GÜNCEL SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Aşağıda yer alan soruların cevap kısımlarında tarih sayısı zikredilen özelge/görüş örnekleri (EK-2)bu kitabın sonundaki ekler bölümünde yer almaktadır.

Soru 1) Tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?

Cevap 1) Elektronik beyanname düzenleme programı kıst dönem kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda kabulüne imkân vermediğinden, kıst döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerinin kağıt ortamında verilmesi, diğer beyanname ve bildirim formlarının ise elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. (05/04/2011 tarihli 299 örnek sayılı özelge)

Soru 2) Anonim Şirkete dönüşen Limited Şirkette bulunan ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değiştirilmesi gerekli midir?

Cevap 2) Limited Şirketin aktif ve pasif değerleri ile birlikte Anonim Şirkete dönüşüm işleminde Limited Şirkete ait olup devre konu varlıklar arasında yer alacak ödeme kaydedici cihazların mali hafızasının değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, dönüşüm, değişiklik ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce ödeme kaydedici cihazın hafızasında kayıtlı bulunan mali bilgilerin, 3100 sayılı Kanun’la ilgili 60 Seri No’lu Genel Tebliğ’in 6/a bölümünde açıklandığı şekilde ilgili ödeme kaydedici cihaz yetkili servislerine tespit ettirilmesi ve vergi dairesine müracaatla ödeme kaydedici cihazlara ait önceki levhanın iptal ettirilerek yeni levha çıkarttırılması gerekmektedir. (14/07/2011 tarihli 1106 örnek sayılı özelge)

Soru 3) Vergi Usul Kanunu’na göre sadece fatura düzenlenen ve ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılmayan günler için “Z” Raporu alınması zorunlu mudur?

Cevap 3) Vergi Usul Kanunu’na göre sadece fatura düzenlenen ve ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılmayan günler için “Z” Raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır. (29/08/2011 tarihli 1627 örnek sayılı özelge)

Soru 4) Elektrik tesisatı bulunmayan ekmek büfelerinde ödeme kaydedici cihaz kullanılması zorunlu mudur?

Cevap 4) Ekmek satış büfelerinde, elektrik bağlanmamış olması ve sadece ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla ödeme kaydedici cihaz yerine Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerinin kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Perakende satış fişinin satış yapıldığı anda düzenlenmesi mecburi olup gün sonunda toplu olarak düzenlenmesine imkân bulunmamaktadır. (08/03/2012 tarihli 942 örnek sayılı özelge)

56

Soru 5) Serbest meslek faaliyetinin sona erdirilmesi halinde mevcut demirbaşların devir işleminde hangi belgenin kullanılması gerekmektedir?

Cevap 5) Serbest meslek faaliyetinin sona erdirilmesi halinde mevcut demirbaşların devri ve kapanış işlemlerinin serbest meslek makbuzu ile yapılması mümkündür. (21/06/2012 tarihli 1359 örnek sayılı özelge)

Soru 6) Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatif, Ba-Bs bildirim formu vermek zorunda mıdır?

Cevap 6) Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifin, muafiyetten yararlanılan hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu verme zorunluluğu bulunmamaktadır. (04/12/2010 tarihli 1100 örnek sayılı özelge)

Soru 7) Boş faturası çalınan mükellefin zayi belgesi alması gerekir mi?

Cevap 7) Fatura, irsaliye veya kullanılması zorunlu belgelerin çalınması durumunda yapılması gereken ilk iş olarak belgelerin çalındığını belirten bir ilanın verilmesi, bu ilanın günlük basın organları aracılığıyla yayımlanması ve durumun mahalli emniyet makamlarına bildirilerek tutanak tutturulması, bu evraklarla birlikte bağlı olunan vergi dairesine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bu bildirim üzerine kullanılmadan çalındığı belirtilen boş faturaların üçüncü kişiler tarafından kullanımının engellenmesi için vergi dairesince E-VDO sisteminde “Mükellefe Ait Kaybolan / Taklit Edilen / Gerçek Dışı Bastırılan Belge Girişi İşlemi” menüsünden gerekli giriş işlemleri yapılacaktır.

Ayrıca kullanılmamış olan boş faturaların çalınması ile ilgili olarak Asliye Ticaret Mahkemesinden zayi belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. (12/01/2012 tarihli 152 örnek sayılı özelge)

Soru 8) Ba-Bs bildirim formlarının süresinde verilmemesi halinde her bir form için ayrı ayrı mı özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir mi?

Cevap 8) Ba-Bs bildirim formu verme yükümlülüğü olan mükelleflerin, her iki bildirim formunu birlikte vermek zorunda oldukları hususu göz önüne alındığında, bu formların tek bir form olarak değerlendirilmesi ve söz konusu formların belirlenen sürede verilmemesi halinde tek özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. (24/05/2011 tarihli 578 örnek sayılı özelge)

Soru 9) Kanuni süresinde elektronik ortamda beyanname veya Ba-Bs bildirim formu vermeyen mükelleflere kesilecek özel usulsüzlük cezalarında, tespit tarihindeki mi yoksa fiilin işlendiği tarihteki mi ceza tutarlarının dikkate alınması gerekir?

Cevap 9) Kanuni süresinde elektronik ortamda beyanname veya Ba-Bs bildirim formu vermeyen mükellefler adına Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanmasında, tespit tarihi yerine, özel usulsüzlük fiilinin işlendiği tarihte geçerli olan, diğer bir ifadeyle; beyannamelerin veya formların kanunen verilmesi gereken tarihte yürürlükte bulunan ceza miktarlarının dikkate alınması gerekmektedir.

57

Soru 10) Lazer yazıcı kullanılarak fatura düzenlenebilir mi?

Cevap 10) Lazer yazıcı kullanımında bilgiler kağıt üzerine yakılarak kaydedilmektedir.

Lazer yazıcı ile aynı anda veya arka arkaya alınacak dökümlerde her faturanın aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi, düzenlenen belge aslı ile örnek sayısının belge üzerinde belirtilmesi, faturanın seri ve sıra numarası takip etmesi ve bu özellikleri taşıyacak belgenin anlaşmalı matbaalarda bastırılması şartlarıyla lazer yazıcılar kullanılarak fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, istenilirse faturanın aslı ve örnekleri farklı renkler içerecek şekilde olabilecektir. (17/05/2011 tarihli 546 örnek sayılı özelge)

Soru 11) Merkez işyeri adresi adına bastırılan belgeler, şube adresinde kullanılabilir
mi?

Cevap 11) Merkez işyeri adresi adına bastırılan belgelerin bir kısmının, üzerlerine şube isminin ve adresinin yer aldığı bir kaşe basılması suretiyle şube adresinde kullanılması mümkün bulunmaktadır. (05/01/2012 tarihli 84 örnek sayılı özelge)

Soru 12) Faturalarda ıslak imza yerine imza kaşesi ya da basılı imza kullanılabilir mi?

Cevap 12) Vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada fatura üzerine bastırılmak suretiyle faturanın hazır imzalı olarak kullanılması mümkündür.

Ancak, imzası bu kapsamda faturalar üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan yetkilinin görevinden ayrılması halinde, bu yetkilinin imzasının matbu olduğu faturaların artık kullanılamayacağı tabiidir. (21/10/2011 tarihli 2053 örnek sayılı özelge)

Soru 13) Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin bir sınırlama mevcut mudur?

Cevap 13) Gider pusulasında yer alacak bedele ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. (02/01/2012 tarihli 22 örnek sayılı özelge)

Soru 14) Kitap satmak amacıyla kullanılan otobüs işyeri olarak tanımlanabilir mi?

Cevap 14) Kitap satmak amacıyla kullanılan otobüsün, bu faaliyetin icrasına tahsis edilen yer olmasından dolayı işyeri olarak nitelendirilmesi mümkündür. (28/05/2012 tarihli 1286 örnek sayılı özelge)

Soru 15) Basit usule tabi mükellef tarafından isteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz kullanılması mümkün müdür?

Cevap 15)Basit usule tabi mükellef tarafından istemesi halinde ödeme kaydedici cihaz kullanılması mümkün olup, gerek POS cihazı gerekse ödeme kaydedici cihaz kullanılmasının basit usulde vergilendirilme açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. (16/03/2012 tarihli 1011 örnek sayılı özelge)

58

Soru 16) Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan site yönetimi tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için site yönetimi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün müdür?

Cevap 16)Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan site yönetimi tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamenin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Site yönetimi tarafından söz konusu beyannamenin ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde ise site yönetimi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün olmamakla birlikte, 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenlenmesi ve söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda sözleşme düzenlenen meslek mensupları vasıtasıyla gönderilmesi mümkündür. (15/03/2012 tarihli 1003 örnek sayılı özelge)

Soru 17)Nihai tüketicilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen faturalarda, tüketicinin vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bilgisine yer verme zorunluluğu var mıdır?

Cevap 17)Nihai tüketicilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen faturalarda, tüketicinin vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bilgisine yer verme zorunluluğu bulunmamaktadır. (08/06/2011 tarihli 693 örnek sayılı özelge)

Soru 18) Ticari faaliyeti dolayısıyla bilanço esasına göre yevmiye ve envanter defteri, serbest meslek faaliyeti için de serbest meslek kazanç defteri tasdik ettiren mükellefin her iki faaliyetini bilanço usulü defterde takip etmesi mümkün müdür?

Cevap 18)Serbest meslek faaliyetine ilişkin olarak serbest meslek kazanç defteri tutulması gerekmekte olup, ticari faaliyete ilişkin tutulacak deftere ilave edilmesi mümkün bulunmamaktadır. (22/02/2012 tarihli 683 örnek sayılı özelge)

Soru 19) Serbest meslek erbabının serbest meslek faaliyeti ile ilgili olarak isteğe bağlı şekilde ödeme kaydedici cihaz kullanması mümkün müdür?

Cevap 19)Serbest meslek erbabının serbest meslek faaliyeti dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Serbest meslek faaliyetine ilişkin yapılacak her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi yasal zorunluluk olduğundan isteğe bağlı olarak da olsa ödeme kaydedici cihaz kullanılması mümkün değildir. (21/02/2012 tarihli 619 örnek sayılı özelge)

Soru 20) Yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanılmaya başlanılabilir mi?

Cevap 20)İrsaliyeli fatura kullanımına ilişkin olarak 211 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sınırlamalar 232 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmış olduğundan yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanılmaya başlanılması mümkündür. (12/01/2012 tarihli 151 örnek sayılı özelge)


59

Soru 21)Sıra numarası atlanarak fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılması mümkün mü?

Cevap 21) Her ne kadar faturaların sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte, olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, vergi dairesi tarafından tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda söz konusu faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, Vergi Usul Kanunu’nun 231/1’inci maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olduğundan aynı Kanun’un 352/II-7’nci maddesi uyarınca II’nci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. (26/08/2011 tarihli 1567 örnek sayılı özelge)

Soru 22)Emtiayı satın alan kişi ile söz konusu emtiaya ilişkin nakden veya kredi kartıyla ödeme yapan kişinin farklı olması durumunda fatura kimin adına düzenlenecektir?

Cevap 22)Fatura müşterinin borçlandığı meblağı gösteren bir belge olup borcun tahakkukuna ilişkindir. Bu nedenle, faturanın emtiayı satın alan kişi adına düzenlenmesi gerekmektedir. Bedelin satın alan kişi yerine başkası tarafından nakit veya kredi kartı ile ödenmesi faturanın emtiayı satın alan kişi adına düzenlenmesini engellemeyecektir. (08/06/2011 tarihli 683 örnek sayılı özelge)

Soru 23) Serbest meslek kazanç defterinin ciltli matbu defter yerine A4 kağıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilerek kullanılması ve kayıtların bilgisayar ortamında tutulması mümkün müdür?

Cevap 23) Tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdik işlemlerinin Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.

Kullanılacağı tahmin edilen sayıda A4 kağıdının her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenmesi ve müteselsil sayfa numaraları verilmesi kaydıyla bu kağıtların tasdik edilmesi ve kayıtların bilgisayar ortamında tutulması mümkündür.

Diğer taraftan, serbest meslek kazanç defterinin bilgisayar ortamında tutulması ve günlük yapılan işlemlerin bilgisayara girilmesi, tek başına deftere işlendiği anlamını taşımayacağından, muamelelerin defterlere günü gününe kaydedilmesi gerekmektedir. (01/06/2011 tarihli 621 örnek sayılı özelge)


Soru 24) Kabule bağlı satışlara ilişkin faturanın hangi tarihte düzenlenmesi gerekmektedir?

Cevap 24)Teslim edilen mallarla ilgili faturanın 173 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtildiği şekilde, kabule bağlı olduğu ve buna ilişkin sözleşme düzenlendiğinin açıkça belirtilmesi suretiyle kabul tarihinden itibaren azami yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

60

Aksi takdirde Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin birinci bendi hükmü gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. (04/04/2011 tarihli 290 örnek sayılı özelge)

Soru 25) Bayi tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazı kullanılabilir mi?

Cevap 25)Mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazlarının bayi adreslerinde bulundurularak bu cihazlarla tahsilat yapılması halinde, POS cihazının kullanılması karşılığında ilgili banka tarafından komisyon talep edilmesi ve ana firma tarafından söz konusu komisyonun bayilere yansıtılmasının istenilmesi halinde, bayilerden ana firma tarafından tahsil edilecek komisyon tutarları için fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgili banka tarafından POS cihazlarının kullanılması dolayısıyla ana firmadan talep ve tahsil edilen komisyon, banka tarafından düzenlenecek olan banka dekontu ile ana firmanın kayıtlarına intikal ettirilecektir.

