VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/23

KONU: Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin KDV Tebliğ Yayımlandı.

31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 5/12/2017 tarihli 7061 sayılı Kanun’un 41 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Daha sonra, Gelir İdaresi Başkanlığınca bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Tebliğ Taslağı hazırlanmış ve 25.12.2017 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Bu defa, söz konusu taslak metin, yapılmış olan bazı değişikliklerle son halini almış ve bugünkü tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

A) Taslak Metin ile Tebliğ Metni Arasındaki Bazı Önemli Farklar

Uygulamanın detaylarına geçmeden önce, tasarı metninde yapılan bazı önemli değişikliklere aşağıda kısaca değinilmiştir. 

• 

Taslakta, elektronik ortamda verilen hizmetler “2.1.2.1.2.1. Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Kapsamı” başlığı altında detaylıca açıklanmıştı. Tebliğde, bu bölüme yer verilmemiş, bunun yerine “elektronik ortamda sunulan hizmetler” şeklinde daha kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.
 

• 

Taslakta, bu kapsamda KDV mükellefiyeti olanların, 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesinde yer alan indirim hakkının bulunmadığı açıklanmıştı. Tebliğde ise aşağıdaki açıklamaya yer verilerek, bu kapsamdakilere de indirim hakkı tanınmıştır.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.”
 

• 

Taslakta, 1/1/2018 tarihi itibariyle bu kapsamda işlem yapanların beyanına ilişkin bir açıklamaya yer verilmemişti. Tebliğde, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde bu kapsamda işlem yapanların, hesapladıkları KDV’yi 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren 24 üncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.
 

• 

Taslakta, ödemeye aracılık eden bankalar ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarına bilgi verme zorunluluğuna ilişkin bir bölüme yer verilmişti. Tebliğde, bu bölüm yerine, elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

B) Uygulamanın Tebliğ ile Belirlenen Usul ve Esasları

1) Hangi hizmetlerin beyanı gerekmektedir?

Tebliğde, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, söz konusu hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesinin bu Tebliğde belirtilen şekilde yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde herhangi bir ayrıma gidilmemiş olmasıdır. Diğer bir ifade ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan tüm hizmetler KDV’ye tabi sayılmıştır.

Ayrıca, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda (Türkiye’de bir işyerinin oluşup oluşmadığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.), bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekecektir.

2) Uygulama kapsamında olanların hangi adımları atması gerekmektedir?

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar;

  1. Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu dolduracaklar,

  2. Formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirecekler,

  3. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek,

  4. Bu işlemlere ilişkin KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24 üncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan edecekler,

  5. Bu kapsamda beyan ettikleri KDV’yi, beyannamenin verilmesi gereken ayın 26 ncı günü akşamına kadar, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile ödemeleri gerekecektir.

3) 1.1.2018 tarihinden bugüne uygulama kapsamında işlem yapanların ne yapması gerekmektedir?

Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren 24 üncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmeleri uygun görülmüştür.

4) Uygulama kapsamındaki mükelleflerden neler istenmemektir?

Bu kapsamdaki mükelleflerden;

• 

İşe başlama bildirimi,
 

• 

Herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu aranmayacaktır.

 

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.