Facebookta Atıp Tutan İşçiye Bir Darbede Yargıtay’dan

Facebookta Atıp Tutan İşçiye Bir Darbede Yargıtay’dan

İzmir ilinde satın alma görevlisi olarak çalışan bir işçi işveren hakkında facebook adlı internet sitesinde yapmış olduğu paylaşımda “maaşlarım uzun süredir alamıyorum…” şeklinde işveren hakkında yakınmalarda bulundu. Bunun üzerine işvereni bu işçinin facebook adlı internet sitesinde yapmış olduğu paylaşım nedeniyle iş sözleşmesini fesh ederek işten çıkarmıştır. İşçi de bunun üzerine işe iade davası açmıştır.

 

Yerel Mahkeme de davalı işveren hakkında facebook adlı internet sitesinde yapmış olduğu paylaşımı, maaşlarım uzun süre alamamanın vermiş olduğu sıkıntıyla serzeniş davranışı olarak değerlendirilerek, iş akışını olumsuz etkileyen bir davranış olarak nitelendirilmemiş, iş sözleşmesinin feshi gibi ağır sonuçlar doğuran işlem yerine disipliner cezalarında uygulanabileceği gerekçesiyle işe iadeye karar verilmiştir.

 

İşveren de bu kararı temyiz etmiştir. Bunun üzerine

 

YARGITAY; “İşçinin geçerli bir feshe sebep olabilecek davranışları 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı sebeplerden farklıdır. Yargılama sırasında bu sebeplerin ağırlıkları her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğar. Buna karşılık işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu sebeple iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar. Somut olayda, satın alma görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi işverence, şeref ve namusa dokunacak sözler sarf ettiği, doğruluk ve bağlılığa uymayan söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 4857 sayılı Kanun’un 25/11. b­d­e. maddeleri gereğince feshedilmiştir. Dosya içeriğine göre davacı işçi her ne kadar işe iadesine karar verilmiş ise de davacının facebook sayfasında paylaştığı sözler sataşma ağırlığında olmasa bile, işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini sarsıcı nitelikte geçerli neden ağırlığındadır. Fesih geçerli sebebe dayandığından, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

ÖZETLE Yargıtay İşçinin işveren hakkında facebook adlı internet sitesinde yapmış olduğu paylaşımdan dolayı işverenin yapmış olduğu feshin geçerli sebebe dayandığına hükmederek işçinin  işe iadesini ret etmiştir.

Share this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir