Holding Nedir, Nasıl Kurulur?

Holding Nedir, Nasıl Kurulur?

HOLDİNG NEDİR? , NASIL KURULUR?

Yazımızın bu ekinde holding nedir? ,  nasıl kurulur? , özellikleri nelerdir? , Konularına değinmek ve sizlere konu hakkında az da olsa fikir sunmak istedim.

                 Holding Nedir?

Başka teşebbüslerin hisselerine sahip olan ve bunları kontrolü  altında tutan kuruluşlara holding denilmektedir.

Kısaca değinmek gerekirse iki veya ikiden daha fazla firmanın kar elde etmek amacıyla bir araya gelmeleri, birleşmeleridir. Holding, hukuki niteliği olmayıp tek bir merkezden kendisine bağlı firmaları yönetirler ve farklı alanlarda faaliyet gösterirler. Holdingler farklı firmaların hisselerini ellerinde bulundururlar. Tek başlarına da Holding kurulabilir. Kurulması için bakanlıktan izin alınması gerekir.

Holdingin amacı, yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi başka kuruluşların hisselerini elde edip onları yönetmektir.

                HOLDİNG NASIL KURULUR?

Holding şirketlerinin kuruluşuyla ilgili TTK ’da bir hüküm bulunmamaktadır ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uygulamaları bulunmaktadır. Bakanlığın izni ile sadece Anonim Şirket olarak kurulmasına izin verilmektedir. Holding şirketler Anonim Şirket olarak kuruldukları için Anonim şirket kuruluş işlemlerine tabi tutulur. Tek farklılık ana sözleşmede amaç ve konu ile kar dağılımı maddeleri TTK da belirtilen hükme göre yapılması ve kuruluş için Bakanlar Kurulundan onay alınmasıdır.

Bir topluluğu holding özeliğini taşıyabilmesi için şu hususlar gereklidir;

 • Hukuki statüleri birbirinden farklı teşebbüslerin bir araya gelmesi,
 • Belirli bir ekonomik amaca yönelmiş olması,
 • Merkezi bir idareden yönetilmesi.

Holdinglerde yönetimi elinde bulunduran şirkete Ana Şirket veya Holding Şirket denilmektedir. Buna göre yukarıda sayılan üç özelliği taşıyan teşebbüsleri bir araya getirebilme olayını gerçekleştiren şirket Holding Şirket adını almaktadır.

                  Holdingler Neden Kurulur?

Holdinglerin kuruluşunda ekonomik yönden şu faydalar amaçlanmaktadır;

 • Büyük sermaye oluşturarak etkin bir finansman gücü elde etmek.
 • Yönetimin ve faaliyetin merkezileşmesi sonucunda daha ucuz ve kolay ham madde sağlamak ve bu yolla maliyeti düşürerek verimliliği artırmak,
 • Pazarlama olanaklarını artırmak.

Tüm bu faaliyetlerin bir sonucu olarak daha yüksek kâr sağlamak.

 

               Holding Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

1-Holdingler her türlü sermaye şirketinde kurucu ortak olabilirler.

2-Kurucu ortak oluğu şirketten hisse senedi alabilir ve ortak olabilirler.

3-Hukuki olarak farklı statülerde şirketlerin bir araya gelmesidir.

4-Şirketlerin belli bir ekonomik nedenle bir araya gelmesidir.

5-Merkezi bir yönetim şekli olması gerekir.

6-Nakti sermaye ile kurularak daha sonra başka firmaların hisse senetlerini almaları mümkündür.

7-Kendisine bağlı şirketlerin yönetimine katılabilirler.

8-Kendisine bağlı bulunan şirketlerin yönetimi, yatırım kararları, finansmanı ve organizasyon faaliyetlerini yönetebilirler.

 

Holdinglerde iki çeşit işletme vardır;

 • Ana İşletme: Yönetimi elinde bulunduran işletmedir.
 • Bağlı İşletme: Hukuki yönden bağımsız fakat yönetim bakımından ana işletmeye bağlı işletmeler.

 

              Holding Türleri Nelerdir?

1-Saf Holding : Şirketlere iştirak eden ve genellikle büyük ortak konumunda olan ve diğer yollarda hakimiyeti elinde bulunduran holdinglere denir.

2-Karma Holding :Doğrudan doğruya ticarette bulunan, başka şirketlere iştirak etmekle birlikte buna ek olarak başka faaliyetlerde bulunan holdinglerdir.

3-Yatay Holding: Farklı uğraşı konularındaki şirketleri bünyesinde toplayan holding türüdür.

4-Dikey Holdingler: Bir üretimin tüm aşamalarını gerçekleştirmek için kurulmuş şirketleri bünyesinde toplayan holding türüdür.

