Hiç vergi ödemeden yurt dışından para getirmek ve varlıkları şirkete koymak mümkün müdür?

7143 sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve uygulama başladı. Özellikle yurt dışından varlık getirecekler ile yurt içinde varlıklarını işletmelerine koyacaklar için istisnai ve gözden kaçırılmaması gereken önemli bir düzenleme kanunda yer almaktadır. Düzenlemeden yararlanacaklar için 31.07.2018 tarihi özellikle önemlidir.

31/7/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar;

a) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının;

– Bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi,

– 18/5/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan ve yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin defter kayıtlarından düşülerek kapatılmasında kullanılması,

– 18/5/2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle, bu tarih itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarının beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi halinde,

bu varlıklara ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında vergi tarh edilmeyecektir.

Ancak, 31/7/2018 tarihine kadar bildirilen varlıklara ilişkin olarak vergi tarh edilmemesi için, söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirildiğine dair belgelerin anılan tarihe kadar ilgili banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, 31/7/2018 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilerek Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin olarak bu kurumlarca vergi dairesine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

31/7/2018 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairelerine beyan edilen varlıklar nedeniyle, bu tarihe kadar kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, vergi dairelerince 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında vergi hesaplanmayacaktır.

7143 sayılı Kanun uyarınca yurt dışından varlıklarını getirecekler ile Türkiye içinde varlıklarını şirketlerine koyacaklar bu işlemlerini 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapacak olurlar ise %2 oranında vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra 30.11.2018 tarihine kadar beyan mümkündür ve bu durumda %2 oranında vergi hesaplanacaktır. Hesaplanacak bu vergi için son ödeme tarihi ise 31.12.2018 tarihidir.

 

7143 sayılı yapılandırma kanunu uyarınca, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışındaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve ticari kazançları yurda getirildiği takdirde gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Muafiyetten yararlanabilmek için kazançların 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilmiş olması, 31 Aralık 2018 tarihine kadar da yurda getirilmesi gerekiyordu.

Kanundaki bu süreler 6’şar ay uzatıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışındaki şirketleri dolayısıyla 31 Mart 2019 tarihine kadar elde edecekleri gelirleri 30 Haziran 2019 tarihine kadar yurda getirmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacak.

Kanunda, yurt dışındaki şirketlerin tasfiyesinden doğan kazançların varlık barışı kapsamında Türkiye’ye getirilmesi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan süre de 6 ay uzatıldı. Bu kazançları 30 Haziran 2019 tarihine kadar yurda getirenler, gelir ve kurumlar vergisi ödemeyecek.

H) VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ.

Bu Kanun’un 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasında Varlık Barışı konusuna yer verilmektedir.

1) Varlık Barışı düzenlemesi kapsamına giren varlıklar:

Varlık Barışı düzenlemesinin kapsamına;


Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,


Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları
girmektedir.

2) Yurt dışında bulunan varlıklar:
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

• Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.


Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Ayrıca;
Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/05/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilecektir.• 18/05/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 18/05/2018 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilecektir.• 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, bu düzenleme kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.


3) Yurt içinde bulunan varlıklar

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenecektir.

4) Vergi ödemeksizin uygulamadan yararlanma

31/7/2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye'ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir. Bu tarihten sonra getirilen veya deftere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak %2 vergi tarh edilecektir.

5) Ödenen vergilerin gider yazılamaması

Bu düzenleme kapsamında ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

 

Bilindiği gibi borçları yapılandırma ve matrah artırımı kanunu tasarısı Meclis'te görüşülmektedir. Tasarıda her ne kadar 2017 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutuyla yer almasa da Meclis Genel Kurulu’nda eklenecektir. Diğer yandan Maliye Bakanı’nın bugünkü açıklamasına göre “varlık barışı” da ilave edilecektir. Varlık Barışı’nın ne olduğu soru ve cevaplarla daha önceki düzenlemeler ışığında ele alınacaktır.

SORU 1: Hangi varlıklar bildirim konusu yapılabilecektir?

* Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

* Alacaklar ve

* Taşınmazlar bu uygulamanın kapsamını oluşturmaktadır.

SORU 2: Yukarıda yer alan varlıklar için ne zamana kadar bildirim yapılacak ve beyan edilecektir?

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan;

* Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30/11/2018 tarihine kadar

Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilir.

* Alacaklar ve rayiç bedeliyle taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar, Türk Lirası cinsinden vergi dairelerine beyan edilir.

30.11.2018 tarihi Maliye Bakanı tarafından bugün telaffuz edilmiştir ve bu tarihin daha ileri bir tarih olarak kanuna girmesi ihtimal dahilindedir.

SORU 3: Diğer kişiler adına bildirimde bulunmak mümkün müdür?

Gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda sayılan varlıkları, diğer kişilerin nam veya hesabına bildirim veya beyanda bulunabilirler.

SORU 4: Varlıklar ne zamana kadar kanuni defterlere kayıt edilecektir?

Yukarıda sayılan varlıklar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından, bildirim ve beyan edildiği ayın sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilebilir.

SORU 5: Yurt dışında bulunan ve Türkiye'de beyan edilen varlıklar, Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışındaki kredileri kapatmak için kullanılabilir mi?

Daha önceki kanuna göre kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, borcun defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, ödemede kullanılan varlıkların Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. 

SORU 6: Yurt dışından getirilen varlıklar dönem kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınacak mıdır, şirketten çekilmesi durumunda kar dağıtımı yapılmış sayılacak mıdır?

Söz konusu işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların, sermayeye ilave edilmemiş olması kaydıyla, işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmaz ve bu nedenle gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmaz.

SORU 7: Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılabilecek veya herhangi bir ceza kesilebilecek midir?

- Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, bildirim veya beyanda bulunan kişiler ile yukarıda sayılan varlıkların nam veya hesabına getirildiği diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez.

- Nam veya hesabına bildirim veya beyanda bulunulanlara yapılan intikaller, ivazsız intikal olarak değerlendirilmez ve veraset ve intikal vergisine konu edilmez.

- Bildirim veya beyanda bulunanlar ile bunların kanuni temsilcileri hakkında, sırf bu beyanın yapılmış olmasından dolayı ve bu beyandan hareket edilerek, aşağıda yer alan ilgili kanun ve kanun hükümleri dahil olmak üzere, hiçbir şekilde herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaz ve idari para cezaları uygulanamaz.

1) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,

2) 106, 107, 108, 109 ve 110 uncu maddeleri hariç olmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası

3) 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

4) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

5) 213 sayılı Kanunda düzenlenen suçlar ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesi.

SORU 8: Getirilen varlıklar için amortisman uygulanacak ve bu varlıkların elden çıkarılmasında zarar edilir ise bu zarar gider olarak kabul edilecek midir?

Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

SORU 9: Beyan edilen varlıkları getirmemenin herhangi bir cezası var mıdır?

Yurt dışında bulunan ve bu madde kapsamında bildirilen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 30/11/2018 tarihini geçmemek şartıyla, bildirim tarihini takip eden bir ay içerisinde, beyan edilen alacak ve taşınmazların ise beyan edilen değerlerinin karşılığının Türk Lirası veya döviz olarak, beyan tarihini takip eden bir yıl içerisinde Türkiye'ye getirilmemesi veya Türkiye'deki bankalar veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmemesi halinde, yukarıda yer verdiğimiz ceza uygulanmayacağına dair düzenlemeden yararlanılamaz.

SORU 10: 30.11.2018 tarihi uzatılabilir mi?

Daha önceki varlık barışı düzenlemelerinde yer alan bildirim ve beyan süreleri ile varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı (6) aya kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı, çıkacak kanunda da muhtemel olarak süre uzatımı için yetki verilecektir.

SORU 11: Vergi incelemelerinde yurt dışından getirilen varlık tutarı kadar vergi tarhiyatı yapılamayacak mıdır?

Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu; kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilememişti. Ancak daha önceki varlık barışı düzenlemelerinde bu mahsup mümkün idi. Çıkacak olan varlık barışı düzenlemelerinde bu konu netliğe kavuşacaktır.  

SORU 12: Yurt dışından getirilen tutar için herhangi bir vergi ödemesi yapılacak mıdır?

Maliye Bakanı’nın açıklamasına göre getirilen varlıkların belli %3’ü oranında vergi ödemesi yapılacaktır. Daha önce bu oran %2 ve %0 oranında uygulanmıştı.

amu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı yasa yayımlandı. Yasada “Varlık barışı” da var. Bu uygulama yurtdışındaki bazı varlıkların bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi ile yurtiçindeki kayıtlarda olmayan varlıkların kayıtlara alınmasını içeriyor.

M. FATİH KÖPRÜ / EY DİREKTÖR
fatih.kopru@tr.ey.com
www. vergidegundem. com

Geçtiğimiz haftalarda vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısından bahsetmiştik. Söz konusu tasarı 11 Mayıs’ta Genel Kurul’da kabul edildi ve ardından 18 Mayıs günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7143 sayılı bu yasa borç yapılandırmasından başka birçok düzenleme içeriyor. En önemlilerinden biri de “Varlık barışı” diye adlandırılan hükmü. Yurtdışında bulunan bazı varlıkların bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi esasına dayanan bir uygulama.

Yurtdışından sağlanan bazı kazançlara ilişkin istisna uygulaması da yasada yer alıyor. Bunun yanında yurtiçinde bulunan ve kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların kayıtlara alınması konusunda da düzenlemeler içeriyor.

Bu yazımızda, varlık barışından yararlanabilecek kişiler ile kapsama giren varlıklardan bahsettikten sonra, başvuru esasları ve ödenmesi gereken vergiler ile yasa kapsamında bildirim veya beyanda bulunan veya kazançlarını ülkeye getiren kişi ve kurumlar için geçerli olan avantajlara değineceğiz.

