01.07.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA

 GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

 HARCIRAH TUTARLARI

 

ÖZET

:

1 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları.

 

I-                    Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları.

 

01/07/2016 - 31/12 /2016 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA                                           YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI

Gündeliklerin Tekabül Ettiği                                  Brüt Aylık Tutarı  (TL)

Vergiden İstisna               Gündelik Tutarı (TL)

2.345,76  TL ve fazlası

55,00

2.328,97-2.345,75 TL arası

45,92

2.123,80-2.328,96 TL arası

42,72

1.862,68-2.123,79 TL arası

40,05

1.545,13-1.862,67 TL arası

35,24

1.545,12TL ve daha azı

 

34,18

 

 

 

 

 

 

 

II-                  Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları.

 

 

01/07/2016-31/12 /2016 TARİHLERİ ARASI

BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

 

ÜCRET GURUPLARI

Ülkeler ve Para Birimi

II. Sütun

III. Sütun

IV. Sütun

V. Sütun

VI. Sütun

VII. Sütun

2.345,76  TL ve fazlası

2.328,97-2.345,75 TL arası

2.123,80-2.328,96 TL arası

1.862,68-2.123,79TL arası

1.545,13-1.862,67 TL arası

1.545,12TL ve daha azı

A.B.D.(A.B.D. Doları)

182

146

124

117

110

93

Almanya     (Euro)

164

131

111

105

99

83

Avustralya   (Avustralya Doları)

283

227

192

181

171

143

Avusturya    (Euro)

166

132

112

106

100

84

Belçika(Euro)

161

128

109

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

838

791

746

627

Finlandiya  (Euro)

148

119

100

95

90

74

Fransa  (Euro)

160

127

108

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

106

100

94

80

İngiltere(Sterlin)

115

91

78

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

105

99

94

78

İspanya   (Euro)

158

126

107

101

95

80

İsveç(İsveç Kronu)

1.359

1.085

919

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

192

181

171

143

İtalya  (Euro)

152

122

104

98

92

77

Japonya     (Japon Yeni)

31.405

25.127

21.235

20.118

18.901

15.914

Kanada     (Kanada Doları)

244

195

165

156

147

125

Kuveyt(Kuveyt Dinarı)

50

40

35

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

109

103

97

82

Norveç   (Norveç Kronu)

1.193

952

808

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

105

99

93

78

Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali)

617

492

418

395

372

313

Yunanistan     (Euro)

158

126

107

101

95

80

Kosova (Euro)

123

98

83

78

74

63

Diğer AB Ülkeleri   (Euro)

127

101

86

81

76

65

Diğer Ülkeler   (A.B.D. Doları)

157

125

106

100

95

80

        

 

III-                Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

 

Brüt Aylık Seviyeleri

(01/07/2016– 31/12/2016)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

2.345,76   TL ve fazlası

140,50

2.328,97-2.345,75 TL arası

122,45

1.582,90 – 2.328,96 TL arası

104,98

1.545,13 – 1.582,89 TL arası

87,47

1.545,12 TL ve daha azı

70,01

 

 

 

IV-               Açıklama ve Hesaplamalar

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, aşan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 138 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına fiili yemek ve yatmak giderleri dışında gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

 

Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinde yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarının her yıl bütçe kanunları ile tespit olunacağı,  34’üncü maddesinde de yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

23/12/2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündelik ve tazminat tutarlarının 01/01/2016 -31/03/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında arttırılarak uygulanması hükme bağlanmıştır.

 

 

Daha sonra 16 Mart 2016 tarihli ve 29655 sayılı Mükerrer Resmi  Gazete’de  1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetvelinde yayımlanmıştır. Yasa eki (H) Cetvelinde 2016 yılı Harcırah Tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir

 

 

I-

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

  
     

A-

a)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

 

60,34

 

b)

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet

  
  

Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı,

  
  

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,

  
  

Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay 

  
  

Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

 

55,00

     

B-

Memur ve Hizmetlilerden;

  
 

a)

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

 

45,92

 

b)

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

 

42,72

 

c)

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

 

40,05

 

d)

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

 

35,24

 

e)

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

 

34.18

  

 

  

II-

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

  
     
 

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

  
 

a)

Kadro derecesi 1-4 olanlar

 

13,88

 

b)

Kadro derecesi 5-15 olanlar

 

13,35

 

Ayrıca yurt dışı seyahatler için geçerli harcırah tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda uygulanacak harcırahlar ise en son 10 Ocak 2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8363 sayılı B.K.K. ile belirlenmiştir.

 

A- Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırahlar

 

Bilindiği üzere, 2016 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

 

Öte yandan Maliye Bakanlığı 3.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birincin Bölümünün 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “(5)Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden  belirler ve duyurur.” hükmü uyarınca yayımlamış olduğu 04/01/2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelge ile;

 

 

 

 

 01/01/2016-30/06/2016 döneminde geçerli olmak üzere;

 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısını(0,088817);

• memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısını(1,390277);

• iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısını ise (0,028165);

 

 olarak belirlemiştir.

 

Daha sonra yine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 4.7.2016 tarihli ve 27998389-010-06-02-6152  sayılı yazısında 1/7/2016-31/12/2016 döneminde geçerli olmak üzere;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,093259),

memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,4598),

iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,029574) olarak

belirlenmiştir.”

 

Devlet memurlarının aylıklarında meydana gelen bu değişiklik nedeniyle, yurtiçi harcırahlara ilişkin ücret aralıkları da değişmiştir.

 

Buna göre 01/07/2016-31/12/2016 tarihleri arası geçerli olan ve gelir vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

 

 

 

01/07/2016 - 31/12 /2016 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI

Gündeliklerin Tekabül Ettiği                                  Brüt Aylık Tutarı  (TL)

Vergiden İstisna               Gündelik  Tutarı (TL)

2.345,76  TL ve fazlası

55,00

2.328,97-2.345,75 TL arası

45,92

2.123,80-2.328,96 TL arası

42,72

1.862,68-2.123,79 TL arası

40,05

1.545,13-1.862,67 TL arası

35,24

1.545,12 TL ve daha azı

 

34,18

Bu tutarları aşan  harcırah ödemelerinin,  aşan kısmı vergiye tabi  olacaktır.

 

B- Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar

 

6245 Sayılı Harcırah Kanunun 34’üncü maddesine istinaden 10.01.2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile memurlara ödenecek yurt dışı harcırah tutarları 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 

Buna göre; memur aylıklarının artırılmasından dolayı değişen ücret aralıkları dikkate alınmak suretiyle 01/07/2016-31/12/2016 tarihleri arası gelir vergisinden istisna olacak yurt dışı harcırah tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

01/07/2016-31/12 /2016 TARİHLERİ ARASI

BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

 

ÜCRET GURUPLARI

Ülkeler ve Para Birimi

II. Sütun

III. Sütun

IV. Sütun

V. Sütun

VI. Sütun

VII. Sütun

2.345,76  TL ve fazlası

2.328,97-2.345,75 TL arası

2.123,80-2.328,96 TL arası

1.862,68-2.123,79TL arası

1.545,13-1.862,67 TL arası

1.545,12 TL ve daha azı

A.B.D.(A.B.D. Doları)

182

146

124

117

110

93

Almanya     (Euro)

164

131

111

105

99

83

Avustralya   (Avustralya Doları)

283

227

192

181

171

143

Avusturya    (Euro)

166

132

112

106

100

84

Belçika(Euro)

161

128

109

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

838

791

746

627

Finlandiya  (Euro)

148

119

100

95

90

74

Fransa  (Euro)

160

127

108

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

106

100

94

80

İngiltere(Sterlin)

115

91

78

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

105

99

94

78

İspanya   (Euro)

158

126

107

101

95

80

İsveç(İsveç Kronu)

1.359

1.085

919

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

192

181

171

143

İtalya  (Euro)

152

122

104

98

92

77

Japonya     (Japon Yeni)

31.405

25.127

21.235

20.118

18.901

15.914

Kanada     (Kanada Doları)

244

195

165

156

147

125

Kuveyt(Kuveyt Dinarı)

50

40

35

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

109

103

97

82

Norveç   (Norveç Kronu)

1.193

952

808

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

105

99

93

78

Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali)

617

492

418

395

372

313

Yunanistan     (Euro)

158

126

107

101

95

80

Kosova (Euro)

123

98

83

78

74

63

Diğer AB Ülkeleri   (Euro)

127

101

86

81

76

65

Diğer Ülkeler   (A.B.D. Doları)

157

125

106

100

95

80

        

 

01/07/2016 - 31/12/2016 tarihleri arası vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.

 

01/07/2016– 31/12/2016 Dönemi İçin

 Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)

Harcıraha Esas Alınacak Sütun

2.345,76  TL ve fazlası

II

2.328,97-2.345,75 TL arası

III

2.123,80-2.328,96 TL arası

IV

1.862,68-2.123,79 TL arası

V

1.545,13-1.862,67 TL arası

VI

1.545,12 TL ve daha azı 

VII

 

 

 

C- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler Ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları,  en son 10  Ocak 2016 tarih ve 29589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8363 sayılı B.K.K. ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ

Verilecek Gündelik

Miktarları (TL)

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

174,35

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,  Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma  Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve  Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık  Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,  Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M. M.  Genel Sekreterleri,  Başbakanlık Müsteşarı

140,50

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği  Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar,  Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı,  Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle  bulunanlar dışındaki  Büyükelçiler

122,45

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

104,98

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

87,47

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

70,01

 

Buna göre; 01/07/2016 - 31/12/2016 tarihleri arası kararname eki cetvele göre vergiden istisna olarak verilebilecek gündelikler ile gündelik tutarlarının uygulanacağı brüt aylık seviyeleri aşağıdaki gibidir.

 

Brüt Aylık Seviyeleri

(01/07/2016– 31/12/2016)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

2.345,76   TL ve fazlası

140,50

2.328,97-2.345,75 TL arası

122,45

1.582,90 – 2.328,96 TL arası

104,98

1.545,13– 1.582,89 TL arası

87,47

1.545,12  TL ve daha azı

70,01

 

 

D- Gündeliklerin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

i-             30.06.1989 tarih ve 20211(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile ek tazminat ödenmesi ile ilgili 375 sayılı K.H.K’nin 20.05.1994 tarih ve 21939(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 527 sayılı K.H.K’nin 28’inci maddesi ile değişik 1’inci maddesinde; devlet memurlarına her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödeneceği; ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamının 500 olarak uygulanacağı ve hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığı miktarının devlet memurların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Kıdem aylığı (personelin hizmet yılı sayısı x 20 x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanmakta olup, özel sektör çalışanının gelir vergisinden istisna harcırah tutarının belirlenmesi sırasında kişinin kıdemine göre hesaplanacak söz konusu tutarın yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıdaki tablolarda yer alan brüt aylıklara ilave edilmesi suretiyle o personelin brüt aylık seviyesinin belirlenmesi ve buna göre gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kıdem aylığı, fiili hizmet süresi daha fazla olsa bile, en fazla 25 yıl için hesaplanacaktır. Örneğin 30 yıllık bir çalışanın gelir vergisinden istisna harcırah tutarının tespitinde yurtiçi, yurtdışı ve KKTC için yukarıda belirlenen brüt aylık seviyelerine 25 x 20 x 0,093259 =   46.63 TL ilave edilecektir.

ii-           Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte olup, istisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda ise aşan tutar, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.

iii-         Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku yapılırken, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.

iv-          Devlet memurlarına yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için verilen gündelik tutarı %50 zamlı olarak ödendiğinden, istisna harcırahın hesaplanması sırasında bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.

v-            Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak hesaplanması gerekmektedir.

vi-          Devlet memurlarında da olduğu gibi yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca vergiden istisna edilerek ödenebilmektedir.

vii-        Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödenmesi ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınması halinde ise ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanması gerekmektedir.

viii-      Harcırahın 1/3’ü yatma, 2/3’ü de yemek giderlerine karşılık ödenmektedir.

 

 

E- Gelir Vergiden İstisna Gündeliklere Tekabül Eden Maaş Dilimleri

 

01/07/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre Gelir Vergiden İstisna Gündeliklere Tekabül Eden Maaş Dilimlerinin hesaplanmasına ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir:

 

Yurt İçi Gündelik Maaş Dilimleri

 

Sıra No

Ek Gösterge (I)

Gösterge (II)

Maaş Katsayısı (III)

Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III)

Taban Aylık            (V) =(1000*1,4598)

Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)

1

8000

1500

0,093259

885,96

1.459,80

2.345,76

2

8000

1320

0,093259

869,17

1.459,80

2.328,97

3

5800

1320

0,093259

664,00

1.459,80

2.123,80

4

3000

1320

0,093259

402,88

1.459,80

1.862,68

5

 

915

0,093259

85,33

1.459,80

1.545,13

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Gündelik Maaş Dilimleri

 

Sıra No

Ek Gösterge (I)

Gösterge (II)

Maaş Katsayısı (III)

Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III)

Taban Aylık            (V) =(1000*1,4598)

Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)

1

8000

1500

0,093259

885,96

1.459,80

2.345,76

2

8000

1320

0,093259

869,17

1.459,80

2.328,97

3

5800

1320

0,093259

664,00

1.459,80

2.123,80

4

3000

1320

0,093259

402,88

1.459,80

1.86268

5

 

915

0,093259

85,33

1.459,80

1.545,13

 

KKTC için Gündelik Maaş Dilimleri

 

Sıra No

Ek Gösterge (I)

Gösterge (II)

Maaş Katsayısı (III)

Maaş                       (IV) =[(I)+(II)]*(III)

Taban Aylık            (V) =(1000*1,4598)

Toplam Maaş            (VI)=(IV)+(V)

1

8000

1500

0,093259

885,96

1.459,80

2.345,76

2

8000

1320

0,093259

869,17

1.459,80

2.328,97

3

 

1320

0,093259

123,10

1.459,80

1.582,90

4

 

915

0,093259

85,33

1.459,80

1.545,13

 

 

Saygılarımızla...

 

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.