararıyla; 3065 saylı Katma değer Vergisi Kanunu’nun 58’inci maddesinde indirilecek katma değer vergilerinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin açık hüküm karşısında dava konusu tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı, ancak mahsup dönemi geçtiği için geçici vergi aslının terkini gerektiği gerekçesiyle davayı kısmen reddetmiştir.
Davacı mükellefiyetin sona ermesi sonucu indirilemeyen katma değer vergilerinin gider olarak yazılabileceğine ilişkin özelgelerin bulunduğu ve uygulamanın bu yönde olduğunu, bu nedenle tarhiyatın hukuka aykırı düştüğünü; davalı İdare mahkemece terkin edilen geçici vergi üzerinden gecikme faizi hesaplanmasının mümkün olmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.
Savunmanın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Tetkik Hakimi Yavuz Şen’in Düşüncesi : Taraflarca temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından taraflar temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince dava dosyası tekemmül ettiği için davacının yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesine gerek görülmeyerek işin esası incelenip gereği görüşüldü: Taraflarca temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir. Bu nedenle, tarafların temyiz istemlerinin reddine ve kararın onanmasına, 15.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dolayısı ile İşletmelerde İndirilecek Kdv olarak dikkate alınması zorunlu olan ve indirim yolu ile giderilemeyen mal ve hizmet alımları esnasında ödenen İndirilecek Kdv tutarlarının veya daha önceden indirim yolu ile kayıtlara alınmış Devreden Kdv tutarının gider ve maliyet unsuru olarak Gelir ve Kurumlar Vergisinin matrahının tespitinde indirim konusu olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

ABDULLAH GÜNDOĞMUŞ
Optimal Denetim
SMMM / Bağımsız Denetçi

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler 

Aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda teklif almak için Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu linki tıklayınız ve gerekli formları kısa bir sürede doldurmak sureti ile öncelikli olarak Bağımsız Denetime tabi olup almadığınızı belirleyerek teklif talebinde bulununuz.

GİRİŞ

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de 2016/8549 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.

Bunun akabinde ise 16.02.2016 tarihli 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilaveten 29.07.2017 tarih ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede BOBİ Finansal Raporlama Standartları yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacağı hususu ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Daha sonra bu Kararlar da zamanla değiştirilmiştir.

En son 2016/8549 sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

BOBİ FRS, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin (diğer bir ifade ile MSUGT uygulayan işletmelerin) münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacaktır.

Tebliğde , BOBİ FRS’yi uygulayan işletmelerin iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamayacakları hüküm altına alınmıştır.  Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur.

Buna göre;

1. 2016/8549 sayılı Karar’ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

 

2. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 1. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 125 ve üstü (Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi)

 

3. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 2. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü (Bir önceki Kararda da 175 ve üstü idi)

 

4. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 3. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

 

5. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 4. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 200 ve üstü idi)

 

6. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 6. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

 

7. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 7. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 125 ve üstü (Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi)

8.

Ayrıca Kamu Gözetim Kurumunun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı Kararına ekli listedeki şirketler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına) göre Rapor üretirken Listede yer almayan şirketler isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) Kapsamında  Finansal Raporlarını ve Denetimini yaptırabileceklerdi.

Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT kapsamında raporlama yapan tüm şirketler 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ye göre yapması gerekecektir.

BOBİ FRS içerisinde yer alan Büyük işletme kriteri ayrıca belirlenmiş olup, BOBİ FRS.nin Büyük İşletmelere ait işlemlerinde uygulanacaktır.

Büyük İşletme Ölçütleri;

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 250 ve üstü,

 

Diğer taraftan, 2012/4213 sayılı Kararın Uygulamaya ilişkin esaslar başlıklı 4 üncü maddesinde;

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.”

“Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.”

“Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.”

hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;

· Finansal tablolar açısından 2016 ve 2017 finansal tabloları,

· Çalışan sayısı bakımından ise 2016 ve 2017 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı

dikkate alınacaktır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda teklif almak için aşağıdaki Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu linki tıklayınız ve gerekli formları kısa bir sürede doldurmak sureti ile öncelikli olarak Bağımsız Denetime tabi olup almadığınızı belirleyerek teklif talebinde bulununuz.

Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu

 


 

Yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız

Benzer Etiketler:
 • BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ 2018
 • denetime tabi olan sermaye şirketleri bakanlar kurulu kararı
 • zorunlu bağımsız denetim

إقامة شركة في تركيا

 إقامة شركة في تركيا

لمحة عامة

يقوم قانون جذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين.

ويخضع الأجانب لنفس الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل الأسهم التي تنطبق على المستثمرين المحليين. يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بأية صيغة من الصيغ المنصوص عليها في القانون التجاري التركي (TCC)، والذي يقدم أسلوبًا منهجيًا لحوكمة الشركات يستوفي المعايير الدولية، كما يُعزز من الملكية الخاصة وأنشطة الاكتتاب العامة، ويهيئ إطارًا من الشفافية في إدارة الأعمال، كما يضع بيئة الأنشطة التجارية التركية موضع اتفاق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وكذلك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أنواع الشركات التي تندرج تحت تصنيف القانون التجاري التركي والأنواع البديلة

هناك أنواع شركات ذات طبيعة مزدوجة وشركات أشخاص تندرج تحت القانون التجاري التركي، والذي يجيز تأسيس الشركات وفقًا للأنواع الآتية:

‌أ) أنواع شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المزدوجة

 • شركة مساهمة محدودة (JSC)
 • شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
 • شركة تعاونية

على الرغم من أن بعض الحدود المالية (أي الحد الأدنى لرأس المال) والهيئات تختلف عن بعضها البعض، فإن الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة مساهمة محدودة (JSC) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تظل واحدة.

‌ب) أنواع شركات الأشخاص

 • شركة تضامن
 • شركة توصية بسيطة

وعلى الرغم من جواز تأسيس الشركات وفقًا لهذه الأنواع الخمسة، إلا أن الشركة المساهمة المحدودة (JSC) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) هما النوعان الأكثر شيوعًا في الاقتصاد العالمي وداخل تركيا على حدٍ سواء.

وبالإضافة إلى هذه الأنواع من الشركات، فمن الممكن اعتبار الفروع ومكاتب الاتصال كبديلين إضافيين عند تأسيس نشاط تجاري في تركيا. ومع ذلك، لا تعتبر الفروع ومكاتب الاتصال كيانات قانونية.

تأسيس شركة

عند تأسيس شركة في تركيا، يجب على المرء الالتزام بالقواعد والأنظمة التالية:

‌ج) تقديم مذكرات وعقود التأسيس إلى نظام MERSIS عبر الإنترنت

وفقًا للائحة السجل التجاري، يجب الوفاء بمعاملات السجل التجاري من خلال MERSIS (نظام سجل التسجيل المركزي).

MERSIS هو نظام معلومات مركزي لتنفيذ عمليات السجل التجاري وتخزين بيانات السجل التجاري إلكترونيًا بشكل دوري. ويتم إعطاء رقم فريد للكيانات القانونية التي تشارك بنشاط في الأعمال التجارية. يمكن تأسيس شركات جديدة عبر الإنترنت في MERSIS، كما يجوز للشركات التي تم تأسيسها بالفعل أن تعمل من خلال النظام بعد نقل سجلاتها.

‌د) تنفيذ وتوثيق مستندات الشركة

إن المستندات التالية مطلوبة لتقديم طلب تسجيل في مكتب السجل التجاري المناسب:

 • عقود التأسيس الموثقة (من أصل وأربع نسخ)
 • في حال ما إذا كان الشريك الأجنبي شخصًا طبيعيًا، تكون المستندات المطلوبة كما يلي:
  o نسختان من جواز السفر لكل حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين.
 • في حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي كيانًا قانونيًا، تكون فإن المستندات المطلوبة كما يلي:
  o شهادة نشاط هذا الكيان القانوني المعين باعتباره المساهم الصادر عن السلطة المختصة في بلد المستثمر. يجب أن تحتوي الشهادة على معلومات تتعلق بوضع الشركة الحالي والأشخاص المصرّح لهم بالتوقيع نيابةً عن الشركة.
  o القرار (واحدًا كان أو أكثر) الصادر عن الهيئة المختصة داخل المؤسسة والمُشكّلة من حملة الأسهم (واحدًا كان أو أكثر) الذين يتألف منهم هذا الكيان القانوني، والذي يصرّح بتأسيس الشركة. وفي حال وجود أي اشتراطات محددة للشركة المقرر تأسيسها (كاسم الشركة، أو مجال نشاطها وما إلى ذلك)، فإنه يتعين أن يرد نص صريح به في القرار حرصًا على جلاء المعنى.
  o في حالة تعيين كيان قانوني كعضو في مجلس إدارة الشركة المقرر تأسيسها، فإنه يجب التصريح باسم الشخص الحقيقي الذي سيتصرف بموجب اسم الكيان القانوني وعقد تأسيس هيئة مجلس إدارة الكيان القانوني في نفس القرار أو في قرار منفصل حرصًا على جلاء المعنى.
  o في حالة إتمام هذه الإجراءات من خلال وكيل، فإنه يلزم تقديم توكيل مسجل لدى كاتب عدل ليمنح التفويض للوكلاء المكلفين بمتابعة طلب التسجيل أمام مكتب السجل التجاري المختص وغيره من الجهات الرسمية الأخرى لمباشرة إجراءات تقديم الطلب (إن وُجد).
 • نماذج التوقيع المعتمدة (نسختان)
 • بطاقات الهوية الموثقة لمديري الشركة (نسخة واحدة)

تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء البند الأول أعلاه، فإنه يُشترط لجميع المستندات الضرورية المقرر إصدارها والتوقيع عليها خارج تركيا أن تكون موثقة ومصدّقًا عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. يجب أن تكون أصول المستندات الموقّعة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب عدل تركي.

‌ه) الحصول على رقم تعريف ضريبي مؤقت

يجب الحصول على رقم تعريف ضريبي مؤقت للشركات، والمساهمين غير الأتراك، وأعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الأتراك، وذلك من مكتب الضرائب المختص. ويكون هذا الرقم ضروريًا لفتح حساب مصرفي لإيداع رأس مال الشركة المقرر تأسيسها.

فيما يلي المستندات المطلوبة لمكتب الضرائب:

 • طلب التماس التسجيل
 • عقد التأسيس الموثق (أصل واحد)
 • نسخة من عقد الإيجار توضح عنوان الشركة المسجل
 • في حالة إتمام هذه الإجراءات من خلال وكيل، فإنه يلزم إصدار توكيل يوضح على وجه التحديد صلاحية التصرف نيابةً عن الشركة أمام مصلحة الضرائب لاستخراج رقم تعريف ضريبي مؤقت أو رقم تعريف ضريبي.

‌و) إيداع نسبة من رأس المال في حساب هيئة المنافسة

أصل إيصال مصرفي (صادر عن فرع مصرف “هالك بنك” (Halk Bank) للشركات في أنقرة) لبيان إيداع نسبة 0.04 من رأس المال في حساب الهيئة المنافسة في البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) أو أحد البنوك العامة، أو إيصال تحويل الأموال الإلكتروني (EFT)، وعلى أن يحمل ختمًا يشير إلى تحصيل المبلغ (رقم الحساب: 80000011 (رقم الحساب المصرفي الدولي: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)، والذي يوضح أنه تم دفع مبلغ يعادل نسبة 0.04% من رأس مال الشركة إلى حساب هيئة المنافسة.

