Soru ve Cevaplarla 6736 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Matrah/Vergi Artırımı Uygulamasında Özellik Arz Eden Bazı Durumlara İlişkin Açıklamalar

1-   Hangi Vergi Türleri Ve Hangi Dönemler İçin 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah/Vergi Artırımı Yapılabilir?


6736 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yapılan yasal düzenlemelere göre matrah/vergi artırımı yapılabilecek vergi türleri ile vergilendirme dönemleri şu şekilde olacaktır

VERGİ TÜRÜ

VERGİLENDİRME DÖNEMİ

GELİR VERGİSİ

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yılları

KURUMLAR VERGİSİ

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Hesap Dönemleri

KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI

(KVK;  md. 15/1-a,b, md.30/1-a)

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Hesap Dönemlerine İlişkin Verilecek Beyanlar    

GELİR VERGİSİ STOPAJI

(GVK; md. 94/ 1,2,3,5,11,13)

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm Vergilendirme Dönemleri

KATMA DEĞER VERGİSİ

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarına İlişkin Tüm Vergilendirme Dönemleri 

 

Vergiye tabi faaliyet ve gelirleri bulunduğu halde mükellefiyet tesis ettirmemiş ve dolayısıyla beyanname hiç vermemiş olanlar da istemeleri halinde tabloda yer alan vergi türü ve dönemleri itibariyle 6736 sayılı Kanun’un matrah artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

2-   Matrah/Vergi Artırımı Hükümlerinden Faydalandırılmayacak Mükellefler Kimlerdir?

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan hükme göre; 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında sayılan;

·      Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,

·      Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar,

·      Veya hiç yaprak koymayanlar,

·      Veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler,bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu konuda herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanunun 5 inci madde hükümlerine göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktır.

3-   Tasfiye Edilerek Ticaret Sicilinden Silinen Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlanmaları Mümkün Müdür?

5904 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesine eklenen dokuzuncu fıkra ile yapılan düzenlemeye göre, ticaret sicilinden silinmek suretiyle tüzel kişiliği sona eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkında 5904 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 03.07.2009 tarihinden itibaren, kesilecek vergi cezaları dahil kurumlar vergisi, katma değer vergisi vb. her türlü vergi tarhiyatı,

- Tasfiye öncesi dönemler için, müteselsilen sorumlu olmak üzere kanuni temsilcilerden herhangi biri adına,

- Tasfiye dönemleri için tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa müteselsilen sorumlu olmak üzere bunlardan herhangi biri adına,

yapılacaktır.

Matrah ve vergi artırımı talebinde bulunulan yıllarla ilgili olarak kurumlar vergisi mükelleflerinin tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olmaları halinde, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunmak üzere bildirim veya beyanda bulunulması mümkün değildir. Ancak, söz konusu kurumların kanuni temsilcilerinin veya tasfiye memurlarının, anılan Kanun kapsamında kendileri tarafından (tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinmiş olan kurumların kanuni temsilcisi veya tasfiye memuru olduklarına dair bilgileri de ihtiva eden) bildirim veya beyanlar ile matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede matrah ve vergi artırımında bulunulması halinde, tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilcilerdenherhangi biri, tasfiye dönemleri için tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa bunlardan herhangi biri matrah ve vergi artırımında bulunabilecektir. 

4-   Matrah/Vergi Artırım Başvuruları Hangi Sürede, Nereye ve Ne Şekilde Yapılacaktır?

Matrah ve vergi artırımına ilişkin başvurular gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine yazılı olarak veya 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da yapılabilecektir. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, 6736 Sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanacak Tebliğ ekinde yer alacak bildirim veya beyannamelerini de 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Öte yandan, Kanun kapsamındaki yıllarda gelir, kurumlar veya katma değer vergileri ile muhtasar yönünden değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlardan matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirim veya beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler, söz konusu bildirim veya beyannamelerini en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. 

6736 sayılı Kanun’un uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 1 seri nolu tebliğin yayım tarihinden (23.08.2016) önce mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet tesis edilmemiş olanların, bu kanun kapsamında verilecek söz konusu bildirimleri elektronik ortamda gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu bu bildirimlerin kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir

Kapsama giren yıllar için muhtasar beyanname yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve matrah ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, her bir şube için ayrı ayrı matrah ve vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir.

