Tag - maliye tebliğ

Maliye Tebliği 18 Mayıs 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete

18 Mayıs 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30070

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA
VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddeleri çerçevesinde ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esaslarını kapsamaktadır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ […]