İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU BİLGİLERİ

 A- İşbaşı Eğitim Programı(İEP) düzenlemek isteyen firmalarda aranan şartlar:

i. Kamu niteliği taşımayan özel sektör işyeri olması,

ii. Programın başlangıç tarihinde en az 2(iki) çalışanının olması,

iii. Başvuru ayındaki çalışan sayısının programın sonunda korunması (Fiili 3 çalışan varsa program sonunda da bu sayının 3 olması gerekmekte)

İşverenden;

        Vergi

        SGK primi ve prime ilişkin borcu SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge İSTENMEZ.

B- İEP’e katılacaklarda aranan şartlar:

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) İşverenin ve işveren vekilinin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak

ç) Emekli olmamak,

d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak,

e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

f) En az 3 (üç) aydır işsiz olmak, vergi kaydı, tarım sigortası ve şirket ortağı olmamak,  (bu süre içinde bir gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)

Şartları aranacaktır.

Yönetmeliğin 52/4. maddesi gereğince, katılımcılar yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz yirmi fiili gün işbaşı eğitim programından yararlanabilirler. Bu doğrultuda, toplamda yirmi dört ay içinde üç yüz yirmi filli günü doldurmamak şartı ile katılımcının iki işbaşı eğitim programı arasında üç ay beklemesi gerekmektedir.

C- Başvuru esnasında İşbaşı Eğitim Programı için gerekli evraklar:

Başvuru yapacak firmalar;

a) Talep Dilekçesi,

b) Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı),

c) En az %50 istihdam taahhüdüiçeren İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı),

d) Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi

e) Firma Yetkilisinin;

1. Ticaret Sicil Gazetesinde/Esnaf Sicil Gazetesinde yetkilendirilen isimse imza Sirküleri/İmza Beyannamesi (Aslı veya noter onaylı örneği),

2. Ticaret Sicil Gazetesinde yetkilendirilen isim değilse Vekaletname ve imza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği) (verilen vekaletnamede “İŞKUR’la yapılacak iş ve işlemler” veya “Kamu Kurumlarıyla yapılacak tüm işlemler” ibarelerinden birinin bulunması şarttır),

f) Evrak takibi yapacak kişi, Firma Yetkilisinden farklı bir kişi ise; kişinin İŞKUR işlemlerini takip edeceğine dair imza örneklerini de içerir yazı,

g) Müracaatçı firma vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği),

h) Oda kayıt belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb gibi) (Aslı veya noter onaylı örneği),

i) Geriye dönük 3 aylık SGK tahakkuk ve hizmet listeleri veya katılımcıların 3 aylık hizmet listesi

İl Müdürlüğümüze ibraz edilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü değerlendirmesi sonucunda Firma İl Müdürlüğümüze davet edilecek ve ondan sonra başlatma işlemleri yapılacaktır.

Yukarıda (d), (e), (g) ve (h) maddelerinde bahsedilen belgelerin asıllarını ibraz eden işverenlerin evrakları il Müdürlüğümüzce “Aslı idarece Görülmüştür” yapıldıktan sonra kendilerine iade edilecektir.

 

Başvurunun Değerlendirilmesi:

          Firmanın daha önce uygulanan programı varsa bu programdaki istihdam taahhüt oranı ve süresinin gerçekleşip gerçekleşmediği,

        Engelli çalıştırma zorunluluğu varsa sözleşme imza aşamasında engelli açığının olup olmadığı,

        Daha önceki programın uygulanması aşamasında yaşanılan sorun olup olmadığı,

        Talep sahibi işverenin istihdam taahhüt oranı ve istihdam süresi ile ilgili taahhütleri,

        Daha önce uygulanan programlardaki katılımcıların istihdam durumları ve işverenin istihdamındaki artış durumları,

         Talep sahibi işveren ile Kurumumuzun diğer faaliyetlerinin uygulanmasının sonuçları (açık iş alma, işe yerleştirmenin Kurum üzerinde olması, endüstriyel ilişkilerdeki ve diğer faaliyetlerimiz karşısındaki durumu gibi)

        Daha önce uygulanan programlarda başarılı sonuçlar elde edilen, kalıcı istihdam katkı sağlayan işverenlerin taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi,

hususlarına dikkat edilecektir.

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı;

       Programın başlama tarihi itibarıyla Aynı il sınırları içerisinde,

        Aynı işverene bağlıişyerlerinde,

        Programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

        Aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerleri dikkate alınır.

        İlgili tarihe ilişkin sigortalı hizmet listesinin ibraz edilememesi durumunda alınacak Taahhütnamede belirtilen çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanır.

        Kontenjan hesaplamasında programın başladığı tarihe ait sigortalı çalışan sayısı belirlenirken  O tarihte fiilen çalışan kişiler esas alınır.

       O tarihte veya daha önce işten çıkan/çıkarılan kişiler ile ücretsiz izin 30 gün raporlu vb. nedenlerle O tarihte fiilen çalışmayanların dikkate alınmaması gerekmektedir.

       Kontenjan  hesaplamasında Tüm kesirler bir üst sayıya tamamlanır.

        İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

PROGRAMIN UYGULANMASI

İşverenlerden;

         2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar  1,

        11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise Fiili çalışan sigortalı sayısının 1/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir.

        Firma katılımcılarını en az %50’sini en az 60 gün olacak şekilde program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir. (Program 6 ay ise en az 6 ay istihdam yükümlülüğü vardır.)

 

PROGRAM GİDERLERİ

Kurum tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için;

        Katılımcı zaruri giderleri (54,00 TL)

        Genel Sağlık Sigortası primleri

        İŞVERENLER PROGRAM SÜRESİNCE HERHANGİ BİR GİDER ÖDEMEMEKTEDİR.

TEŞVİK

 4447 sayılı Kanuna Göre;

GEÇİCİ MADDE 15 – 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

E-bildirge sisteminde yer alan “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” işe giriş işlemleri yapılacaktır.

VERGİ İNDİRİMİ

193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”

 

Saygılarımızla;

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.