5-   Gelir Ve Kurumlar Vergisi Yönünden Artırılacak Matrah Tutarları Nasıl Hesaplanacaktır?

a)
      Kurumlar Vergisi Yönünden Artırımda Bulunulması Durumu:

Kurumlar Vergisi yönünden matrah artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde yer alan vergiye esas matrahlarını aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle belirlenen oranlar çerçevesinde artırmaları esastır. Ancak ilgili yıllarda zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması durumunda vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile tabloda belirtilen oranlar çerçevesinde hesaplanacak matrahlar aşağıda belirtilen asgari artırım tutarlarından aşağı olamayacaktır:

Artırımda Bulunulacak Yıl

Matrah Artırım Oranı

Asgari Artırım Tutarı

2011

35%

28.000

2012

30%

29.650

2013

25%

31.490

2014

20%

33.470

2015

15%

37.940

b)     Gelir Vergisi Yönünden Artırımda Bulunulması Durumu:

Gelir Vergisi yönünden matrah artırımında bulunmak isteyen mükellefler de vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde yer alan vergiye esas matrahlarını 2011 takvim yılı için %35,  2012 takvim yılı için %30,  2013 takvim yılı için %25,  2014 takvim yılı için %20, 2015 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırmaları gerekmektedir. Ancak, ilgili yıllarda zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile yukarıda belirtilen oranlar çerçevesinde hesaplanacak matrahlar aşağıda belirtilen tutarlardan aşağı olamayacaktır:

YIL

ASGARİ MATRAH TUTARLARI (TL)

Bilanço Esası & Serbest Meslek Erbabı

İşletme Hesabı Esası

Basit Usul (Bilanço*1/10)

GMSİ  (Bilanço*1/5)

Ücret

M.S.İ.

Sair Kazanç ve irat

2011

  14.000

9.500

1.400

2.800

9.500

2012

14.820

9.890

1.482

2.964

9.890

2013

15.740

10.490

1.574

3.148

10.490

2014

16.740

11.160

1.674

3.348

11.160

2015

18.970

12.650

1.897

3.794

12.650

 

6-   Kıst Dönem Faaliyette Bulunan Mükelleflerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Yönünden Artıracakları Asgari Matrahlar Nasıl Tespit Edilecek?

6736 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında veya beyanında bulunacak mükelleflerin, matrah artırımında veya beyanında bulundukları yıllarda (işe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle) kıst dönemde faaliyette bulunmuş olmaları halinde, ilgili yıllar için belirlenen ve asgari matrahlar faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

Örneğin Kurumlar Vergisi yönünden artırımda bulunulacak 2011 hesap dönemde işi terk sebebi ile 6 ay faaliyette bulunulması ve dönemin zararla kapatılması durumunda artırıma konu edilecek asgari matrah tutarı (14.000 *6/12=) 7.000 TL olarak hesaplanacaktır. 

7-   Gelir Ve Kurumlar Vergisinde Artırılan Matrahlar Üzerinden Alınacak Verginin Nispeti Nedir?

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan veya beyan edilen matrahlara % 20 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır.

 Öte yandan, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu vergi türleri için Kanunun kesinleşmiş ve kesinleşmemiş kamu alacaklarına ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, artırdıkları matrahlara % 20 yerine % 15 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır. Bu şekilde vergilerini zamanında tahakkuk ettirip, ödeyen mükelleflere 5 puanlık ilave bir avantaj sağlanmaktadır. Bu mükelleflerin süresinde vermiş oldukları yıllık beyannamelerde, ilgili Kanunlarında yer alan istisna uygulaması, indirim ve mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olabilir. Bu mükelleflerce artırılan matrahlara da % 15 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek vergi hesaplanacaktır.

8-   Katma Değer Vergisi Vergi Artırım Tutarı Nasıl Hesaplanacak?

6736 sayılı kanunun5 inci maddesi kapsamında KDV vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, vergi artırımında bulunulan yıla ait vergilendirme dönemlerinin tamamında katma değer vergisi beyannamesini vermiş olmaları şartıyla, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazı kayıtla verilenler dahil) Katma Değer Vergisi beyannamelerinde hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden;

2011 yılı için …………….% 3,5

2012 yılı için …………….% 3,0

2013 yılı için.…………….% 2,5

2014 yılı için.…………….% 2,0

2015 yılı için.…………….% 1,5

oranında hesaplanacak katma değer vergisini, ödemeyi kabul etmeleri halinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

9-   2 No’lu KDV Beyannamesi ile Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV Yıllık Toplama Dahil Edilecek Midir?

