Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan düzenlemeye göre cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde sisteme otomatik olarak bir defalığına tekrar dahil edilecekler. Daha önce 2 yıl içinde geri dönüş zorunluydu. Yeni düzenlemeyle bu süre 1 yıl uzatılmış oldu. Öte yandan BES'e geri dönüş imkanı tek seferle sınırlandırıldı.

1.000 TL ALMA HAKKI SAKLI

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek. BES'e geri dönme hakkını kullanan bireyler ise bin liralık başlangıç devlet katkısından faydalanabilecekler. Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak. İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

Geç kalan firmalara bir nevi 'af'  

1 Temmuz 2018'de 10 ila 49 çalışanı olan özel sektör otomatik katılımla BES'e dahil oldu. Burada firmaların yüzde 73'ü dahil olurken, yüzde 27'si sisteme girmedi. Bunlara da aslında bir anlamda 'af' getirildi. Bu yönetmelik yayımlandıktan sonra 2 ay içerisinde bu firmalar sisteme girerlerse yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar. Bu sisteme dahil olmakta geç kalan şirketler için iyi bir haber. Bu düzenlemede, muğlak olan alanlar düzeltildi, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere şans verilmiş oldu.

1.8 MİLYON KİŞİ GİRECEK

BES'e 18 yaşını dolduranlar girebiliyor. Otomatik katılım da çalışanlara yönelik. 18 yaşın altındaki SGK'lıların da sisteme girmeleri bu düzenlemeyle netleştirildi. 1 Ocak 2019'da 5-10 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil edilecek.  Bu kademede, 250 bine yakın firma ve 1 milyon 850 bin çalışan bulunuyor. Bu kısmı da sisteme dahil etmek için emeklilik şirketleri şu anda sahada yoğun şekilde çalışıyor.

 Buna göre;

            A- 2017 ve 2018 Yıllarında 1000 ila 10 İşçinin Çalıştığı İşyerlerinde Bireysel Emeklilik Sistemine Kademeli Olarak Dahil Edilerek Uygulanmış ve Bu Uygulamaya Halen Devam Edilmektedir.

            B- 01.01.2019 tarihinden itibaren 5 ila 9 işçinin çalışacağı/çalıştığı işyerlerinde de, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) zorunlu olarak uygulanacaktır.

II- Birden Fazla İşyeri Olan İşverenin Çalışan Sayısının Belirlenmesi:

Birden fazla işyeri olan İşverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir. İşyerlerinin başka illerde olması bu durumu değiştirmeyecektir.

İşçinin İşyerinin Değişmesi Halinde Yapılacak Uygulama:

Çalıştığı işyerinde emeklilik sözleşmesi bulunan işçinin  işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bir emeklilik planı varsa, işçinin birikimi ve sistemde kazandığı esas süre yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır. Yeni işyerinde emeklilik sistemi bulunmaması halinde, işçi talep ederse katkı payı ödemeye devam edecektir.   

V- Çalışanın Katkı Payının Hesaplanması ve Emeklilik Şirketine Aktarılması:

Yönetmelik kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın %3’ü oranında çalışan katkı payı hesaplanır. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı hesaplamada dikkate alınmaz.

VI- İşçinin Bu sistemden (BES) Cayma Hakkı ve Ara Verme Hakkı Bulunmaktadır:

Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, kapsama giren işverenler, bir emeklilik şirketiyle anlaşıp 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını bir emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Ancak işçi, işveren tarafından emeklilik planına dâhil edildiğine ilişkin bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde emeklilik sistemine dâhil olmamayı seçebilir. İşçi “CAYMA” hakkını kullanması durumunda, o tarihe kadar fona ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte, on iş günü içinde işçiye iade edilecektir.

Ayrıca, cayma hakkını kullanmayan işçi, bazı durumlarda katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini müteakip tekrar ara verme talebinde bulunması mümkündür. İşçinin ara verme talebini iletmesi üzerine işçiye ödenen ücretten katkı payı kesintisi yapılmaz.

 VII- Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Şartları ve Devlet Katkısı:

 İşverenleri tarafından bu kapsamda otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen çalışanların emekli olmaya hak kazanmaları için sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet katkısı teşviki verilecektir. Cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nagöre 1.000TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır. Ayrıcaemeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında kalmayı tercih eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek Devlet katkısı teşviki verilecektir.

VIII- Devlet Katkısı Hak ediş Oranları:

- İlk 3 yıldan önce sistemden ayrılanlara % 0,
3-6 yıl sistemde kalanlara % 15,
6-10 yıl sistemde kalanlara %  35,
10 yılını emeklilik öncesi dolduranlara % 60,
- Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayanlar için yüzde 100 olacak.

 IX- BES ile ilgili İşverenlerin Yükümlülüğü ve Sorumlulukları:

1- İşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş, aşağıda yazılı bulunan en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. Buna göre, işverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi de gerekmektedir.

2- Çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

3- Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her bir ihlal için 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

X- Sonuç ve Değerlendirme:

1- Daha önce de çeşitli vesilelerle belirttiğim gibi yapılan bu düzenlemeyle, çalışanlardan, 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın iradeleri dışında  ZORUNLU olarak  Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri,  evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır.

2- Ayrıca amaç, çalışanların emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi ise, neden sadece tüm çalışanlar ve isteyenler değil de sadece 45 yaşın altındaki çalışanları kapsamaktadır?  Bundan dolayı da, Bireysel Emeklilik Sistemi, İş Kanunundaki, işverenin işçiye eşit davranma ilkesine ve Anayasamızdaki Eşitlik İlkesine tamamen aykırıdır.

         

3- Geleceğe yatırım ve tasarruf yapmak amacıyla, bireysel emeklilik sistemine dâhil olmak, kişinin iradesine ve gönüllülük esasına tabi olmalıdır. Çalışanların iradesi ve isteği dışında, ücretlerinden zorunlu olarak katkı payı adı altında kesinti yapılmaması yönünde yeni bir düzenlemenin  yapılmasının doğru ve yararlı olacağı görüşünde olduğumu belirtmek isterim.                        

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş                                              Emeklilik Şirketlerin Unvanları aşağıya çıkarılmıştır.

 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 2. Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.          
 3. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 4. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
 5. Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 6. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 7. Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 8. BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
 9. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat Ş.
 10. Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 11. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
 12. Groupama Emeklilik A.Ş.
 13. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 14. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 15. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş
 16. Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş
 17. Vakıf Emeklilik  A.Ş.
 18. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.