5-Ana Holding: Holding Piramidi içindeki yere göre yapılan sınıflamadır. Ana Holding Piramidin tepesindeki şirkettir.

6-Ara Holding: İkinci ve sonraki basamaklarda yer alan holdinglerin her birine verilen addır.

 

             Holdingler nasıl faaliyette bulunur?

Holdingler çalışma şekline göre sınıflandırıldığında ikiye ayrılırlar;

 • Saf (Pür) Holdingler: Bunların amacı yalnızca başka şirketlerin sermayelerine katılmak olup tek başlarına ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmazlar. Türkiye’de genellikle bu tip holdingler bulunmaktadır.
 • Karma (Karışık, Miks veya Melez) Holdingler: Bunlar başka işletmelerin sermayelerine katılmanın yanı sıra ticari veya sınai faaliyetlerden birinde veya ikisinde de faaliyette bulunmaktadırlar.

             Holding bağlı şirketlere hangi hizmetleri sunabilir?

K.V.K. ‘nun 33 sıra Nolu genel tebliğinde ise, holding şirketlerin iştirak ettikleri şirketlere hangi konularda hizmet verebilecekleri sayılmıştır. Buna göre holdingler bağlı şirketlerine;

 • Finansman temini,
 • Pazarlama ve Dağıtım,
 • Yatırım projelerinin hazırlanması,
 • Hedeflerin tayini, – Planlama,
 • Örgütlendirme ve kararların uygulanması,
 • Bilgisayar hizmetleri,
 • Sevk ve idare,
 • Mali revizyon ve vergi müşavirliği,
 • Piyasa araştırmaları, – Halkla ilişkilerin tayini,
 • Personel temini ve eğitimi,
 • Muhasebe ve organizasyon kontrolü,
 • Hukuk müşavirliği hizmetleri vermektedir.

 

Holdinglerin Vergisel Avantajları Nelerdir?

Holdingler; anonim şirket olarak kuruldukları için, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun I. maddesinde sermaye şirketi niteliğinde Kurumlar Vergisi mükellefi olarak kabul edilmiştir. Kurumlar Vergisi mükelleflerine uygulanan, Türk Vergi Sistemi içerisinde yer alan bütün kanunlar holdinglere de uygulanır.

Holding şirketlerin kuruluş nedenlerinden birisi de vergi avantajları sağlamaktır. Holding şeklindeki şirketlerin sağlayabilecekleri vergi avantajları ve kolaylıkları ise şunlardır;

 • İştirak edilen şirketlerin kar dağıtımı halinde, Holdinge dağıtılan kar payı üzerinden, kar dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı yapılmamaktadır. Ancak holding şirketi bir yıl sonra gerçek kişi ortaklarına dağıtıldığında stopaj yapıldığından, vergi bir yıl gecikme ile ödenmekte, dolayısıyla vergi grup tarafından finansman olarak bir yıl süreyle kullanılmaktadır.
 • Holdinglerin vergileme avantajlarından en önemlisi Kurumlar Vergisinde çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik olan K.V.K. ‘nun 5. maddesinde sayılan “İştirak Kazançları istisnası” dır. Dağıtılan kar paylarına iştirak kazançları istisnası uygulanmaktadır.
 • Holding aktifinde yer alan bağlı şirketlere ait iştirak hisselerinin satışı halinde, bu satıştan elde edilen kazancın %75’i kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.
 • Holdingde bağlı şirketler için doğrudan verilen hizmetlere ilişkin giderlerin ilgili şirketlere aktarılarak o şirketlerde gider yazılabilmektedir.
 • Holding aktifinde 2 yıl süreyle bulundurulan iştirak hisselerinin satışı katma değer vergisinden istisnadır.
 • Holdingin banka ve finans kuruluşlarından temin ederek aynı şartlarla iştiraklerine kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye sayılmamaktadır.

 

Sonuç olarak özetlersek;

Bir holding şirketi, bir anonim şirketin, bir veya daha fazla şirkete yönetim ve kontrol imkânı verecek şekilde katılması ile ortaya çıkan, konu itibariyle sadece diğer şirketlere katılım ile sınırlı olan anonim şirketin bir türüdür. Kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olan bu anonim şirket türü, kanuni yedek akçe zorunlulukları ve yönetim bütünlüğü bakımından bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Şirketler topluluğundan farklı olan holding şirketleri, şirketler topluluğunun mevcudiyeti için gereken şartların varlığı halinde aynı zamanda şirketler topluluğunun tepede bulunan hâkim şirkete ilişkin sorumluluk hükümleri ile de bağlı olabileceklerdir.

 

* Holding şirketlerin genel kurullarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır.

Not: Teklif almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz? İletişim..

 

Grup Şirketlerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

 

Share this post

Comments (2)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir