2018 yılında Vergi Usul Kanunu`na göre uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile çeşitli had ve miktarlar yeniden belirlendi.

 

 490 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370. maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

 2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

            2.000,00  

            2.200,00  

 

3- İlanın;

 

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

 2.000-200.000

 2.200-220.000

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 200.000 ve üzeri

 220.000 ve üzeri

 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

                 24,00  

                 27,00  

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

          90.000,00  

        100.000,00  

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

 

  - Alış tutarı

        170.000,00  

        190.000,00  

 

  - Satış tutarı

        230.000,00  

        260.000,00  

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

          90.000,00  

        100.000,00  

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

        170.000,00  

        190.000,00  

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

               900,00  

            1.000,00  

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

                   2,40  

                   2,70  

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

               900,00  

            1.000,00  

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

 

  - Damga vergisinde

                 11,00  

                 12,00  

 

  - Diğer vergilerde

                 21,00  

                 24,00  

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

               130,00  

               148,00  

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                               

                 80,00  

                 90,00   

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

                 40,00  

                 45,00  

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

                 19,00  

                 21,00  

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

                 11,00  

                 12,00  

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                   5,00  

                   5,70  

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

                 70,00  

                 80,00  

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

                 40,00  

                 45,00  

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

                 19,00  

                 21,00  

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

                 11,00  

                 12,00  

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                   5,00  

                   5,70  

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

                   2,80  

                   3,20  

 

MADDE NO – KONUSU

 2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

               210,00  

               240,00  

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

        110.000,00  

        120.000,00  

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

               210,00  

               240,00  

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

          11.000,00  

          12.000,00  

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

        110.000,00  

        120.000,00  

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

               210,00  

               240,00  

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

            5.000,00  

            5.700,00  

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

               260,00  

               290,00  

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

               800,00  

               900,00  

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

        160.000,00  

        180.000,00  

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

            1.100,00  

            1.200,00  

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

               800,00  

               900,00  

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

                   1,80  

                   2,00  

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

            1.400,00  

            1.600,00  

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

               700,00  

               800,00  

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

               350,00  

               400,00  

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

     1.100.000,00  

     1.200.000,00  

 

MADDE 370 * İzaha davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

          50.000,00  

          57.000,00  

 

 

  

Tebliğ hükümleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.