‌ز) إيداع نسبة 25% كحد أدنى من رأس المال المبدئي في المصرف واستلام ما يثبت ذلك

يجب دفع نسبة 25% من أسهم رأس المال قبل تأسيس الشركة الجديدة. ويجب دفع نسبة 75% المتبقية من أسهم رأس المال المكتتبة في غضون عامين. وبدلًا من ذلك، يجوز دفع رأس المال كاملاً قبل التسجيل.

‌ح) تقديم طلب التسجيل في مكتب السجل التجاري

بعد إعداد المستندات التالية، يجوز للمؤسسين تقديم طلب للتسجيل:

 • طلب التماس تسجيل
 • أربع نسخ من نموذج إشهار تأسيس الشركة
 • أربع نسخ من عقود التأسيس الموثقة (أصل واحد)
 • إيصال الإيداع المصرفي الصادر لبيان عملية السداد في حساب مصرف هيئة المنافسة (بنسبة 0.04 من أسهم رأس مال الشركة)
 • نسختان من التوقيع المعتمد لكل شخص مُصرّح له بتمثيل مؤسسي شركة ذات مسؤولية محدودة
 • إعلانات المؤسسين (أصل واحد)
 • نموذج تسجيل الغرفة التجارية (نموذجان مختلفان لنوعي المساهمين المختلفين: شخص طبيعي مساهم أو كيان قانوني مساهم)
 • إقرار مكتوب من الأعضاء غير المساهمين لمجلس الإدارة ينص على إقرارهم بهذا الواجب
 • شهادة المصرف للحد الأدنى من رأس المال المدفوع (بنسبة 25% كحد أدنى من رأس المال المكتتب). إذا كان هناك أية مساهمة نوعية لرأس المال:
  o تقرير الخبراء بشأن رأس المال النوعي
  o بيان صادر عن السجل المختص يفيد بعدم وجود قيود على رأس المال النوعي
  o المستند الصادر لبيان التعقيبات التي تمت على السجلات المعنية بشأن رأس المال النوعي
  o الاتفاقيات المشتركة بين المؤسسين، والأشخاص الآخرين، والشركة المؤسسة فيما يتعلق بتأسيس الشركة

بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل أمام مكتب السجل التجاري، يقوم مكتب السجل التجاري بإعلام مكتب الضرائب المختص ومؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم منصبها بتأسيس الشركة. ويتولى مكتب السجل التجاري الترتيبات اللازمة لإصدار إعلان في الجريدة الرسمية للسجل التجاري خلال 10 أيام تقريبًا من تسجيل الشركة. كما يجب استصدار شهادة تسجيل ضريبي من مكتب الضرائب المحلي فور قيام مكتب السجل التجاري بإخطار مكتب الضرائب المحلي.

يلزم أيضًا استصدار رقم تأمين اجتماعي للشركة من مؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة. وبالنسبة للموظفين، فإنه يجب تقديم طلب منفصل بعد تسجيل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

‌ط) التصديق على الدفاتر القانونية من قبل كاتب عدل

يجب على المؤسسين توثيق السجل القانوني في نفس يوم تسجيل الشركة في مكتب السجل التجاري. وعلى كاتب العدل أن يتولى إخطار مكتب الضرائب باعتماد الدفتر التجاري.

 • دفتر اليومية
 • دفتر الأستاذ
 • دفتر الجرد
 • سجل الأسهم
 • دفتر تسجيل وقائع اجتماعات المدير
 • دفتر تسجيل وقائع اجتماعات الجمعية العمومية

‌ي) المتابعة مع مكتب الضرائب عن إخطار مكتب السجل التجاري عن تأسيس الشركة

يتولى مكتب السجل التجاري إخطار كلٍ من مكتب الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي عن تأسيس الشركة. ويحضر موظف الضرائب إلى مقر الشركة لإعداد تقرير للبت في الحالة. ويجب أن يحمل هذا التقرير توقيعًا واحدًا معتمدًا على الأقل. ويتولى المسؤولون في السجل التجاري إرسال نموذج تأسيس الشركة الذي يتضمن إخطار الرقم الضريبي إلى مكتب الضرائب.

إصدار بيان التوقيع: بعد أن يتم تسجيل الشركة أمام السجل التجاري، يجب على الأشخاص المصرّح لهم بالتوقيع لحساب الشركة أن يقوموا بإصدار بيان توقيع.

مكتب فرعي

 • لا يوجد مساهمون
 • ليس كيانًا قانونيًا مستقلاً تقتصر مدته على مدة الشركة الأم
 • لا يوجد متطلبات رأس المال، ومع ذلك، يستحسن تخصيص ميزانية تغطي عمليات ذلك المكتب الفرعي
 • يجوز تأسيس مكتب فرعي لمباشرة نفس أغراض الشركة الأم
 • يُسمح باسترداد ربح الفرع. يخضع ربح الفرع المنقول إلى المقر إلى الضريبة المقتطعة المستحقة بمعدل 15%، والتي يمكن تخفيضها من خلال معاهدات منع الازدواج الضريبي

التسجيل في مكتب السجل التجاري

يجب تقديم طلب مع المستندات التالية إلى مكتب السجل التجاري المختص لتسجيل الفرع:

 • التماس (يجب أن يكون مُوقعًا إما من قبل الشخص المصرح له التوقيع تحت ختم الشركة أو عن طريق وكيل، وفي حالة التوقيع بمعرفة وكيل، فإنه يلزم إرفاق أصل التوكيل أو نسخة معتمدة منه مع الالتماس)
 • قرار هيئة الشركة الأم المختصة بفتح الفرع
 • نسخة معتمدة من أصل عقد تأسيس الشركة الأم
 • شهادة نشاط للشركة الأم أو أي مستند معادل يبين التسجيل الحالة الحالية للشركة الأم
 • التوكيل الممنوح من قبل الشركة الأم لصالح ممثلها المقيم، المُكلف بالتمثيل الكامل والمساءلة
 • خمس نسخ من نموذج إعلان التأسيس (يجب ملء الحقول المتصلة وتوقيعها من قبل الشخص المخول)
 • نسختان من التوكيل تقرّان بالممثل في تركيا
 • وإذا كان ممثل الفرع تركي الجنسية، يلزم نسخة موثقة من بطاقة الهوية الخاصة به/بها. وإن لم يكن، فنسخة موثقة من جواز سفر الممثل المخول مترجم إلى التركية بدلًا من ذلك.
 • نسختان من نماذج إشهار التوقيع الخاص بممثل الفرع أسفل عنوان الفرع
 • خطاب التزام (موقع من الشخص المخول)
 • الحصول على بيان نموذج إعلان غرفة التسجيل من مكتب السجل التجاري (بما في ذلك صور لممثلي الفرع)

تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط لجميع المستندات الضرورية المقرر إصدارها والتوقيع عليها خارج تركيا أن تكون موثقة ومصدّقًا عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. ويجب أن تكون المستندات الأصلية المنفذة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب العدل التركي.

مكتب اتصال

 •  يتمثل نشاطه الرئيسي في إجراء دراسة لحال السوق ودراسات الجدوى بالإضافة إلى الإشراف على الفرص الاستثمارية في السوق التركي نيابًة عن الشركة الأم.
 • لا يُسمح بتنفيذ أي نشاط تجاري
 • مُطالب باستصدار تصريح من وزارة الاقتصاد والإدارة العامة لتطبيق الحوافز والاستثمار الأجنبي
 • يجوز السعي لاستصدار تصريح لمباشرة أعماله لمدة عام واحد على الأقل
 • يتم إصدار تصريح أولي لمدة ثلاثة أعوام، ويمكن مدُّه بناءً على الأنشطة في الثلاثة أعوام الماضية والخطط المستقبلية للشركة الأم
 • تقوم الجهات المعنية بتقييم طلبات المستثمرين الأجانب لتأسيس مكاتب اتصال تباشر أعمالها في قطاعات تخضع لتشريعات خاصة، مثل الأسواق المالية ومعاملات رأس المال والتأمين وما إلى ذلك

تصريح من وزارة الاقتصاد

فيما يلي المستندات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد لتأسيس مكتب اتصال في تركيا:

 • استمارة الطلب
 • خطاب الالتزام، على أن تبيّن مجال نشاط مكتب الاتصال، مع إقرار مكتوب ينص على عدم إقدام مكتب الاتصال بمباشرة أية أنشطة تجارية، ومستند موثق من مسؤول الشركة الأم الذي وقع على الخطاب.
 • شهادة نشاط الشركة الأم
 • تقرير النشاط أو الميزانية العمومية وبيان دخل الشركة الأم
 • شهادة التصريح الصادرة باسم الشخص المكلف بتنفيذ عمليات مكتب الاتصال (واحدًا كان أو أكثر)
 • التوكيل في حالة قيام شخص آخر بتنفيذ معاملات تأسيس مكتب الاتصال

يلزم التنويه إلى ضرورة أن تكون جميع المستندات الضرورية الصادرة والموقّعة خارج تركيا قد تم توثيقها والتصديق عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية

التركية القائمة في محل إصدارها. يجب أن تكون المستندات الأصلية المنفذة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب عدل تركي.

Contact us : https://www.optimaldenetim.com/iletisim/

Contact us : https://www.optimaldenetim.com/en/contact/

Establishing a Business in Turkey

Establishing a Business in Turkey

Overview

Turkey’s FDI Law is based on the principle of equal treatment, allowing international investors to have the same rights and liabi
lities as local investors.

The conditions for setting up a business and share transfer are the same as those applied to local investors. International investors may establish any form of company set out in the Turkish Commercial Code (TCC), which offers a corporate governance approach that meets international standards, fosters private equity and public offering activities, creates transparency in managing operations, and aligns the Turkish business environment with EU legislation as well as with the EU accession process.

Company Types under TCC and Alternative Forms

There are corporate and non-corporate forms for companies under the TCC, which states that companies may be established under the following types:
a. Corporate forms

Joint Stock Company (JSC)

 • Limited Liability Company (LLC)
 • Cooperative Company

Although some financial thresholds (i.e., minimum capital) and organsdiffer from each other, the procedure to be followed for establishing a JSC or an LLC are the same.
b. Non-corporate forms

 • Collective Company
 • Commandite Company

Although companies may be established according to these five different types, JSC and LLC are the most common types chosen both in the global economy and Turkey.
In addition to these types of companies, branches and liaison offices may also be considered as two further alternatives when setting up a business in Turkey. However, branches and liaison offices are not considered to be legal entities.

 

Establishing a Company

When establishing a company in Turkey, one needs to adhere to the following rules and regulations:
c. Submit the memorandum and articles of association online at MERSIS

Pursuant to the Trade Registry Regulation, trade registration transactions must be fulfilled through MERSIS (Central Registry Record System).

MERSIS is a central information system for carrying out commercial registry processes and storing commercial registry data electronically on a regular basis. A unique number is given to legal entities that are actively involved in business. Online establishment of new companies is possible on MERSIS, and already-established companies may operate through the system after the transfer of their records.

