Aylık Arşiv - Şubat 2017

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler 

Aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda teklif almak için Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu linki tıklayınız ve gerekli formları kısa bir sürede doldurmak sureti ile öncelikli olarak Bağımsız Denetime tabi olup almadığınızı belirleyerek teklif talebinde bulununuz.

GİRİŞ

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de 2016/8549 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.

Bunun akabinde ise 16.02.2016 tarihli 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilaveten 29.07.2017 tarih ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede BOBİ Finansal Raporlama Standartları yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacağı hususu ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Daha sonra bu Kararlar da zamanla değiştirilmiştir.

En son 2016/8549 sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

BOBİ FRS, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin (diğer bir ifade ile MSUGT uygulayan işletmelerin) münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacaktır.

Tebliğde , BOBİ FRS’yi uygulayan işletmelerin iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamayacakları hüküm altına alınmıştır.  Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur.

Buna göre;

1. 2016/8549 sayılı Karar’ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

 

2. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 1. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 125 ve üstü (Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi)

 

3. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 2. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 75 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü (Bir önceki Kararda da 175 ve üstü idi)

 

4. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 3. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda da 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

 

5. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 4. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda 200 ve üstü idi)

 

6. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 6. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 100 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü (Bir önceki Kararda da 200 ve üstü idi)

 

7. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin 7. sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.)

a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 40 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 50 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 125 ve üstü (Bir önceki Kararda da 125 ve üstü idi)

8.

Ayrıca Kamu Gözetim Kurumunun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04-(01/26) Sayılı Kararına ekli listedeki şirketler TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına) göre Rapor üretirken Listede yer almayan şirketler isteğe bağlı olarak TFRS’ye göre veya MSUGT (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) Kapsamında  Finansal Raporlarını ve Denetimini yaptırabileceklerdi.

Ancak BOBİ Finansal Raporlama Standardı yayınlanmasıyla söz konusu MSUGT kapsamında raporlama yapan tüm şirketler 01.01.2018 ve sonraki Finansal Raporlarını ve Bu finansal Raporların Denetimi BOBİ FRS.’ye göre yapması gerekecektir.

BOBİ FRS içerisinde yer alan Büyük işletme kriteri ayrıca belirlenmiş olup, BOBİ FRS.nin Büyük İşletmelere ait işlemlerinde uygulanacaktır.

Büyük İşletme Ölçütleri;

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 250 ve üstü,

 

Diğer taraftan, 2012/4213 sayılı Kararın Uygulamaya ilişkin esaslar başlıklı 4 üncü maddesinde;

Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.”

“Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.”

“Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.”

hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;

· Finansal tablolar açısından 2016 ve 2017 finansal tabloları,

· Çalışan sayısı bakımından ise 2016 ve 2017 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı

dikkate alınacaktır.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda teklif almak için aşağıdaki Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu linki tıklayınız ve gerekli formları kısa bir sürede doldurmak sureti ile öncelikli olarak Bağımsız Denetime tabi olup almadığınızı belirleyerek teklif talebinde bulununuz.

Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu

 


 

Yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız

Benzer Etiketler:
 • BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ 2018
 • denetime tabi olan sermaye şirketleri bakanlar kurulu kararı
 • zorunlu bağımsız denetim

إقامة شركة في تركيا

 إقامة شركة في تركيا

لمحة عامة

يقوم قانون جذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين.

ويخضع الأجانب لنفس الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل الأسهم التي تنطبق على المستثمرين المحليين. يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بأية صيغة من الصيغ المنصوص عليها في القانون التجاري التركي (TCC)، والذي يقدم أسلوبًا منهجيًا لحوكمة الشركات يستوفي المعايير الدولية، كما يُعزز من الملكية الخاصة وأنشطة الاكتتاب العامة، ويهيئ إطارًا من الشفافية في إدارة الأعمال، كما يضع بيئة الأنشطة التجارية التركية موضع اتفاق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وكذلك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أنواع الشركات التي تندرج تحت تصنيف القانون التجاري التركي والأنواع البديلة

هناك أنواع شركات ذات طبيعة مزدوجة وشركات أشخاص تندرج تحت القانون التجاري التركي، والذي يجيز تأسيس الشركات وفقًا للأنواع الآتية:

‌أ) أنواع شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المزدوجة

 • شركة مساهمة محدودة (JSC)
 • شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
 • شركة تعاونية

على الرغم من أن بعض الحدود المالية (أي الحد الأدنى لرأس المال) والهيئات تختلف عن بعضها البعض، فإن الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة مساهمة محدودة (JSC) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تظل واحدة.

‌ب) أنواع شركات الأشخاص

 • شركة تضامن
 • شركة توصية بسيطة

وعلى الرغم من جواز تأسيس الشركات وفقًا لهذه الأنواع الخمسة، إلا أن الشركة المساهمة المحدودة (JSC) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) هما النوعان الأكثر شيوعًا في الاقتصاد العالمي وداخل تركيا على حدٍ سواء.

وبالإضافة إلى هذه الأنواع من الشركات، فمن الممكن اعتبار الفروع ومكاتب الاتصال كبديلين إضافيين عند تأسيس نشاط تجاري في تركيا. ومع ذلك، لا تعتبر الفروع ومكاتب الاتصال كيانات قانونية.

تأسيس شركة

عند تأسيس شركة في تركيا، يجب على المرء الالتزام بالقواعد والأنظمة التالية:

‌ج) تقديم مذكرات وعقود التأسيس إلى نظام MERSIS عبر الإنترنت

وفقًا للائحة السجل التجاري، يجب الوفاء بمعاملات السجل التجاري من خلال MERSIS (نظام سجل التسجيل المركزي).

MERSIS هو نظام معلومات مركزي لتنفيذ عمليات السجل التجاري وتخزين بيانات السجل التجاري إلكترونيًا بشكل دوري. ويتم إعطاء رقم فريد للكيانات القانونية التي تشارك بنشاط في الأعمال التجارية. يمكن تأسيس شركات جديدة عبر الإنترنت في MERSIS، كما يجوز للشركات التي تم تأسيسها بالفعل أن تعمل من خلال النظام بعد نقل سجلاتها.

‌د) تنفيذ وتوثيق مستندات الشركة

إن المستندات التالية مطلوبة لتقديم طلب تسجيل في مكتب السجل التجاري المناسب:

 • عقود التأسيس الموثقة (من أصل وأربع نسخ)
 • في حال ما إذا كان الشريك الأجنبي شخصًا طبيعيًا، تكون المستندات المطلوبة كما يلي:
  o نسختان من جواز السفر لكل حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين.
 • في حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي كيانًا قانونيًا، تكون فإن المستندات المطلوبة كما يلي:
  o شهادة نشاط هذا الكيان القانوني المعين باعتباره المساهم الصادر عن السلطة المختصة في بلد المستثمر. يجب أن تحتوي الشهادة على معلومات تتعلق بوضع الشركة الحالي والأشخاص المصرّح لهم بالتوقيع نيابةً عن الشركة.
  o القرار (واحدًا كان أو أكثر) الصادر عن الهيئة المختصة داخل المؤسسة والمُشكّلة من حملة الأسهم (واحدًا كان أو أكثر) الذين يتألف منهم هذا الكيان القانوني، والذي يصرّح بتأسيس الشركة. وفي حال وجود أي اشتراطات محددة للشركة المقرر تأسيسها (كاسم الشركة، أو مجال نشاطها وما إلى ذلك)، فإنه يتعين أن يرد نص صريح به في القرار حرصًا على جلاء المعنى.
  o في حالة تعيين كيان قانوني كعضو في مجلس إدارة الشركة المقرر تأسيسها، فإنه يجب التصريح باسم الشخص الحقيقي الذي سيتصرف بموجب اسم الكيان القانوني وعقد تأسيس هيئة مجلس إدارة الكيان القانوني في نفس القرار أو في قرار منفصل حرصًا على جلاء المعنى.
  o في حالة إتمام هذه الإجراءات من خلال وكيل، فإنه يلزم تقديم توكيل مسجل لدى كاتب عدل ليمنح التفويض للوكلاء المكلفين بمتابعة طلب التسجيل أمام مكتب السجل التجاري المختص وغيره من الجهات الرسمية الأخرى لمباشرة إجراءات تقديم الطلب (إن وُجد).
 • نماذج التوقيع المعتمدة (نسختان)
 • بطاقات الهوية الموثقة لمديري الشركة (نسخة واحدة)

تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء البند الأول أعلاه، فإنه يُشترط لجميع المستندات الضرورية المقرر إصدارها والتوقيع عليها خارج تركيا أن تكون موثقة ومصدّقًا عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. يجب أن تكون أصول المستندات الموقّعة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب عدل تركي.

‌ه) الحصول على رقم تعريف ضريبي مؤقت

يجب الحصول على رقم تعريف ضريبي مؤقت للشركات، والمساهمين غير الأتراك، وأعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الأتراك، وذلك من مكتب الضرائب المختص. ويكون هذا الرقم ضروريًا لفتح حساب مصرفي لإيداع رأس مال الشركة المقرر تأسيسها.

فيما يلي المستندات المطلوبة لمكتب الضرائب:

 • طلب التماس التسجيل
 • عقد التأسيس الموثق (أصل واحد)
 • نسخة من عقد الإيجار توضح عنوان الشركة المسجل
 • في حالة إتمام هذه الإجراءات من خلال وكيل، فإنه يلزم إصدار توكيل يوضح على وجه التحديد صلاحية التصرف نيابةً عن الشركة أمام مصلحة الضرائب لاستخراج رقم تعريف ضريبي مؤقت أو رقم تعريف ضريبي.

‌و) إيداع نسبة من رأس المال في حساب هيئة المنافسة

أصل إيصال مصرفي (صادر عن فرع مصرف “هالك بنك” (Halk Bank) للشركات في أنقرة) لبيان إيداع نسبة 0.04 من رأس المال في حساب الهيئة المنافسة في البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) أو أحد البنوك العامة، أو إيصال تحويل الأموال الإلكتروني (EFT)، وعلى أن يحمل ختمًا يشير إلى تحصيل المبلغ (رقم الحساب: 80000011 (رقم الحساب المصرفي الدولي: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)، والذي يوضح أنه تم دفع مبلغ يعادل نسبة 0.04% من رأس مال الشركة إلى حساب هيئة المنافسة.

‌ز) إيداع نسبة 25% كحد أدنى من رأس المال المبدئي في المصرف واستلام ما يثبت ذلك

يجب دفع نسبة 25% من أسهم رأس المال قبل تأسيس الشركة الجديدة. ويجب دفع نسبة 75% المتبقية من أسهم رأس المال المكتتبة في غضون عامين. وبدلًا من ذلك، يجوز دفع رأس المال كاملاً قبل التسجيل.

