PTT Aracılığı ile Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Elektronik Tebligat Yönetmeliği

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (Yönetmelik) yayımlandı. 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu Yönetmelik, 7201 sayılı Tebligat Kanunu (Kanun) uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılacak elektronik tebligata ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşları da bir özel hukuk tüzel kişileri olmaları dolayısıyla Yönetmeliğin 5-1-(f) bendi (Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri) kapsamında elektronik yolla tebligat alma zorunluluğu bulunan tüzel kişiler arasında yer alıyorlar.

Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “7101  İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişikliklere dayanıyor. Bu tarihte Tebligat Kanunu’nda yapılan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerle elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler yeniden belirlenmiş ve Tebligat Kanunu uyarınca yapılacak elektronik tebligat işlemlerinin, PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yürütüleceği ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm olunmuştu (7101 sayılı Kanun md. 48).

Yine bu Kanunla Tebligat Kanunu’na eklenen ek madde ve geçici madde ile elektronik tebligat adreslerinin oluşturulması (7101 sayılı Kanun md. 49) ve verilmesine (md. 50) ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Bu Kanun çerçevesinde yayımlanan Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler daha çok elektronik tebligat alma zorunluluğu bulunan finansal kuruluşlar açısından incelendiğinde aşağıdaki şekilde sıralanıyor.

PTT’DEN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME ZORUNLULUĞU

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Yönetmeliğin, yürürlükten kaldırdığı 19 Ocak 2013 tarihli mülga Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nden en önemli farkı, mevcut uygulamada kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu olan muhatapların tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini bildirmeleri yeterli iken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan yeni uygulamada bu tebligatların muhatapların mevcut KEP adresleri yerine elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) sistemi üzerinde oluşturulan elektronik tebligat adreslerine yapılacak olması.

Bu çerçevede, bankalar ve finans kuruluşlarının da diğer özel hukuk tüzel kişileri gibi UETS sistemi üzerinde bir elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurması gerekecek (Aslında Yönetmelik ve Kanun hükümleri incelendiğinde kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunan kişilerin bu adresleri edinmek için doğrudan kendilerinin PTT’ye bir başvuru yapmalarının gerekmediği ortaya çıkıyor, detaylar aşağıda).

TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER

Tebligat Kanunu’nun 1 inci maddesinde;

Kazaî merciler, (Mahkemeler)

– 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar)

– (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, Müsteşarlıklar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı vb.)

– (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BDDK, SPK, KVKK, KGK, BTK, RTÜK, Rekabet Kurumu)

– (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, (SGK, Türkiye İş Kurumu)

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

– Noterler.

– Baro levhasına yazılı avukatlar.

– Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

– İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıdaki çerçevede, finansal kuruluşlarda birer özel hukuk tüzel kişisi olmaları dolayısıyla elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunan tüzel kişiler arasında yer alıyor.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURU

Yönetmeliğin 6/1 fıkrası uyarınca kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunan kişilerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak, bu başvurunun doğrudan adres sahiplerinin kendileri tarafından mı yapılacağı yoksa bu kişileri temsil eden kurum, kuruluş veya birlikler tarafından mı yapılacağı özellikle Yönetmelik hükümlerinden net olarak anlaşılmıyor.

Buradaki tereddütü biraz açmak gerekirse 7201 sayılı Kanun’da 15 Mart 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Kanuna eklenen ve aynı tarihte yürürlüğe giren Geçici Madde 2 uyarınca PTT’nin, elektronik posta adreslerini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri, 15 Mart 2018 tarihinden itibaren 1 ay içinde şirketler açısından bakıldığında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan istemiş olması gerekiyor. Yine şirketler açısından düşünüldüğünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar bu talebe cevap vermiş olması gerekiyor. Maddede öngörülen süreç çerçevesinde PTT’nin elektronik tebligat adreslerini kendisine Bakanlık’tan temin edilen bilgileri esas almak suretiyle 3 ay içinde (15 Ağustos 2018 tarihine kadar) oluşturmuş olması gerekiyor. Daha sonra da PTT’nin oluşturduğu elektronik tebligat adreslerini adres sahiplerine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe göndermesi gerekiyor. Yine Kanun’un 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek EK MADDE 2’sinde de, oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderileceği; 7/a maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan kişilere (elektronik tebligat zorunluluğu bulunmayan kendi istekleri ile sisteme katılanlara) ise doğrudan teslim edileceği belirtiliyor.

Nitekim İstanbul Barosu, Yönetmeliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Yönetmeliğe göre, elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 01.01.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye Barolar Birliği’nin, levhaya kayıtlı avukatlar adına, her avukatın kimlik numarasına göre elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT’ye başvuracağını; avukatlar adına oluşturulan elektronik posta adresinin avukatlara tesliminin ise, daha sonra Türkiye Barolar Birliğince duyurulacak yolla sağlanacağını duyurdu.

Burada banka, leasing, faktoring, finansman şirketleri açısından düşünüldüğünde söz konu başvuru ve teslim sürecinin bankalar ve sayılan şirketler adına TBB, TKBB, FKB gibi kuruluş birlikleri tarafından yapılacağı söylenebilir.

Bu açıdan 7201 sayılı Kanun uyarınca kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunan kişilerin elektronik tebligat adreslerini temin etmek için doğrudan kendilerinin (adres sahiplerinin) bir başvuru yapmalarının gerekmeyeceği ortaya çıkıyor. Ancak, burada Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddesi hükümlerinin Kanun’un ek ve geçici maddelerinde yapılan düzenlemelere göre daha belirsiz yazıldığını söyleyebiliriz.

Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:

GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

  1. İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
  2. Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
  3. İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
  4. İlgili kamuya ait ortaklıktan,
  5. Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
  6. İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
  7. Türkiye Noterler Birliğinden,
  8. Türkiye Barolar Birliğinden,

ister.

İlgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak suretiyle üç ay içinde oluşturur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.”

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN OLUŞTURULMASI VE TESLİMİ

Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve UETS’ye kaydedecek.

Yönetmeliğin 8/2 fıkrası uyarınca, PTT, oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderecek. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu hükümler, banka, leasing, faktoring, finansman şirketleri açısından düşünüldüğünde Yönetmelik hükümlerinde yer alan ilgili kurum, kuruluş ve birlikten kastedilenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ya da TBB, TKBB, FKB gibi kuruluş birlikleri olacağı söylenebilir. Bu açıdan da kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunan kişilerin bu adresleri temin etmek için doğrudan PTT’ye başvuru yapmalarının gerekmediği, bu adreslerin bağlı oldukları kurum, kuruluş veya birlik tarafından kendilerine tebliğ edileceği anlaşılıyor.

MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNE ERİŞİMİ

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişecek (Yönetmelik md. 11).

MEVCUT KEP ADRESLERİ NE OLACAK?

Teknolojinin gelişimi ve artan dijitalleşme daha önce kağıt üstünde yürüyen yasal tebligatlar gibi birçok sürecin dijital ortama aktarılmasını sağlıyor. Ancak, burada elektronik yolla tebligat kanallarının da aradan geçen zamanda çeşitlendiği ve tek bir kanal yerine birden fazla yasal tebligat kanalının oluştuğu görülüyor. Bunları aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

1- Tebligat Kanunu’nda sayılan tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin yapacağı elektronik tebligatlar için bu yazının konusunu oluşturan ve PTT’nin UETS sistemi üzerinde oluşturulan elektronik tebligat adresleri,

2- Yukarıdaki işlev için bugüne kadar kullanılmakta olan kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerinin yasal kullanım alanının ise PTT’nin sistemi işlerlik kazandıktan sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında ve 1525 inci maddesinde hüküm olunan tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlarla sınırlı kalacağı anlaşılıyor.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

MADDE 18– …

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

Beyanlar, belgeler ve senetler

MADDE 1525– (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

3- MASAK mevzuatını uygulamakla yükümlü bulunan yükümlü grupları için ise bu mevzuat (5549 ve 6415 sayılı Kanunlar) uyarınca yapılacak tebligatlara özel olmak üzere MASAK Başkanlığı’nın oluşturduğu elektronik tebligat sistemi bulunuyor.

4- Son olarak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi uygulamaları açısından da ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan elektronik tebligat sistemini kullanmaları gerekiyor.

Teknolojinin gelişimi bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da yasal tebligat kanallarının sayısı artmış oluyor.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.