 

d. Execute and notarize company documents

The following documents are required for registry application at the relevant Trade Registry Office:

 • Notarized articles of association (four copies, one original)
 • In case the foreign partner is a real person, the required documents are:
  o For each real person shareholder, two copies of their passports
 • In case the foreign partner is a legal entity, the required documents are:
  o The Certificate of Activity of the legal entity designated as the shareholder issued by the relevant authority in the investor’s country. The certificate must bear information regarding the current status and signatories of the company.
  o Resolution(s) of competent corporate organ of legal entity shareholder(s) authorizing the establishment; if there will be any specific condition for the prospective company to be incorporated (name of the company, field of activity, etc.) it must be stated in the resolution for the sake of clarity.
  o In case a legal entity is going to be appointed as a member in the board of directors of the prospective company to be incorporated, the name of the real person who will act in the name of the legal entity and the legal entity board member’s appointment must be stated within the same or with a separate resolution for the sake of clarity.
  o If the process is going to be followed by proxy, a notarized copy of a power of attorney authorizing the attorneys who will follow up the application before the competent Trade Registry Office and other official authorities in order to proceed with the application (where applicable).
 • Notarized signature declarations (two copies)
 • Notarized identity cards of the company managers (one copy)

It should be noted that, except the first item above, all the necessary documents that will be issued and executed outside Turkey must be notarized and apostilled or alternatively ratified by the Turkish consulate where they are issued. The original executed, notarized, and apostilled documents must be officially translated and notarized by a Turkish notary.

 

e. Obtain potential tax identity number

A potential tax identity number for the company, non-Turkish shareholders, and non-Turkish board members of the company, must be obtained from the relevant tax office. This potential tax identity number is necessary for opening a bank account in order to deposit the capital of the company to be incorporated.
The documents required by the tax office are as follows:

 • Petition requesting registration
 • Notarized articles of association (one original)
 • Copy of the tenancy contract showing the registered address for the company
 • If the process is going to be followed by proxy, a power of attorney must be issued specifically showing the authority to act on behalf of the company before the tax authority in order to obtain a tax identity number or potential tax identity number

 

f. Deposit a percentage of capital to the account of the Competition Authority

Original of bank receipt (from Halk Bank, Ankara corporate branch) indicating that the 0.04 percent of the capital has been deposited to the account of the Competition Authority at the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) or a public bank, or the EFT receipt signed and stamped “collected” (account no: 80000011 – IBAN no: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11), which shows an amount equal to 0.04 percent of the company’s capital has been paid to the account of the Competition Authority.

g. Deposit at least 25 percent of the startup capital in a bank and obtain proof thereof

25 percent of the share capital must be paid in prior to the new company registration. The remaining 75 percent of the subscribed share capital must be paid within two years. Alternatively, the capital may be fully paid prior to registration.

h. Apply for registration at the Trade Registry Office

Pursuant to gathering the following documents, founders may apply for registration:

 • Petition requesting registration
 • Four copies of incorporation notification form
 • Four copies of the notarized articles of association (one original)
 • Bank deposit receipt with respect to the payment made to the bank account of the Competition Authority (0.04 percent of the company’s share capital)
 • For each person authorized to represent the founders of the limited liability company, two copies of the signature declarations
 • Founders’ declaration (one original)
 • Chamber of Commerce registration form (two different forms for two different shareholder types: real person shareholder or legal entity shareholder)
 • The written statement of non-shareholder members of board of directors that states acknowledgement of this duty
 • Bank certificate of the paid-in minimum capital deposit (at least 25 percent of subscribed capital). If there will be any capital contribution in kind:
  o The expert report regarding the capital in kind
  o The statement of the relevant registry indicating there is no limitation on that capital in kind
  o The document indicating the annotations have been done to relevant registries regarding the capital in kind
  o The written agreements between founders, other persons, and the founding company regarding the foundation of the company

Following completion of the registration phase before the Trade Registry Office, the Trade Registry Office notifies the relevant tax office and the Social Security Institution ex-officio regarding the incorporation of the company. The Trade Registry Office arranges for an announcement in the Commercial Registry Gazette within approximately 10 days of the company registration. A tax registration certificate must be obtained from the local tax office soon after the Trade Registry Office notifies the local tax office.

A social security number for the company must be obtained from the relevant Social Security Institution. For the employees, a separate application has to be made following the registration of the company with the Social Security Institution.

i. Certify the legal books by a notary public

The founders must certify legal books the day they register the company with the Trade Registry Office. The notary public must notify the tax office about the commercial book certification.