‌ح) تقديم طلب التسجيل في مكتب السجل التجاري

بعد إعداد المستندات التالية، يجوز للمؤسسين تقديم طلب للتسجيل:

 • طلب التماس تسجيل
 • أربع نسخ من نموذج إشهار تأسيس الشركة
 • أربع نسخ من عقود التأسيس الموثقة (أصل واحد)
 • إيصال الإيداع المصرفي الصادر لبيان عملية السداد في حساب مصرف هيئة المنافسة (بنسبة 0.04 من أسهم رأس مال الشركة)
 • نسختان من التوقيع المعتمد لكل شخص مُصرّح له بتمثيل مؤسسي شركة ذات مسؤولية محدودة
 • إعلانات المؤسسين (أصل واحد)
 • نموذج تسجيل الغرفة التجارية (نموذجان مختلفان لنوعي المساهمين المختلفين: شخص طبيعي مساهم أو كيان قانوني مساهم)
 • إقرار مكتوب من الأعضاء غير المساهمين لمجلس الإدارة ينص على إقرارهم بهذا الواجب
 • شهادة المصرف للحد الأدنى من رأس المال المدفوع (بنسبة 25% كحد أدنى من رأس المال المكتتب). إذا كان هناك أية مساهمة نوعية لرأس المال:
  o تقرير الخبراء بشأن رأس المال النوعي
  o بيان صادر عن السجل المختص يفيد بعدم وجود قيود على رأس المال النوعي
  o المستند الصادر لبيان التعقيبات التي تمت على السجلات المعنية بشأن رأس المال النوعي
  o الاتفاقيات المشتركة بين المؤسسين، والأشخاص الآخرين، والشركة المؤسسة فيما يتعلق بتأسيس الشركة

بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل أمام مكتب السجل التجاري، يقوم مكتب السجل التجاري بإعلام مكتب الضرائب المختص ومؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم منصبها بتأسيس الشركة. ويتولى مكتب السجل التجاري الترتيبات اللازمة لإصدار إعلان في الجريدة الرسمية للسجل التجاري خلال 10 أيام تقريبًا من تسجيل الشركة. كما يجب استصدار شهادة تسجيل ضريبي من مكتب الضرائب المحلي فور قيام مكتب السجل التجاري بإخطار مكتب الضرائب المحلي.

يلزم أيضًا استصدار رقم تأمين اجتماعي للشركة من مؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة. وبالنسبة للموظفين، فإنه يجب تقديم طلب منفصل بعد تسجيل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

‌ط) التصديق على الدفاتر القانونية من قبل كاتب عدل

يجب على المؤسسين توثيق السجل القانوني في نفس يوم تسجيل الشركة في مكتب السجل التجاري. وعلى كاتب العدل أن يتولى إخطار مكتب الضرائب باعتماد الدفتر التجاري.

 • دفتر اليومية
 • دفتر الأستاذ
 • دفتر الجرد
 • سجل الأسهم
 • دفتر تسجيل وقائع اجتماعات المدير
 • دفتر تسجيل وقائع اجتماعات الجمعية العمومية

‌ي) المتابعة مع مكتب الضرائب عن إخطار مكتب السجل التجاري عن تأسيس الشركة

يتولى مكتب السجل التجاري إخطار كلٍ من مكتب الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي عن تأسيس الشركة. ويحضر موظف الضرائب إلى مقر الشركة لإعداد تقرير للبت في الحالة. ويجب أن يحمل هذا التقرير توقيعًا واحدًا معتمدًا على الأقل. ويتولى المسؤولون في السجل التجاري إرسال نموذج تأسيس الشركة الذي يتضمن إخطار الرقم الضريبي إلى مكتب الضرائب.

إصدار بيان التوقيع: بعد أن يتم تسجيل الشركة أمام السجل التجاري، يجب على الأشخاص المصرّح لهم بالتوقيع لحساب الشركة أن يقوموا بإصدار بيان توقيع.

مكتب فرعي

 • لا يوجد مساهمون
 • ليس كيانًا قانونيًا مستقلاً تقتصر مدته على مدة الشركة الأم
 • لا يوجد متطلبات رأس المال، ومع ذلك، يستحسن تخصيص ميزانية تغطي عمليات ذلك المكتب الفرعي
 • يجوز تأسيس مكتب فرعي لمباشرة نفس أغراض الشركة الأم
 • يُسمح باسترداد ربح الفرع. يخضع ربح الفرع المنقول إلى المقر إلى الضريبة المقتطعة المستحقة بمعدل 15%، والتي يمكن تخفيضها من خلال معاهدات منع الازدواج الضريبي

التسجيل في مكتب السجل التجاري

يجب تقديم طلب مع المستندات التالية إلى مكتب السجل التجاري المختص لتسجيل الفرع:

 • التماس (يجب أن يكون مُوقعًا إما من قبل الشخص المصرح له التوقيع تحت ختم الشركة أو عن طريق وكيل، وفي حالة التوقيع بمعرفة وكيل، فإنه يلزم إرفاق أصل التوكيل أو نسخة معتمدة منه مع الالتماس)
 • قرار هيئة الشركة الأم المختصة بفتح الفرع
 • نسخة معتمدة من أصل عقد تأسيس الشركة الأم
 • شهادة نشاط للشركة الأم أو أي مستند معادل يبين التسجيل الحالة الحالية للشركة الأم
 • التوكيل الممنوح من قبل الشركة الأم لصالح ممثلها المقيم، المُكلف بالتمثيل الكامل والمساءلة
 • خمس نسخ من نموذج إعلان التأسيس (يجب ملء الحقول المتصلة وتوقيعها من قبل الشخص المخول)
 • نسختان من التوكيل تقرّان بالممثل في تركيا
 • وإذا كان ممثل الفرع تركي الجنسية، يلزم نسخة موثقة من بطاقة الهوية الخاصة به/بها. وإن لم يكن، فنسخة موثقة من جواز سفر الممثل المخول مترجم إلى التركية بدلًا من ذلك.
 • نسختان من نماذج إشهار التوقيع الخاص بممثل الفرع أسفل عنوان الفرع
 • خطاب التزام (موقع من الشخص المخول)
 • الحصول على بيان نموذج إعلان غرفة التسجيل من مكتب السجل التجاري (بما في ذلك صور لممثلي الفرع)

تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط لجميع المستندات الضرورية المقرر إصدارها والتوقيع عليها خارج تركيا أن تكون موثقة ومصدّقًا عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية التركية القائمة في محل إصدارها. ويجب أن تكون المستندات الأصلية المنفذة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب العدل التركي.

مكتب اتصال

 •  يتمثل نشاطه الرئيسي في إجراء دراسة لحال السوق ودراسات الجدوى بالإضافة إلى الإشراف على الفرص الاستثمارية في السوق التركي نيابًة عن الشركة الأم.
 • لا يُسمح بتنفيذ أي نشاط تجاري
 • مُطالب باستصدار تصريح من وزارة الاقتصاد والإدارة العامة لتطبيق الحوافز والاستثمار الأجنبي
 • يجوز السعي لاستصدار تصريح لمباشرة أعماله لمدة عام واحد على الأقل
 • يتم إصدار تصريح أولي لمدة ثلاثة أعوام، ويمكن مدُّه بناءً على الأنشطة في الثلاثة أعوام الماضية والخطط المستقبلية للشركة الأم
 • تقوم الجهات المعنية بتقييم طلبات المستثمرين الأجانب لتأسيس مكاتب اتصال تباشر أعمالها في قطاعات تخضع لتشريعات خاصة، مثل الأسواق المالية ومعاملات رأس المال والتأمين وما إلى ذلك

تصريح من وزارة الاقتصاد

فيما يلي المستندات المطلوبة من قبل وزارة الاقتصاد لتأسيس مكتب اتصال في تركيا:

 • استمارة الطلب
 • خطاب الالتزام، على أن تبيّن مجال نشاط مكتب الاتصال، مع إقرار مكتوب ينص على عدم إقدام مكتب الاتصال بمباشرة أية أنشطة تجارية، ومستند موثق من مسؤول الشركة الأم الذي وقع على الخطاب.
 • شهادة نشاط الشركة الأم
 • تقرير النشاط أو الميزانية العمومية وبيان دخل الشركة الأم
 • شهادة التصريح الصادرة باسم الشخص المكلف بتنفيذ عمليات مكتب الاتصال (واحدًا كان أو أكثر)
 • التوكيل في حالة قيام شخص آخر بتنفيذ معاملات تأسيس مكتب الاتصال

يلزم التنويه إلى ضرورة أن تكون جميع المستندات الضرورية الصادرة والموقّعة خارج تركيا قد تم توثيقها والتصديق عليها، أو أن يتم اعتمادها من قبل القنصلية

التركية القائمة في محل إصدارها. يجب أن تكون المستندات الأصلية المنفذة والموثقة والمصدقة مترجمة رسميًا وموثقة من قبل كاتب عدل تركي.

Contact us : https://www.optimaldenetim.com/iletisim/

Contact us : https://www.optimaldenetim.com/en/contact/

Establishing a Business in Turkey

Establishing a Business in Turkey

Overview

Turkey’s FDI Law is based on the principle of equal treatment, allowing international investors to have the same rights and liabi
lities as local investors.

The conditions for setting up a business and share transfer are the same as those applied to local investors. International investors may establish any form of company set out in the Turkish Commercial Code (TCC), which offers a corporate governance approach that meets international standards, fosters private equity and public offering activities, creates transparency in managing operations, and aligns the Turkish business environment with EU legislation as well as with the EU accession process.

Company Types under TCC and Alternative Forms

There are corporate and non-corporate forms for companies under the TCC, which states that companies may be established under the following types:
a. Corporate forms

Joint Stock Company (JSC)

 • Limited Liability Company (LLC)
 • Cooperative Company

Although some financial thresholds (i.e., minimum capital) and organsdiffer from each other, the procedure to be followed for establishing a JSC or an LLC are the same.
b. Non-corporate forms

 • Collective Company
 • Commandite Company

Although companies may be established according to these five different types, JSC and LLC are the most common types chosen both in the global economy and Turkey.
In addition to these types of companies, branches and liaison offices may also be considered as two further alternatives when setting up a business in Turkey. However, branches and liaison offices are not considered to be legal entities.

 

Establishing a Company

When establishing a company in Turkey, one needs to adhere to the following rules and regulations:
c. Submit the memorandum and articles of association online at MERSIS

Pursuant to the Trade Registry Regulation, trade registration transactions must be fulfilled through MERSIS (Central Registry Record System).

MERSIS is a central information system for carrying out commercial registry processes and storing commercial registry data electronically on a regular basis. A unique number is given to legal entities that are actively involved in business. Online establishment of new companies is possible on MERSIS, and already-established companies may operate through the system after the transfer of their records.

 

d. Execute and notarize company documents

The following documents are required for registry application at the relevant Trade Registry Office:

 • Notarized articles of association (four copies, one original)
 • In case the foreign partner is a real person, the required documents are:
  o For each real person shareholder, two copies of their passports
 • In case the foreign partner is a legal entity, the required documents are:
  o The Certificate of Activity of the legal entity designated as the shareholder issued by the relevant authority in the investor’s country. The certificate must bear information regarding the current status and signatories of the company.
  o Resolution(s) of competent corporate organ of legal entity shareholder(s) authorizing the establishment; if there will be any specific condition for the prospective company to be incorporated (name of the company, field of activity, etc.) it must be stated in the resolution for the sake of clarity.
  o In case a legal entity is going to be appointed as a member in the board of directors of the prospective company to be incorporated, the name of the real person who will act in the name of the legal entity and the legal entity board member’s appointment must be stated within the same or with a separate resolution for the sake of clarity.
  o If the process is going to be followed by proxy, a notarized copy of a power of attorney authorizing the attorneys who will follow up the application before the competent Trade Registry Office and other official authorities in order to proceed with the application (where applicable).
 • Notarized signature declarations (two copies)
 • Notarized identity cards of the company managers (one copy)

It should be noted that, except the first item above, all the necessary documents that will be issued and executed outside Turkey must be notarized and apostilled or alternatively ratified by the Turkish consulate where they are issued. The original executed, notarized, and apostilled documents must be officially translated and notarized by a Turkish notary.