Bayiler aracılığı ile yapılan ürün satışlarına ait bedellerin ana firmaya ait olan ve bayilerin işyerlerinde bulunan POS cihazlarıyla tahsil edilmesinde, bir yandan bayi satmış olduğu malların bedelini müşterisinden tahsil etmekte, diğer yandan ana firma da bayisinden olan alacağını tahsil etmektedir. Buna göre bayinin yapmış olduğu satışa ait bedeli gelir hesaplarına intikal ettirmesi ve müşterisi adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ana firma tarafından da alacağın tahsiline yönelik muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği tabiidir. (15/02/2011 tarihli 115 örnek sayılı özelge)

Soru 26) Montaj yapılmak üzere sevkiyatı yapılan malzemeler için sevk irsaliyesi ve fatura düzeni nasıl olacaktır?

Cevap 26)Montaj için gönderilen her bir parçanın sevki sırasında sevk irsaliyesinin alıcı adına düzenlenmesi, sevk irsaliyesinin üzerine taşınan malın kısım kısım taşındığının ve montaj yapılacağının belirtilmesi, montajın tamamlandığı tarihi takip eden yedi gün içinde de fatura tanzim edilmesi ve daha önce düzenlenen sevk irsaliyelerinin numaralarının bu faturada belirtilmesi gerekmektedir. (21/02/2011 tarihli 137 örnek sayılı özelge)

Soru 27)Mükellef hakkında düzenlenen vergi tekniği ve vergi suçu raporunun örnekleri mükellefin talebi doğrultusunda kendisine verilebilir mi?

Cevap 27)Mükellef hakkında düzenlenmiş vergi inceleme raporunun bir suretinin mükellefe verilmesinde kanuna aykırılık bulunmamakta ancak bunun dışında mükellef adına düzenlenen vergi tekniği raporu ve vergi suçu raporlarının verilmesi mümkün bulunmamaktadır.(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mük. Hiz. Usul Grup Müd. 18/07/2011 – VUK-2/5220-8017)

Soru 28)Mükellef hakkında düzenlenen ve vergi tarhiyatı önerilmeyen basit raporun örneği mükellefin talebi doğrultusunda kendisine verilebilir mi?

Cevap 28)Mükellef hakkında düzenlenen basit raporda herhangi bir vergi tarhı önerilmediğinden söz konusu raporun bir örneğinin mükellefe verilmesi mümkün bulunmamaktadır.(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mük. Hiz. Usul Grup Müd. 06/04/2012 – VUK-2/6103-3279)
61


Soru 29)Yabancı uyruklu ve Türkiye’de çalışma izni bulunmayan şirket müdürü tasfiye memuru olabilir mi?

Cevap 29)Tasfiye memurları tasfiye haline giren şirketin kanuni temsilcisi olup bu sebeple tasfiye memuru oldukları şirketin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ve vergisel yükümlülüklerden doğan amme alacaklarından şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Tasfiye memurlarının yabancı uyruklu kişiler olması halinde bunların noter onaylı pasaport örneği (ya da vergi dairesi yetkililerine örneği onaylatmak üzere aslının), noter onaylı imza sirküleri ile birlikte ikamet ilmühaberi, ikamet teskeresi ya da çalışma izin belgesini bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ekinde sunmaları gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mük. Hiz. Usul Grup Müd. 12/08/2011 – VUK-2/4634-8806)

Soru 30)Adalet Bakanlığı Müfettişliğince yapılan teftiş sonucunda noterlik işlemlerinden fazla harç alındığının tespit edilmesi durumunda Adalet Bakanlığı teftiş sonucuna göre harç iadesi işlemi yapılabilir mi, iade yapılacaksa iade harcı ödeyen kişiye mi yoksa notere mi yapılır?

Cevap 30)Mükellefler lehine yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgelerin tanzim edilmesi gerekmektedir. Adalet Bakanlığı Müfettişinin tespitlerinin ayrıca vergi incelemesine yetkili olanlarca da incelettirilmesi, tanzim edilecek olan vergi inceleme raporuna göre iade edilecek tutarın mevzuu bahis olması durumunda, noter tarafından tahsil edilen harç noterin bağlı bulunduğu vergi dairesine yatırıldığından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 120 ‘nci maddesi hükümleri doğrultusunda mükellefler (harcı ödeyen kişiler) lehine gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

İade durumunda ise, iadenin fazla harç ödemesi yapan ilgililer tarafından noterin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurulması suretiyle noterin dosyasından noter işlemini yaptıran kişilere yapılması gerekir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mük. Hiz. Usul Grup Müd. 23/11/2011 – VUK-2/5495-12649)

Soru 31) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefin faaliyetine son verip aynı yıl içinde aynı faaliyete tekrar başlaması halinde işletme hesabı esasına göre defter tutması mümkün müdür?

Cevap 31)Bilanço esasına göre defter tutan mükellefin faaliyetine son verip aynı yıl içinde aynı faaliyete tekrar başlaması işi bırakma sayılmayacağından bilanço esasına göre defter tutmaya devam etmesi gerekmektedir. (29/09/2011 tarihli 1922 örnek sayılı özelge)

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.