Yılsonundan Önce Aralık Ayında Yapılması Gerekenler!

YILSONU ENVANTER SAYIMLARINI YAPALIM!

 

PEKİ ENVANTER SAYIMI İÇİNE NELER GİRER?

 

Hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mal, konsinye mallar, demirbaşlar, finansal evraklar (kasa, çek, senet vb. diğer evraklar) 

 

1) Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilip; en geç 31.12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir. Avukat ile avukat mutabakat mektubu da yapılması gerekmektedir. Varsa açılan davlara karşılık ayrılması ve yine açılmış davlardan tahsilatlar var ve karşılık ayırılmışsa gelir yazılması gerekmektedir.

 

2) Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dönemsellik ilkesi gereği Ocak 2017 dönemine ait bir fatura en geç 31.12. 2017 tarihinde kayıtlara girilebileceğinden KDV indirimi açısından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

 

3) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir. Hatta var ise diğer cariler, kiralar, aidatlar, krediler gibi mutabakatların da yapılması gerekmektedir.

 

4) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ise tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili denetçiye veya şirketin mali müşavirine sunulması gerekmektedir.

 

5) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2015 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31.12.2017 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.

 

6) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır.

 

7) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.

 

8) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

9) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31.12. tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

10) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir. Zira bu uygulamanın sadece 31.12 tarihinde değil yıl içinde de yapılması gerekmektedir.

 

11) İşletme tarafından ödenen elektrik, su, telefon ve doğalgaz gibi giderlerin ödemeleri yapılmasına rağmen faturaları gelemeyen dönemlerin, faturaları temin edilerek KDV ve gider yönünden işletme kayıtlarına alınması temin edilmelidir.

 

12) hesap dönemi takvim yılı olanların, 2018 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2017 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir. 2017 yılında kullanılan yasal defterlerini 2018 yılında da kullanmak isteyenlerin ise Vergi Usul Kanunu’nun 222. maddesi hükmü gereğince, Ocak 2018 sonuna kadar tasdiki yeniletmeleri gerekir.

 

13) Envanter çalışmaları kapsamında mevcut, alacak ve borçların tespiti ve bunların Kanun’un ilgili maddelerinde öngörülen kurallar doğrultusunda değerlenmesi ve kasa sayımı da yapılmalı, tespit edilen kasa sayım noksanları KKEG, kasa sayım fazlaları ise olağandışı gelir olarak dikkate alınmalıdır.

 

14) Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacakların, borçlunun defterlerinde bir karşılık hesabında izlenmesi, bu tutarın üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kâr hesabına alınması öngörülmüştür.

 

Olağan ve sık karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, zararla itfa edilmemiş ve süresini doldurmuş vazgeçilen alacakların gelir yazılması unutulmamalıdır.

 

15) İhracat yapan firmaların götürü olarak hesaplanan giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için sözü edilen faaliyetlere ilişkin giderlerin mutlaka yapılmış olması şartını aramakta, işletmeden mutlaka gider karşılığı nakit çıkışının olması ve bu çıkışın da muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerektiği, gider yapılmadıkça, hâsılatın doğrudan binde beşinin götürü gider olarak hesaplanıp, safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı özelgelerde belirtilmektedir.

 

16) Kurumlar Vergisi Kanunu 12.maddesi gereği Örtülü Sermaye varlığının tespiti aşamasında dönem başı Özkaynaklar tutarı dikkate alınmaktadır. Bu sebeple şirketlerin Aralık ayı içersinde ilişkili kişiler ile 2014 yılı içersinde yapacakları işlemleri ve Özkaynak durumlarını göz önüne alarak yapılması gerekiyorsa Sermaye Artırımlarını gerçekleştirerek tescil etmeleri yerinde olacaktır.

 

17) Yıl içersinde ilişkili kişiler ile yaptığımız tüm işlemler gözden geçirilmeli Transfer Fiyatlaması dosyalarımız hazırlanmalıdır. Eleştiriye konu olabilecek fiyat düzeyleri var ise dönem sonu ciro primleri, dönem sonu kar paylaşım faturaları ile fiyat düzeyleri eleştirilmeyecek düzeye çekilmelidir

 

18) Kar dağıtımı yapacak olan firmaların geçmiş yıl karlarını kontrol ederek varsa dağıtılması gereken karların yıl geçmeden dağıtılması gerekmektedir.

 

19) E-Fatura ve E-Defter ile E-arşiv kapsamında firmaların limitlerini kontrol ederek yeni yılda bu kapsamda olup olmadığı kontrol ederek, varsa gerekli geçişlerin bir an evvel yapılmasında fayda vardır. (Limitler yıllık satış tutarları 5.000.000 TL ile 10.000.000 TL arasında değişmektedir.)

 

20) Bağımsız Denetime tabi olan firmaların limitleri kontrol ederek bağımsız denetim işlemlerine başlanması ve bir bağımsız denetçi ile anlaşılması gerekmektedir. Söz Konusu 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Genel Ölçütler;

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 200 ve üstü, olarak belirlenmiştir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.