 

e. Obtain potential tax identity number

A potential tax identity number for the company, non-Turkish shareholders, and non-Turkish board members of the company, must be obtained from the relevant tax office. This potential tax identity number is necessary for opening a bank account in order to deposit the capital of the company to be incorporated.
The documents required by the tax office are as follows:

 • Petition requesting registration
 • Notarized articles of association (one original)
 • Copy of the tenancy contract showing the registered address for the company
 • If the process is going to be followed by proxy, a power of attorney must be issued specifically showing the authority to act on behalf of the company before the tax authority in order to obtain a tax identity number or potential tax identity number

 

f. Deposit a percentage of capital to the account of the Competition Authority

Original of bank receipt (from Halk Bank, Ankara corporate branch) indicating that the 0.04 percent of the capital has been deposited to the account of the Competition Authority at the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) or a public bank, or the EFT receipt signed and stamped “collected” (account no: 80000011 – IBAN no: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11), which shows an amount equal to 0.04 percent of the company’s capital has been paid to the account of the Competition Authority.

g. Deposit at least 25 percent of the startup capital in a bank and obtain proof thereof

25 percent of the share capital must be paid in prior to the new company registration. The remaining 75 percent of the subscribed share capital must be paid within two years. Alternatively, the capital may be fully paid prior to registration.

h. Apply for registration at the Trade Registry Office

Pursuant to gathering the following documents, founders may apply for registration:

 • Petition requesting registration
 • Four copies of incorporation notification form
 • Four copies of the notarized articles of association (one original)
 • Bank deposit receipt with respect to the payment made to the bank account of the Competition Authority (0.04 percent of the company’s share capital)
 • For each person authorized to represent the founders of the limited liability company, two copies of the signature declarations
 • Founders’ declaration (one original)
 • Chamber of Commerce registration form (two different forms for two different shareholder types: real person shareholder or legal entity shareholder)
 • The written statement of non-shareholder members of board of directors that states acknowledgement of this duty
 • Bank certificate of the paid-in minimum capital deposit (at least 25 percent of subscribed capital). If there will be any capital contribution in kind:
  o The expert report regarding the capital in kind
  o The statement of the relevant registry indicating there is no limitation on that capital in kind
  o The document indicating the annotations have been done to relevant registries regarding the capital in kind
  o The written agreements between founders, other persons, and the founding company regarding the foundation of the company

Following completion of the registration phase before the Trade Registry Office, the Trade Registry Office notifies the relevant tax office and the Social Security Institution ex-officio regarding the incorporation of the company. The Trade Registry Office arranges for an announcement in the Commercial Registry Gazette within approximately 10 days of the company registration. A tax registration certificate must be obtained from the local tax office soon after the Trade Registry Office notifies the local tax office.

A social security number for the company must be obtained from the relevant Social Security Institution. For the employees, a separate application has to be made following the registration of the company with the Social Security Institution.

i. Certify the legal books by a notary public

The founders must certify legal books the day they register the company with the Trade Registry Office. The notary public must notify the tax office about the commercial book certification.

 • Journal
 • Ledger
 • Inventory book
 • Share ledger
 • Manager’s meeting minutes book
 • General assembly meeting minutes book

j. Follow up with the tax office on the Trade Registry Office’s company establishment notification

The Trade Registry Office notifies the tax office and the Social Security Institution of the company’s incorporation. A tax officer comes to the company headquarters to prepare a determination report. There must be at least one authorized signature in the determination report. Trade Registry Officers send the company establishment form, which includes the tax number notification, to the tax office.

Issuance of signature circular: After the company has been registered before the Trade Registry the signatories of the company must issue a signature circular.
Branch Office

 • No shareholder
 • Not an independent legal entity. Its duration is limited to the duration of the parent company
 • No capital requirement, however, it would be wise to allocate a budget for the operations of a branch office
 • A branch office may be incorporated only for the same purposes as those of the parent company
 • Repatriation of branch profit is allowed. The branch profit transferred to the headquarters is subject to dividend withholding tax at a rate of 15 percent, which may be reduced by Double Taxation Prevention Treaties

 

Getting registered at the Trade Registry Office

An application with the following documents must be submitted to the relevant Trade Registry Office for the registration of a branch:

 • Petition (must be signed either by an authorized signatory under the company seal or by proxy; if signed by the latter, then the original or the notarized copy of the power of attorney must be attached to the petition)
 • The resolution of the competent organ of the parent company to open a branch
 • A certified original copy of the parent company’s articles of association
 • Certificate of Activity of the parent company or any equivalent documentation that sets forth registration and current status of the parent company
 • A power of attorney granted by the parent company in favor of its resident representative, assigning full representation and accountability
 • Five copies of the Establishment Declaration Form (the related fields must be filled and signed by the authorized person)
 • Two copies of the power of attorney stating the representative in Turkey
 • If the branch representative is a Turkish national, a notarized copy of his/her ID card. If not, a notarized copy of the authorized representative’s passport translated into Turkish
 • Two copies of the signature declarations of the branch representative under the branch title
 • A letter of commitment (signed by authorized person)
 • A Chamber Registry Declaration Form Statement to be obtained from the Trade Registry Office (including photographs of the branch representatives)

It should be noted that all the necessary documents that will be issued and executed outside Turkey must be notarized and apostilled or alternatively ratified by the Turkish consulate where they are issued. The original executed, notarized, and apostilled documents must be officially translated and notarized by a Turkish notary.
Liaison Office

