2019 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER,

TASDİK ZAMANLARI VE TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

 

 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

 

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

 

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

 

2)-Kollektif ve Komandit Şirketler

 

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

 

3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

 13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. 01.01.2019 Tarihinden itibaren “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır. Bu işlem zaman ve süre açısından geçiş zorluklarını da beraberinde getirmiştir.

 

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

 13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemi” de Elektronik ortamda tutulmaya devam edilmektedir. 2019 yılı için SMK Defteri de tasdik ettirilmeyecektir.

Defter Beyan Sisteminde tutulan defterlerin açılış ve kapanış onayı:

İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde GİB tarafından elektronik olarak yapılır.

Açılış onayı Vergi Usul Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar GİB tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

 Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterler, Vergi Usul Kanun’u kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

 

ANONİM ŞİRKETLER

 

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Damga Vergisi Defteri

e)-Yönetim Kurulu Karar Defteri

f)-Pay Defteri

g)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

LİMİTED ŞİRKETLER:

 

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)

 

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

 

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA:

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ileilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteride tutulabilir.

 

Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari DefterlerTebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

 

E-DEFTER TUTANLAR; YEVMİYE VE DEFTERİ KEBİR DIŞINDAKİ DEFTERLERİ NOTERE TASDİK ETTİRECEKLER:

 e-Defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

 

DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

 

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri 

 

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Pay Defteri

 

 DİĞER DEFTERLER:

 

İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, Ambar defteri ve Çiftçi İşletme defteri. Anonim şirketler ile Damga Vergisi SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ.

 

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:

 

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18)

 Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

 

ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER:

 1- Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2- Defteri kebir,

3- Envanter defteri

4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmasan önce. kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5-İşletme defteri,

6-Serbest meslek kazanç defteri,

7-Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

 

KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER : ( TTK MD 64/ 3, 5 )

 1)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal

hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

2)- YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.

 TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir.

 

Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.”

Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir.

Kaydı Silinen Şirketler

Şirketlerin ticaret odasından kaydı silinmiş ise noterlerce defterleri tastik edilmeyecektir. Bu hususta tüm mali sorumluluk şirket sahiplerine aittir.

Noterlerce Defter Tasdik Yoğunluğu

Her ne kadar yıl sonuna kadar defter tasdikleri yapılabiliyor olsa da Noterler tasdike konu defterlerin bir aksaklık olmaması için en geç 15.12.2018 tarihine kadar teslim edilmesi istenmektedir. Dolayısı kırtasiye defter hazırlıkları ile numaralandırma hizmetleri göz önüne alınarak ile en geç 5'i ile 10'u arasında işlemlerin tamamlanarak; notere teslim edilmesi faydalı olacaktır.

Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018

(Bu tutarlar 2019 yılında yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Buna göre yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73  olarak belirlenmiştir. 2019 yılı güncellemelerinde kullanılacak olan oran)

 

V.U.K MADDE 352-1/8: “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)”

Bu Kanun maddesinde belirtilen idari para cezası türü 1. Derece Özel Usülsüzlükcezasıdır. 

1.Derece Özel Usülsüzlük Cezaları Şunlardır;Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri 148 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar 45 TL
4- Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70 TL

 

V.U.K MADDE 352-2/6: “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması”

Bu Kanun maddesinde belirtilen idari para cezası türü 2. Derece Özel Usülsüzlükcezasıdır. 31.01.2018 tarihine kadar tasdik ettirilen defterler için 2. derece özel usülsüzlük cezası uygulanır.

2.Derece Özel Usülsüzlük Cezaları Şunlardır;Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri80 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı45 TL
3- İkinci sınıf tüccarlar21 TL
4- Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar12 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5,70 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf3,20 TL

 

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64: “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır…”

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 562: 64. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar 6.190 TL idari para cezası ile cezalandırılırlar”

Ayrıca Defter tasdiki olmayan firmaların bunun yanısıra SGK ve Vergi Dairesi açısından işlemlerin ve indirimlerin reddolunarak geçersiz sayılacağı gerçeğini gözden kaçırmamaları gerekmektedir. Bu tür bir işlem ile karşı karşıya kalındığında yukarıda bahsedilen cezalardan çok daha ağır ceza ve yaptırımlar ile karşı kaşıya kalınabilir.

 

Dolayısı ile konunun ehemmiyetine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.