Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Cezası ve Yasal Sonuçları

Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Cezası ve Yasal Sonuçları Nelerdir?

Yeni TTK ile iş ve çalışma hayatımıza KGK ve Bağımsız Denetim girmiş bulunmakta.

Firmaların ise Bağımsız Denetime geçmekte ve entegrasyonda sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Ancak bunun bir zorunluluk olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Ayrıca Bağımsız Denetim firmaların lehine düzenlemeler içerdiği gibi yaptırılmaması durumunda ise bazı yaptırımlarıda beraberinde getirmektedir.

Yeni TTK’ya göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları şunlardır;
Denetime tabi olduğu hâlde, denetlenmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. (TTK Md. 397/2)

Dolayısı ile Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası yapılamaz demektir.

Ayrıca Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda ise Bağımsız Denetim Yaptırmayan Şirket;
– Kar dağıtımı yapamaz
– Sermaye artırımı ve azaltımı da yapamaz,
– Fon sağlayan şirketlere de ( Kredi verenler vb ) mali tablolar verilemez. Son dönemde ise bir çok kredi veren firma şirketin finansal verilerinin yanında Bağımsız Denetim raporunu da talep etmektedir.

– Tüm bunlara karşılık da şirketin Mali tabloları, YMM veya Mali Müşavir tasdik edemez.
– Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan ise tamamı ile yönetim kurulu sorumludur. (Limited şirketlerde eski TTK’da sorumlu müdür veya müdürlerin, 6102 sayılı yeni TTK’da yönetim kurulunu oluşturduğu bilinmektedir.)

– TTK’nın 562. maddesinde “1524’üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmü yer almaktadır. Yani bağımsız denetime tabi olan şirketlerin sözleşme yapmaları ve bunu internet sayfalarından duyurmaları gerektiği halde bunu yerine getirmeyen firmalara para cezası verilebilmektedir.
– Denetçi seçilmesi ve web sitesinde yayınlama zorunluluğuna uyulmaması durumunda (Para cezası günlük 20 TL -100 TL, 300 gün 6.000 TL, özel usülsüzlük 30.000 TL dir -TCK Md. 52/1-) gibi para cezaları ile karşı karşıya kalınabilir.

(MADDE 52. – (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.)

Şartları sağlayan şirketlerin Bağımsız Denetim Yaptırmaması Durumunda 30.000 (otuzbin)TL üzerinde ceza ile karşılaşılabileceklerdir.

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ DENETİM YAPTIRMAYANLARA YAZI GÖNDERMEYE BAŞLADI…

Ticaret sicil müdürlükleri, bağımsız denetime tabi olduğu halde yaptırmayan şirketlere aşağıda yer alan ve “İHTAR” başlığı taşıyan yazıları göndermeye başlamıştır. Yazılan yazılarda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

“TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih E00023914863 sayılı yazısında bağımsız denetime tabi olduğu halde denetimleri gerçekleştirmedikleri tespit edilen şirketleri belirtilen yıllara göre denetçilerini seçmelerini denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelerini, internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanmasına özgülemeleri, denetime tabi olduğu halde denetlettirilmemiş, finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde sayılacağı göz önünde bulundurularak, bu şirketlerin denetimine yönelik Kanuni zorunluluk haline getirilinceye kadar ticaret siciline ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi gerektiği huşu bildirilmiştir. Bu bağlamda yukarıda bahsi geçen yazıda belirtilen 2016 yılına ait bağımsız denetçi seçiminize bir sebep bulunduğu iddiasında iseniz bu sebebin gayet açık, etraflı olarak ve ispata elverişli delilleriyle beraber bildirilmesi aksi takdirde Türk Ticaret Kanunun 33. Maddesi gereğince işlem yapılacağı hususu bilgilerinize sunulur.”

DENETİM YAPTIRMAMAKTA ISRAR ETMEK ŞİRKETLERİN SONU OLACAKTIR…

Ticaret sicil müdürlüklerinin taleplerini yerine getirmeyen şirketlerin; genel kurullarının tescil ve ilan edilmediği, mali tablolarının geçersizliği nedeniyle bankalardan kredi alamadığı ve süresi biten imza sirkülerlerinin yenilenemediği bir durumda o şirketlerin hukuken çalışamaz duruma gelecekleri aşikardır. Bağımsız denetim yaptırmayan şirket yönetim kurullarının bu gerçekleri görerek hareket etmelerinde büyük fayda vardır.

Sonuç : Belirli bir ekonomik büyüklüğe ulaşıp, Bağımsız Denetim yaptırma zorunluluğu olup yaptırmayan firmaların bir an önce Bağımsız Denetim işlemlerini başlatmaları ve fiili ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması açısından önemlidir.

Şirketinizin Bağımsız Denetime tabi olup, olmadığını ve/veya teklif talep etmek için aşağıdaki linke tıklayarak gerekli bilgileri doldurarak tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Bağımsız Denetim Hesaplama Tablosu