 • Journal
 • Ledger
 • Inventory book
 • Share ledger
 • Manager’s meeting minutes book
 • General assembly meeting minutes book

j. Follow up with the tax office on the Trade Registry Office’s company establishment notification

The Trade Registry Office notifies the tax office and the Social Security Institution of the company’s incorporation. A tax officer comes to the company headquarters to prepare a determination report. There must be at least one authorized signature in the determination report. Trade Registry Officers send the company establishment form, which includes the tax number notification, to the tax office.

Issuance of signature circular: After the company has been registered before the Trade Registry the signatories of the company must issue a signature circular.
Branch Office

 • No shareholder
 • Not an independent legal entity. Its duration is limited to the duration of the parent company
 • No capital requirement, however, it would be wise to allocate a budget for the operations of a branch office
 • A branch office may be incorporated only for the same purposes as those of the parent company
 • Repatriation of branch profit is allowed. The branch profit transferred to the headquarters is subject to dividend withholding tax at a rate of 15 percent, which may be reduced by Double Taxation Prevention Treaties

 

Getting registered at the Trade Registry Office

An application with the following documents must be submitted to the relevant Trade Registry Office for the registration of a branch:

 • Petition (must be signed either by an authorized signatory under the company seal or by proxy; if signed by the latter, then the original or the notarized copy of the power of attorney must be attached to the petition)
 • The resolution of the competent organ of the parent company to open a branch
 • A certified original copy of the parent company’s articles of association
 • Certificate of Activity of the parent company or any equivalent documentation that sets forth registration and current status of the parent company
 • A power of attorney granted by the parent company in favor of its resident representative, assigning full representation and accountability
 • Five copies of the Establishment Declaration Form (the related fields must be filled and signed by the authorized person)
 • Two copies of the power of attorney stating the representative in Turkey
 • If the branch representative is a Turkish national, a notarized copy of his/her ID card. If not, a notarized copy of the authorized representative’s passport translated into Turkish
 • Two copies of the signature declarations of the branch representative under the branch title
 • A letter of commitment (signed by authorized person)
 • A Chamber Registry Declaration Form Statement to be obtained from the Trade Registry Office (including photographs of the branch representatives)

It should be noted that all the necessary documents that will be issued and executed outside Turkey must be notarized and apostilled or alternatively ratified by the Turkish consulate where they are issued. The original executed, notarized, and apostilled documents must be officially translated and notarized by a Turkish notary.
Liaison Office

 • Main activity is to conduct market research and feasibility studies and to oversee investment opportunities in the Turkish market on behalf of the parent company
 • Not allowed to carry out any commercial activity
 • Required to obtain permit from the Ministry of Economy, General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment
 • The condition of being operational for at least one year might be sought for permit
 • The initial permit is issued for three years and can be extended depending on the activities in the past three years and the future plans of the parent company
 • Applications of international investors to establish liaison offices to operate in sectors that are subject to special legislation, such as money and capital markets, and insurance, etc., are assessed by the relevant authorities

Permit from Ministry of Economy

The documents required by the Ministry of Economy for establishing a liaison office in Turkey are as follows:

 • Application form
 • The Letter of Commitment indicating the liaison office’s field of activity, a written statement that the liaison office will not carry out commercial activities, and the authorization document of the parent company official who signed the letter
 • The Certificate of Activity of the parent company
 • Activity report or balance sheet and income statement of the parent company
 • The certificate of authority issued in the name of the person/persons who is/are appointed to carry out the operations of the liaison office
 • The power of attorney in case another person will carry out the establishment transactions of the liaison office

 

It should be noted that all the necessary documents issued and executed outside Turkey must be notarized and apostilled or alternatively ratified by the Turkish consulate where they are issued. The original executed, notarized and apostilled documents must be officially translated and notarized by a Turkish notary.

Contact us: https://www.optimaldenetim.com/en/contact/