22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla, yatırım teşvik mevzuatında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıda sunulmuştur.

1. Katma Değer Vergisi İstisnası 27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun’la, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna edilmiş, bu düzenleme Kanun’un yayımı tarihi olan

27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. 2017/9917 sayılı Kararnameyle, 6770 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme nedeniyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ilgili maddesi değiştirilmektedir.

Düzenlemenin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eski Düzenleme

KDV istisnası ve iadesi MADDE 10 -(1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. (2) Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Yeni Düzenleme

KDV istisnası ve iadesi MADDE 10 -(1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. (2) Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Görüldüğü üzere, istisnanın uygulanabilmesi için, yazılım ve gayri maddi hakkın yatırım teşvik belgesi kapsamında olması, yani belgenin eki olan listelere eklenmiş olması gerekmektedir.

2. Katma Değer Vergisi İadesi 6770 sayılı Kanun’la, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, belirlenen bazı yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisinin iadesine olanak sağlanmıştı. 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre iade,

İmalat sanayiine yönelik teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve bu yıl içinde indirilemeyen katma değer vergisiyle sınırlı olarak,

Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlarda altı aylık dönemler itibarıyla, 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlarda ise yıllık olarak,

Talep halinde yapılacaktır.

2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici 8. maddeyle, bina inşaat harcamalarındaki KDV iadesinin, teşvik belgesi üzerinde her hangi bir işlem yapılmaksızın uygulanması öngörülmüştür.

3. Yatırım Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı 6770 sayılı Kanun’la, 2017 yılında yapılan imalat sanayiine yönelik yatırım harcamaları için, yatırıma katkı oranları konusunda Bakanlar Kurulunun yetki sınırları artırılmış, yatırıma katkı oranının yatırım döneminde diğer gelirlere indirimli oran uygulanarak elde edilecek kısmı ise % 100’e çıkartılmıştır. Düzenleme, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanun’un yayımı tarihi olan 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici 8. maddeyle, imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında yapılan yatırım harcamaları için;

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi uygulamasında yatırıma katkı oranlarının her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilerek,

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde % 100 oranında,
Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran % 100 olmak üzere,

Teşvik belgesinde her hangi bir işlem yapılmaksızın uygulanması öngörülmüştür.

4. Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar 2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların, tabi olunan uygulama kapsamında 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanması öngörülmüştür.

5. Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketinden Yararlananlara Ek Destekler 2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara yeni eklenen 23/A maddesiyle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımların, maddede belirlenen koşullarla, Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanması sağlanmıştır.

Düzenlemeye göre;

a) Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;
Program kapsamındaki 4. ve 5. bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

6. bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,

b) Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesis yukarıda sayılan desteklerden, ilave yatırım ise ayrıca Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV Istisnası ve Vergi İndirimi desteğinden, Yararlanacaktır.

5. Bulunduğu Bölgeye Sağlanan Teşviklerden Yararlanabilecek Yatırımlar 2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı Tablosunun 10 no.lu dipnotuna eklenen iki bentle, aşağıdaki iki yatırım konusunun, bulunduğu bölgeye sağlanan teşviklerden yararlanmasına olanak sağlanmıştır:

5. bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla Kararın EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.Öte yandan, 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 9. maddeyle, yukarıdaki iki bentle lehe getirilen hükümlerin, talep edilmesi durumunda, 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanması öngörülmüştür.

6. Çağrı Merkezleri ve Veri Merkezlerine Yeni Teşvikler 2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı Tablosuna eklenen 13 no.lu bentle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezlerinin, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanması sağlanmıştır.

8. Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları İmalatına İlişkin Yatırımlara 4. Bölge Teşvikleri 2017/9917 sayılı Kararnameyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 no.lu eki olan “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablonun 23. satırında yapılan değişiklikle; av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçaları imalatına ilişkin yatırımların da 4. Bölge teşviklerinden yararlanmasına olanak sağlanmıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.