 • Main activity is to conduct market research and feasibility studies and to oversee investment opportunities in the Turkish market on behalf of the parent company
 • Not allowed to carry out any commercial activity
 • Required to obtain permit from the Ministry of Economy, General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment
 • The condition of being operational for at least one year might be sought for permit
 • The initial permit is issued for three years and can be extended depending on the activities in the past three years and the future plans of the parent company
 • Applications of international investors to establish liaison offices to operate in sectors that are subject to special legislation, such as money and capital markets, and insurance, etc., are assessed by the relevant authorities

Permit from Ministry of Economy

The documents required by the Ministry of Economy for establishing a liaison office in Turkey are as follows:

 • Application form
 • The Letter of Commitment indicating the liaison office’s field of activity, a written statement that the liaison office will not carry out commercial activities, and the authorization document of the parent company official who signed the letter
 • The Certificate of Activity of the parent company
 • Activity report or balance sheet and income statement of the parent company
 • The certificate of authority issued in the name of the person/persons who is/are appointed to carry out the operations of the liaison office
 • The power of attorney in case another person will carry out the establishment transactions of the liaison office

 

It should be noted that all the necessary documents issued and executed outside Turkey must be notarized and apostilled or alternatively ratified by the Turkish consulate where they are issued. The original executed, notarized and apostilled documents must be officially translated and notarized by a Turkish notary.

Contact us: https://www.optimaldenetim.com/en/contact/

 

Şirketlerde Kolay Birleşme

Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemleri

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

a) Kolaylaştırılmış şekilde birleşme sadece sermaye şirketleri için geçerlidir. (TTK 155)

b) Kolaylaştırılmış şekilde birleşme yeni kuruluş sureti ile birleşmelerde geçerli değildir. (TTK 155)

MADDE 155- Kolaylaştırılmış şekilde birleşme;

(1) a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya

b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler.

(2) Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için;

a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve

b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.

B) KOLAYLIKLAR

Madde 156

(1) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan sermaye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, 146 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu sermaye şirketleri, 147 nci maddede öngörülen birleşme raporunu düzenlemeye ve 149 uncu maddede düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini 151 inci madde uyarınca genel kurulun onayına da sunmayabilirler.

(2) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan sermaye şirketleri, birleşme sözleşmesinde, sadece, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu şirketler 147 nci maddede öngörülen birleşme raporunu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini 151 inci madde gereğince genel kurula sunmaya da zorunlu değildirler. 149 uncu maddede öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün önce sağlanmış olması gerekir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği madde 126:

TTK-156-1 E GÖRE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USÜLDE BİRLEŞME İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

156-1) Devrolunan Şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri veya birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde, yönetim organının birleşmenin kabulüne ilişkin noter onaylı Karar Örneği (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK-151)

b) Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK – 146)

c) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asıl)

ç) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

d) Alacaklılara çağrı ilanı (1 asıl- 1 fotokopi); Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğeuygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin  7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (TTK – 157)

156-1)Devralan şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri veya birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde, yönetim organının birleşmenin kabulüne ilişkin noter onaylı Karar Örneği (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK-151)

b) Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi  (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK – 146)

c) Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler

d) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. (1 asıl)

e) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan (1 asıl);

f) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asıl)

g) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

ğ) Alacaklılara çağrı ilanı (1 asıl-1 fotokopi); Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğeuygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (TTK – 157)

 156-2 YE E GÖRE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USÜLDE BİRLEŞME İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

156-2)Devrolunan Şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) Birleşme sözleşmesinin genel kurulun onaylanmasına ilişkin kararın noter onaylı örneği veya birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde, yönetim organının birleşmenin kabulüne ilişkin noter onaylı Karar Örneği (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK-151)

b) Taraflarca imzalı birleşme sözleşmesi  (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK – 146)

c) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asıl)

ç) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

d) Ortaklara çağrı ilanı (1 asıl-1 fotokopi); Genel kuruldan 30 gün önce şirketin ortaklarına verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi (TTK – 149). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile tüm ortakların onaylaması hâlinde,küçük ve orta ölçekli  şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler.

e) Alacaklılara çağrı ilanı (1 asıl- 1 fotokopi); Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğeuygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (TTK – 157)

156-2) Devralan şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) Birleşme sözleşmesinin genel kurulun onaylanmasına ilişkin kararın noter onaylı örneği veya birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde, yönetim organının birleşmenin kabulüne ilişkin noter onaylı Karar Örneği (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK-151)

b) Taraflarca imzalı noter onaylı birleşme sözleşmesi  (1 asıl – 1 fotokopi) (TTK–146)

c) Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler

d) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (1 asıl).

e) Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgilerini ve değerlerini içeren beyan (1 asıl);

f) Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ile bilanço için damga makbuzu (1 asıl)

g) Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

ğ) Ortaklara çağrı ilanı (1 asıl -1 fotokopi); Genel kuruldan 30 gün önce şirketin ortaklarına verilmiş bulunan inceleme hakkına ilişkin ilanın yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi (1 adet asıl) (TTK – 149). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı Kobi Raporu ile tüm ortakların onaylaması hâlinde,küçük ve orta ölçekli  şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler.

h) Alacaklılara çağrı ilanı ( 1asıl – 1 fotokopi); Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin örneğeuygun olarak hazırlanacak ilan metinlerinin 7’şer gün arayla sicil gazetesinde 3 defa yayınlanmasını sağlamak üzere tescil belgeleri ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir. Alacaklılara yapılacak ilk ilanların birleşme kararının tesciline ilişkin ilanlarla birlikte aynı sicil gazetesinde yayımlanması zorunludur. (TTK – 157)

 

NOTLAR

a) Şirketler; birleşme raporu (TTK-147) düzenlemek zorunda değillerdir.

b) Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında; anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımına ilişkin sözleşme değişikliği prosedürü uygulanacağından sermaye artırımına ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir. Ancak önceki sermayesinin ödenmiş olma şartı aranmaz.

c) Birleşme işlemlerinde ayni sermaye konulmasına dair hükümler uygulanmaz.

