Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Dünyada 1970’li yıllardan beri, ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde 2016 yılında yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu (www.kvkk.gov.tr) tarafından hazırlanan Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları, Taahhütnameler, Rehberler vb. mevzuat özellikle özel sektör bakımından ticari hayatın hukuka uygun işlemesi ama bir yandan da ticaretin engellenmemesi açısından hayati önemi haizdir.

Ticari hayatın muhasebesinin yapılmasında kilit rol oynayan mali müşavirler her gün yüzbinlerce işletmeye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu bilgiler arasında gittikçe artan bir ölçüde kişisel verilerin de yer alması, söz konusu Kişisel Verilen Korunması mevzuatı ve uygulamaları konusunda uzmanlaşma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda KVK konusunda uzmanların aşağıdaki temel konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin hazırladığı 108 Sayılı Sözleşmeyi 28 Ocak 1981 tarihinde imzalayan ilk ülkelerden birisidir. Buna karşın bu Sözleşme ancak 25 yıl sonra 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukuka dâhil edilmiştir. Aslında Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin özel bir kanun çıkarmak için ilk kez 1989 yılında bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon henüz çalışmalarını tamamlayamadan dağılmıştır. 2000 yılında yeni bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon üç yıllık bir çalışmasının neticesinde bir kanun tasarısı hazırlamıştır. Fakat hazırlanan tasarı çeşitli nedenlerle kanunlaşamamıştır.

2008 ve 2014 yıllarında, Adalet Bakanlığı öncülüğünde yeni bir tasarı hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuşsa da yasama dönemi sona erdiği için ilgili kanun teklifleri kadük hale gelmiştir. Anayasamız da, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili detaylı düzenlemelerin kanunla yapılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi, 136.
Maddesinde, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138. maddesinde, verileri yok etmeme fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Kanunun 140. maddesinde bu suçlarla ilgili olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları, Taahhütnameler, Rehberler, Kılavuzlar ve diğer dokümanlar Kişisel Verilerin Korunması konusunda hukuksal altyapı oluşturmaktadır.

Aşağıdaki linki tıklayarak uyum rehberini indirip daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize başvurabilirsiniz.

kvkk uyum rehberi