2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

2023 Yılı Şirketlerde Bağımsız Denetim Şartları

Bu yazımızda sizlere 2023 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında detaylı bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Ayrıca bu yazımızda sizler için bağımsız denetimden çıkış ölçütlerine de yer vereceğiz.

1) Bağımsız Denetime tabi olmanın genel eşik değerleri

Yazımızın devamında belirtiğimiz şirketler dışında kalan ama aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.

– Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası.
– Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası.
– Çalışan sayısı 150 kişi.

2) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler

Lakin bu Karara ekli ve aşağıda bilgilerine yer verdiğimiz (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

3) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen
ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler

Borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler.

– Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.
– Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.
– Çalışan sayısı 50 kişi

4) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler

Bu Karara ekli ve aşağıda bilgilerine yer verdiğimiz (II) sayılı listede belirtilen şirketler.

– Aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası.
– Yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası.
– Çalışan sayısı 100 kişi.

5) Bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketler

Aşağıdaki şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır:

a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.

b) Ekli (I) sayılı listede ve ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.

c) BDDK tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Kanununun geçici 7 nci maddesinin 4. fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri.

Şirket Kurma, şirket kurmak, şirket kuruluşu

6) Uygulamaya İlişkin Esaslar

– Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirketler;

Art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin % 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetimden çıkar.

– Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde;

Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

– Ancak şirketler bağlı ortaklık ve İştirakleriyle birlikte dikkate alınıp aynı zamanda bu şirketlerde Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından;

Ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablo kalemleri toplamının yanında çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

– Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde ilk olarak öncelikle Kurum tarafından belirlenir.

7-) Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri

Ek olarak, birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma işlerini üstlenen şirketler açısından aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı aşağıdaki gibi tespit edilir:

Aktif toplamının hesabında» Tekdüzen Hesap Planında yer alan “170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesapları dikkate alınmaz.

Yıllık net satış hasılatının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesaplarına sadece ilgili dönemde kaydedilen tutarlar yıllık net satış hasılatına eklenir.

İşin bitiminde Tekdüzen Hesap Planında yer alan 350-358 no.lu hesaplardan ilgili dönem gelir tablosuna aktarılan kısımlar yıllık net satış hasılatının hesabında dikkate alınmaz.

8) Ekler

Bu Karara ekli (I) ve (II) sayılı listelere aşağıda yer verilmiştir.

(1) SAYILI LİSTE

1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • a) Yatırım kuruluşları,
  b) Kolektif yatırım kuruluşları,
  e) Portföy yönetim şirketleri,
  ç) İpotek finansmanı kuruluşları,
  d) Varlık kiralama şirketleri,
  e) Merkezi takas kuruluşları,
  f) Merkezi saklama kuruluşları,
  g) Veri depolama kuruluşları,
  ğ) Derecelendirme kuruluşları,
  h) Değerleme kuruluşları,
  ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla SPK’ca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izah name veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
 • i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 • a) Bankalar,
  b) Derecelendirme kuruluşları,
  c) Finansal holding şirketleri,
 • ç) Finansal kiralama şirketleri,
  d) Faktoring şirketleri,
  e) Finansman şirketleri,
  f) Varlık yönetim şirketleri,
  g) Finansal holding şirketlerinde ve bankalarda 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
 • ğ) Tasarruf finansman şirketleri.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar.

6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.
b) Uydu televizyon yayın lisansı.
c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

(II) SAYILI LİSTE

1) Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

3) Çağrı merkezi şirketleri hariç, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulmayan şirketler.

5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, TMSF’nin iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralman şirketler.

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler

Her ne kadar yukarıda yapmış olduğumuz bilgilendirmeler detaylı olsa da sizlere yardımcı olup; DETAYLI BİLGİ İÇİN MÜŞAVİRLİĞİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Saygılarımızla…

 

“Bilgiyi ihmal edersek yüksek tepelerde karşılaştığımız yılana da, kuşa da  aynı gözle bakarız. Halbuki biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.”

Daha önceki yıllara ait eşik değerler için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız

2022 YILI İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMENİZİ YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!

 

Share this post

Comment (1)

 • Optimal Denetim Reply

  Güven kontrole mani değildir.

  30 Kasım 2022 at 13:47

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir