Matrah Artırımı Yapanların Dikkatine!

Değerli okurlar, bu hafta matrah artırımı yapanları ilgilendiren önemli bir Danıştay kararını paylaşmak istiyorum.

Bilindiği üzere matrah artırımı yapan mükelleflere,matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar ile ilgili olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılamayacağı, hem 6111 hem de 6736 sayılı Kanunla güvence altına alınmıştır.

DEFTER VE BELGELER VERGİ İNCELEME MEMURUNA HİÇ İBRAZ EDİLMEYEBİLİR Mİ ?

Kanunda her ne kadarkurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılamayacağı belirtilmiş olsa da matrah artırımı yapılan yıllara ait defter ve belgelerin ibraz edilip edilmeyeceği ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Konuyu görüştüğümüz ve tartıştığımız Maliye’de görevli üstatlardan bir kısmı, inceleme ve tarhiyat yapılmayacak olmasının defter ve belgelerin ibraz edilmeyeceği anlamına gelmediği, defter ve belgeler ibraz edilse dahi inceleme neticesinde vergi inceleme raporunun sonuna, vergi ve matrah artırımından YARARLANDIĞI GEREKÇESİYLE raporda yapılan tarhiyatın terkiniyle ilgili bir sonuç cümlesinin yer alacağını düşünmekteydiler.

Oysaki burada, defter ve belgelerin hiç ibraz edilmemesi gibi bir durum söz konusudur.

Bilindiği üzere, defter ve belgelerin hiç ibraz edilmemesi halinde re’sen vergi tarhı ve 3 kat vergi ziyaı cezası salınmaktadır. Örnek olayımızda, 2009 yılında 6111 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle matrah artırımı yapan bir mükellef vergi inceleme memuruna defter ve belgelerini yasal süresinde ibraz etmemiş ve bu nedenle hakkında re’sen KDV tarhiyatı ve 3 kat vergi ziyaı cezası uygulanmıştır. Söz konusu mükellef konuyu yargıya taşımıştır.

DANIŞTAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK BİR KARAR

Danıştay 3.Dairesinin E.2014/9210 ve K.2017/1646 sayılı kararının çık kısa özeti aynen aşağıdaki gibidir.

İstemin Özeti: Davacı adına, yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca indirimlerinin reddi suretiyle 2009 yılının Ocak ila Aralık dönemleri için re’sen salınan katma değer vergisi ve kesilen üç kat vergi ziyaı cezasına karşı dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; 2009 yılına ilişkin defter ve belgelerin incelemeye ibrazına ilişkin 07.11.2012 tarihli yazının 12.12.2012 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen verilen süre içerisinde ibraz yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmediğinden katma değer vergisi indirimlerinin reddedilerek cezalı tarhiyatların yapıldığı, davacı şirketin 2009 yılında katma değer vergisi için 6111 sayılı Kanunun matrah artırımına ilişkin 7. maddesinden yararlandığından matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar ile ilgili olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılamayacağı, davacı şirketin 6111 sayılı Yasanın 9. maddesinin b fıkrasının 6. bendinde sayılan fiilleri işlediğinin davalı idare tarafından somut olarak tespit edilemediği, davacı şirket adına matrah artırımında bulunulan dönemler için inceleme yapılmasının 6111 sayılı Yasanın 7. ve 9. maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır. Davalı idare tarafından; matrah ve vergi artırımında bulunulmasının defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

SONUÇ

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.

Görüldüğü üzere Danıştay tarafından mükellefin belki de hiçbir gerekçe olmaksızın sadece matrah artırımından yararlandığı gerekçesiyle inceleme memuruna resmi defter ve belgelerini ibraz etmemesi haklı bir gerekçe görülmüştür. Danıştay 3.Dairesi tarafından verilen bu kararın Maliye nezdinde de biraz şaşkınlık yaratacağı ve tartışmalara neden olacağı kanısındayım

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.