İşçi özlük dosyasına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.optimaldenetim.com/wp-content/uploads/2017/01/isci_ozluk.doc

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMEYENLERE CEZA UYGULANIYOR

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI

İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır.

Pek çok işverenin ihmal ettiği bu husus, yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2017 yılında 1.619.-TL idari para cezası söz konusudur. Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte, ayrıca özlük dosyasında bulunması zorunlu olan belgeleri düzenlememek veya zamanında ilgili kuruma vermemek te  cezayı gerektirmektedir. Örneğin ücret hesap pusulası düzenlememek  2017 yılı için  575.-TL idari para cezası  gerektirmektedir. Bazı belgelerin bulunmaması doğrudan idari para cezası gerektirmemekle birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde  ispat için bulundurulması gerekir.

 
“4857 Sayılı İş Kanunu Madde 0075: İşçi özlük dosyası: İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
 
İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
 
İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI  GEREKEN BELGELER ŞUNLARDIR:

1- İşçiye ait kimlik bilgileri ( İŞ K. 75)

2-
 İş başvuru formu, diploması, sahip olduğu belgeler

3-
 İşe giriş bildirgesi ( 5510 8. Md)

4-
 Yazılı iş sözleşmesi yapılmış ise yazılı sözleşme

5-
 Yazılı sözleşme yapılmamış ise, işe alındıktan sonra en geç 2 ay içinde işçiye verilmesi zorunlu olan
‘‘çalışma koşullarını içeren belge’’.

Bu belgenin verildiğini ispat için dosyaya konulacak örnekte işçinin aldığına ilişkin imzası alınmalıdır.( İŞ K. 8) Bu belgede,
genel ve özel çalışma koşulları, günlük ya da haftalık çalışma süresi, temel ücreti ve varsa ücret eklerini,
ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları
hükümleri içerir.

6- Yabancı uyruklu işçi ise çalışma izni

7- Her ay işçiye verilmesi zorunlu olan ücret hesap pusulası( İş K. 37): İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası örneği dosyada olmalıdır.

8- Fazla çalışma onay belgesi: Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.( İŞ K. 41, Yönetmelik 9.md)

9- Yazılı sözleşme yoksa veya sözleşmede hüküm yoksa,  ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay belgesi( İş K. 44)

10-
 Sağlık raporu ve periyodik muayenelere ilişkin raporlar

11- 18 yaşından küçük çalışan varsa ebeveyninin muvafakat namesi

12- Hamile olan kadın işçilerin doğumdan önce 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, 3 hafta kalana kadar çalışabileceğine ilişkin doktor onayı( İş K. 74)

13- Yıllık ücretli izinleri gösteren ve işçinin imzasını taşıyan izin kayıt belgesi( İş K.56) Uygulamada işverenler yıllık ücretli izin defteri tutmakta olup bu defterin düzenli tutulması ve işçiye imzalatılması gerekir.

14-
 Çalışma belgesi: İş akdi sona erdiğinde işçiye verilmesi zorunlu olan, işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren belgedir. İşçiye verilen çalışma belgesinin bir örneği işçinin teslim aldığına ilişkin imzası alınarak dosyasında saklanır.( İş K. 28)

15- İşten ayrılma bildirgesi ( 4447 SY 4.md, 5510 9.md)

16-
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapıldığını gösteren belgeler

17-
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını taşıyan belgeler

18- İşçiye çalışma süresince yapılan bildirimler, savunma istenmiş ise istem yazısı ile verilen savunmalar

19- İşçinin terfisi ile ilgili belgeler, iş şartlarında değişiklik varsa buna ilişkin anlaşma/ muvafakat belgeleri

20- Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanmak isteyen işçilerin istekte bulunduğuna ilişkin dilekçeleri, serbest zaman kullanım çizelgeleri

21- İşçinin her türlü izin talep dilekçeleri( ücretli, ücretsiz vs)

22- İşçinin geçici iş göremezlik durumuna ilişkin istirahat raporu örneği

23-
 İş sözleşmesinin feshine ilişkin belgeler, bildirimler

24- İş sözleşmesi sona erdiğinde işçiye yapılan ödemeleri gösteren belgeler, ibraname
İş Kanunu 109. Maddesi uyarınca işçiye yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olması gerekir. Bildirim yapılacak kişi bunu imzalamazsa,  bu husus orada tutanakla tespit edilir. Tutanak en az iki kişi tarafından imzalanır. İşçiye yapılan bildirimlere ilişkin imzalı örnek veya imzadan kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük dosyasında saklanması gerekir.
İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük dosyası düzenlenmesi zorunludur.
 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE

2017 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

(Cezalar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından uygulanmaktadır.)

Yükümlülük Maddesi

Ceza Maddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

3

 

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.18.377 TL
5

 

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.155 TL
7

 

99/b

7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.)259 TL
8

 

99/c

Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.155 TL
14

 

99/c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.155 TL
28

 

99/d

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.155 TL
29

 

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.606 TL
30

 

101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.296 TL
30

 

101

İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.296 TL
32

 

102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.167 TL
39

 

102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.167 TL
37

 

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,575 TL
38

 

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.606 TL
52

 

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.606 TL
41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.295 TL
56

 

 

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.295 TL
57

 

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.295 TL
59

 

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.295 TL
60

 

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.295 TL
63

 

104

Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.619 TL
64

 

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.295 TL
68

 

104

Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.1.619 TL
69

 

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.1.619 TL
71

 

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.1.619 TL
72

 

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.1.619 TL
73

 

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.1.619 TL
74

 

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.1.619 TL
75

 

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.1.619 TL
76

 

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.619 TL
90

 

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)18.377 TL
92

 

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.14.702 TL
96/1

 

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.14.702 TL
96/2

 

107

İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.14.702 TL
107/2

 

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.14.702 TL
Not:

 

– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2017 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.