ç) Birleşme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulmayabilir.

d) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler tarafından Kanunun 144 üncü maddesindeki hükümler doğrultusundan ara bilançonun çıkarılması zorunlu olup ara bilançoya göre yapılan değerlendirmeye ilişkin YMM veya SMMM raporu sunulur.

e) Devrolunan şirket birleşme kararını tescil ettirmeden devralan şirket birleşme kararını tescil ettiremez. Devrolunan şirketin kayıtlı olduğu müdürlük birleşmenin tescilini, devralacak şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. (TSY-127)

f) Birleşmede, devrolunan şirketin malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahibi, Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından devrolunan şirketin birleşme kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir.

g) Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak her şirketin yönetim organı, tescil için kayıtlı bulundukları müdürlüğe başvurur.

ğ) Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu müdürlüğe verilir. Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, şirket denetçisi tarafından da müdürlüğe verilebilir. (TSY Madde 126/4)

h) Birleşme nedeni ile devir alınarak kapanacak Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya Diğer Ticaret Sicil Müdürlüklerinde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde Şube Bilgi Beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi, Şube / şubelerin bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki izahatlardan sonra yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız

Benzer Etiketler:
 • birleşme

Şirket Kuruluşu Artık Daha Kolay

Şirket Kuruluşu Artık Daha Kolay

Şirket Kuruluş sözleşmelerinin Ticaret Odalarınca da onaylanmasını sağlayan uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket kurmanın zahmeti ve maliyeti de azaldı.

Daha önce 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında yapılan değişiklikle şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda da imzalanabilecek.

Böylelikle daha önce sadece noter huzurunda imzalanan şirket kuruluş sözleşmeleri, artık odaların ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanabiliyor olacak. Bu uygulama sayesinde, şirket kuruluş işlemleri kolaylaşırken, maliyetler de azalacak.

SÜRESİ VE MASRAFLAR AZALACAK

Uygulama ise şu şekilde gerçekleşecektir. “Ticaret sicili müdürlüklerine verilen bu yetki ile şirket kuruluşlarında sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması zorunluluğu kaldırıldı ve sicil müdürlüklerinde de kurucuların imza atabilmesine imkan tanınarak şirket kuruluşları daha da kolaylaştırıldı. Şirket kuruluş işlemleri için MERSİS üzerinden hazırlanan sözleşmenin sistem üzerinden onayı alındıktan sonra kurucu ortaklar sicil müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi sicil müdürlüğünde imzalama imkanına sahipler. Bu sayede şirket kuruluşlarının süresi ve masrafları da azalmış oluyor. Uygulama 01 Ocak 2017’den itibaren bu uygulanmaya başladı. 

Önemli bir Püf Nokta ise; Kurucu Ortakların Bizzat Bulunmaları Gerektiği

Noterler tarafından onaylanan kuruluş sözleşmelerinin tesciline odalarca yine devam edilecek. Bunun yanı sıra Ticaret sicili müdürlüklerine verilen yetkinin şirketlerin yalnızca kuruluş aşamasında sözleşmenin sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması ve şirket yetkilisine ait imza beyannamesinin düzenlenmesinin olduğu anlaşılmaktadır.

Bunun dışındaki işlemler eski haliyle devam edecektir. (Hisse devri, tasfiye, atama vs.)

Ayrıca kurucu ortaklar şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğünde bizzat bulunmaları halinde imza atabilecek olup; vekaletname ile yapılacak işlemlerin noterlerde yapılması gerekmektedir.

Burada ki amaç ise şirket kuruluşunun kolaylaştırılarak, prosedürlerin azaltılmasını sağlamaktır.

Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız

 

 

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

2017 Cost of Establishing Limited, Anonim Company in Turkey

2017 Расходы на открытие бизнеса в Турции / 2017 تكلفة أنشاء اعمال في تركيا

 

Şirket Kuruluşu Maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Maliyetler şirketin Limited veya Anonim Şirket olmasının yanında ortak, yetkili, iştirak, yerli ve yabancı sermayeder ve sermaye tutarları gibi faktörlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Tescil Öncesi İşlem ve Masraflar

Ticaret Odası Masrafları, Noter Masrafları, Rekabet Kurumu Masrafı, Sermaye Blokajı, Vekalet Giderleri, kuruluş ücreti ve diğer masraflar

Tescil Sonrası İşlem ve Masraflar

Ticari Defterlerin Onayı, Kırtasiye Giderleri, Damga Vergisi, Faaliyet Belgesi, Müşavirlik Ücreti, İnternet Sitesi (İsteğe Bağlı), Tescil patent masrafı (İsteğe Bağlı), Kira Gideri ve diğer masraflar

2017 yılında yapılan düzenlemeler ile şirket kuruluş masrafları asgari tutarlara indirgenerek, kuruluş maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmış ve bu yönde Ticaret Odaları ve Noterler de sisteme entegrasyon içine girmişlerdir.

Burada ki amaç ise şirket kuruluşunun kolaylaştırılarak, prosedürlerin azaltılmasını sağlamaktır.

Örnek bir çalışma yapmak gerekir ise;

Aşağıda 10.000 TL sermayeli, tek ortak ve tek müdürlü LİMİTED Şirket Kuruluşu’na ait ortalama maliyetler çıkartılarak bilginize sunulmuştur. (Tek ortak, tek müdür ve 50.000,00 TL sermayeli bir ANONİM şirket için ise aşağıdaki kuruluş ömaliyetlere yaklaşık 500,  TL bir ilave masraf oluşabilmektedir.)

2017 yılı Limited Şirket Kuruluş Maliyeti için kuruluş öncesi ve kuruluş sonrası olmak üzere asgari ortalama maliyet hesaplamaları liste halinde sunulmuştur.

Kuruluş Öncesi Masraflar
– Tescil Talepnamesi (İmza Beyanı): 75,00 TL
– Kuruluş Vekaleti: 85,00 TL

– Ana Sözleşme Onayı (4 Adet) : 350,00 TL
– Ticaret Odası: Kuruluş: 850,00 TL

– Rekabet Kurum Payı: 4,00 TL
– Ticari Defterler Onay Ücreti: 300,00 TL

– Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 750,00 TL (Yabancı şirket olması durumunda 3.500,00 TL olarak hesaplanacaktır.)

Ortalama 2.500,00 TL civarında kuruluş maliyeti oluşmaktadır.

Kuruluş Sonrası Masrafları
– İmza Sirküleri (2 adet) : 150,00 TL
– Firma Kaşe (2 Adet) : 30,00 TL
– Standart 1 Cilt Fatura İrsaliye: 150,00 TL

– Kırtasiye Masrafları: 50,00 TL
– Vergi Dairesi Damga Vergisi: 50,00 TL (Sözleşme adet ve tutar ile kefalete göre değişebilir)

Yaklaşık 500,00 TL’de kuruluş sonrası masraflar oluşmaktadır.

Unutulmamalıdır ki şirketin merkezi, ortak sayısı, yetkili adedi, sermaye tutarı veya sözleşmesinde özellik, farklılık veya çokluk arz eden durumlarda maliyet bedellerinin artış göstereceği tabiidir.

Yukarıdaki masrafların dışında 10.000 TL sermaye tutarının en az 1/4’ü olan 2.500 TL tescil esnasında kuruluşa kadar bankaya sermaye blokajı yapılacak olup kuruluş sonrası blokaj çözülerek işletme sermayesi olarak kullanılabilecektir.

Ayrıca faaliyet ile ilgili web sitesi, yazar kasa, kira, personel vb. işletme giderlerinin ayrıca hesap edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Kuruluş hesaplamaları ile ilgili olarak Maliyet Hesaplama Formunu doldurarak Limited veya Anonim Şirket Kuruluşu için iletişime geçmek veya teklif almak için linke tıklayınız: https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-maliyet-hesaplama/

Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama

Benzer Etiketler:
 • anonim şirket kuruluş maliyeti
 • anonim sirket kurulus masraflari

Şirket Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar

Bu yazımızda ticari hayatın başlangıcı ve ilk adımı olan şirket kuruluşu  aşamalarını irdeleyerek, bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken hususları sizinle paylaşmaya çalışacağız.

1-) Şirket kuruluşu Mali Müşavir seçimi ile başlar. Eğer bir şirket kurmaya karar verildi ise bir Mali Müşavirlik ofisi ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza yapılması ve takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız.

2-) Şirket için gerekli bilgilerin belirlenmesidir. Bu aşamada şirketin kuruluşu için TTK tarafından asgari şartlar çerçevesinde gerekli bilgiler temin edilmelidir. Bu bilgiler temin edilirken de kurulacak şirketin sektör, faaliyet konusu, hedeflenen yatırım miktarı, ortak vs. gibi düzenlemeler bu aşamada şekillenmelidir.

Bu Çerçevede aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulacaktır.

 • Şirket unvanı tam olarak belirlenmeli.
 • Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenir. (Şirket için minimum 1 ortak yeterlidir)
 • Şirketin merkez adresi belirlenmeli ve adresin hangi vergi dairesi sınırları içinde yer aldığı tespit edilmelidir.
 • Şirketin Yönetim Kurulu, şirket müdürünün / temsilcinin  kim olacağı belirlenmeli
 • Sermaye ve payları belirlenerek yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği belirlenmelidir.Minimum sermaye tutarı Limited Şirket için10.000,00 TL, Anonim Şirket için ise 50.000,00 TL’dir.
 • Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları belirlenmelidir.

3-) Ana Sözleşmenin Onayı gerçekleştirilir. Şirket ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümleri girilir ve notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve ana sözleşme noter huzurunda veya ticaret sicil memuru huzurunda ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Ayrıca  şirketi temsile yetkili kişi Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) hazırlatır.

4-) Vergi numarası alınması ve Sermaye Blokajı yapılmalıdır. Şirket ana sözleşmesi oluşturulur iken şirkete ait potansiyel vergi kimlik numarası da oluşturur. Bankaya gidilerek ortaklar tarafından alınan potansiyel vergi kimlik numarası ile şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir. Aynı zamanda rekabet kurumu payı da yatırılarak dekontu alınarak ve Ticaret Sicil Memurluğuna iletilir.

5-) Belgeler tamamlanarak Ticaret Siciline işlemler için iletilir. Yukarıdaki işlemler esnasında oluşan belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğunca talep edilen diğer belgeler de Mali Müşavir tarafında hazırlanarak tamamlandıktan sonra Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi ilgili yerlere iletilmek üzere alınmalıdır.

6-) Vergi Dairesi ve SGK işlemleri yapılır. Ticaret Sicilden tescil sonrası alınan evraklar ile yetkililere ait noterden imza sirküleri çıkartılır, defterler tasdik edilir ve vergi dairesine ve varsa çalışan işçi SGK’ya gerekli başvurularda bulunulur.

7-) Diğer İşlemlerden olan yazar kasa başvurusu, fatura basımı ve kaşe basımı, internet sitesi gibi şirketin ticari hayatta ihtiyaç duyduğu diğer işlemler ise şirket kuruluşu ile gerçekleştirilebilir.

Aşağıda örnek şirket kuruluşu hesaplama tablosu linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şirket Kuruluş Maliyet Hesaplama

 

 

 

Benzer Etiketler:
 • anonim şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gerekenler