EN SON 2016’DA UYGULANMIŞTI
Buna benzer bir düzenleme en son, 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı yasa ile yapılmıştı. Bu yasa da 6736 sayılı yasada olduğu gibi yurtdışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması ve yurtiçindeki kayıt dışı bazı varlıkların kayda alınarak işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak amacını taşıyor. Ayrıca yurtdışında elde edilen bazı gelirler için geçici süreli istisna uygulaması getiriyor.

YURTDIŞINDAKİ VARLIKLAR
Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Vergi mükellefi olsun olmasın tüm gerçek ve tüzel kişiler bu yasa hükmünden yararlanabiliyorlar. Bildirimin 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Defter tutan mükellefler ise yukarıdaki kapsamda Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebiliyorlar. Diğer taraftan aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebiliyorlar.

YURTDIŞI KREDİ KAPATILABİLİR
Yurtdışında bulunan söz konusu varlıklar, yine yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabiliyor. Kapatılan bu kredilerin 18 Mayıs tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olması gerekiyor. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmıyor.

Yine 18 Mayıs itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurtdışında bulunan bildirime tabi varlıkların aynı tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabiliyor.

YÜZDE 2 VERGİ
Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen yurtdışındaki varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bu yılın sonuna kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödemeleri gerekiyor.

Bu kapsamda ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Türkiye’ye getirilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmiyor.

GETİREN VERGİ ODEMİYOR
Ancak 31 Temmuz 2018 tarihine kadar;

• Yurtdışında bulunan varlıklarını (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) bu düzenleme kapsamında bildirip Türkiye’ye getirenler,

• Bu varlıkları yukarıdaki açıklamalar kapsamında yurtdışından kullanılan kredilerin kapatılmasında kullananlar ile bu varlıklarla sermaye avanslarını defter kayıtlarından düşenler, söz konusu yüzde 2’lik vergiyi ödemeyeceklerdir.

YURTİÇİNDEKİ VARLIKLAR
Yurtiçi varlıklarla ilgili hüküm sadece kayıtların düzeltilmesini içeriyor. Bu yüzden söz konusu düzenlemeden yalnız gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor.

Buna göre, söz konusu mükellefler sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebilecekler.

Bu varlıklar aynı tarihe kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine beyan edilen yukarıdaki varlıkların değeri üzerinden vergi dairesince yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek. Bu verginin yıl sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Bu kapsamda ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmiyor.

Ancak 31 Temmuz’a kadar, kapsama giren yurtiçi varlıklarını beyan edip kanuni defterlerine kaydeden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu yüzde 2’lik vergiyi ödemeyecekler.

İNCELEME YAPILMAYACAK
Yukarıdaki hükümler kapsamında; Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilen yurtdışı varlıklar ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine beyan edilen yurtiçi varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Ancak bunun için;

• Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,

• Yurtdışında bulunan varlıklarını bildirenlerin bu varlıkları bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirmeleri veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba kayıt ettirmeleri, gerekiyor.

YURTDIŞI KAZANÇLARA İSTİSNA
Yasada, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtdışında elde ettikleri bazı kazançları, belli bir tarihe kadar Türkiye’ye transfer etmeleri şartıyla, bu kazançlar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi ödenmemesini içeren bir düzenleme de yer alıyor.

Buna göre tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların;

• Yurtdışındaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

• Yurtdışındaki şirketlerden elde ettikleri kâr payları (temettü gelirleri),

• Yurtdışında bulunan işyerlerinden elde ettikleri ticari kazançlar, istisna kapsamına giriyor.

Yukarıdaki kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilebilmesi için, 18 Mayıs’tan itibaren yıl sonuna kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olmaları gerekiyor. 31 Ekim’e kadar elde edilen kazançlar da yine yıl sonuna kadar Türkiye’ye getirilirse istisna kapsamında değerlendirilecek.

Aynı şekilde tam mükellef gerçek kişi ve kurumların, yurtdışında kurulu şirketlerin tasfiyesinden doğan kazançları da yasa kapsamında istisna olarak değerlendirilecek. Bunun için de tasfiye kazancının yıl sonuna kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı bulunuyor.

SÜRELER UZAR MI?
Daha yeni başladı ama acaba başvuru ve ödeme süreleri uzar mı diye merak etmeye başlayanlar olabilir. Bakanlar Kurulu’nun yukarıda yer alan süreleri altı aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Bu yetki çerçevesinde; varlıkların bildirim ve beyan süreleri ile vergilerin ödenmesi ve yurtdışı varlıklar ile kazançların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin sürelerin altı aya kadar uzaması mümkün.

Ama yine de bu uygulamalardan yararlanmayı düşünenlerin, uzatmayı beklemeden, Maliye Bakanlığı’nca bildirim ve beyan usulünün açıklanmasının ardından başvuru yapmalarında fayda var.

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.