2 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, (kısmi vergi tevkifatı getirilen hurda metal ve atık, kağıt, plastik, cam teslimleri ile fason konfeksiyon ve tekstil işleri gibi işlemler dahil) satıcılar tarafından yıllık toplama dahil edilmeyeceği gibi alıcılar tarafından da yıllık toplama dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla bu beyannameler için madde hükmünden yararlanılması mümkün değildir.

10-             Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Yönünden Vergi Artırımında Bulunulabilecek Ödeme Türleri Nelerdir?

6736 Sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki ödeme türleri üzerinden gelir veya kurumlar vergisi tevkifatıyapmakla sorumlu olanlar bu ödemelerine ilişkin olarak 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları ile ilgili vergi artırımında bulunabileceklerdir:

Ø  Ücret Ödemeleri (GVK md. 94/1),

Ø  Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/2),

Ø  Yıllara Sari İnşaat Onarım İşlerine İlişkin Ödemeler (GVK md. 94/3, KVK md. 15/1-a, KVK md. 30/1-a),

Ø  Kira Ödemeleri (GVK md. 94/5, KVK md. 15/1-b).

Ø  Çiftçilere Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/11)

Ø  Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler (GVK md.94/13)

11-    Gelir (Stopaj) ve Kurum (Stopaj) Vergisi Artırım Tutarları Nasıl Hesaplanacak?

       Mükellefler tarafından Gelir (Stopaj) veya Kurum (Stopaj) Vergisi yönünden vergi artırımında bulunulması durumunda muhtasar beyannamelerinde yer alan ödeme türleri bazında aşağıdaki tabloda belirlenen oranlarda artırımda bulunulması gerekmektedir.

 

Ödemenin Türü

YIL

Ücret Ödemeleri (GVK md. 94/1)

Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/2)

Yıllara Sari İnşaat İşi Ödemeler (GVK md. 94/3, KVK md. 15/1-a, KVK md. 30/1-a)

Kira Ödemeleri (GVK md. 94/5, KVK md. 15/1-b)

Çiftçilere Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/11)

Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler (GVK md.94/13)

2011

% 6

% 6

% 1

% 6

İlgili Yılda Geçerli Olan Tevkifat Oranının %25'i

İlgili Yılda Geçerli Olan Tevkifat Oranının %25'i

2012

% 5

% 5

% 1

% 5

2013

% 4

% 4

% 1

% 4

2014

% 3

% 3

% 1

% 3

2015

% 2

% 2

% 1

% 2

 

         Gelir (Stopaj) veya Kurum (Stopaj) Vergisi yönünden artırımda bulunacak mükelleflerin ilgili yıllarda vermiş oldukları muhtasar beyannamelerinde ücret ödemesi dışındaki ödeme türlerinin hiçbirine yer vermemeleri durumunda ödemeleri gereken vergi tutarı ise aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

 

Ödemenin Türü

YIL

Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/2)

Yıllara Sari İnşaat İşi Ödemeler (GVK md. 94/3, KVK md. 15/1-a, KVK md. 30/1-a)

Kira Ödemeleri (GVK md. 94/5, KVK md. 15/1-b)

Çiftçilere Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/11)

Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler (GVK md.94/13)

2011

1.050,00

420,00

420,00

280,00

700,00

2012

1.111,50

444,60

444,60

296,40

741,00

2013

1.180,50

472,20

472,20

314,80

787,00

2014

1.255,50

502,20

502,20

334,80

837,00

2015

1.422,75

569,10

569,10

379,40

948,50

 

12-    Matrah Artırımıyla İlgili Hükümlerden Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin İlgili Yıllarda Düzeltme Beyannamesi Vermiş Olmaları Durumunda Hesaplama Nasıl Yapılacaktır?

Mükelleflerin ilgili yıllarda düzeltme beyannamesi vermeleri ve bu düzeltme işlemlerinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmış olması hali de dahil olmak üzere ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar üzerine Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, matrah ve vergi artırımına esas ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

Ayrıca 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrası hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan edilmeyen veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilecektir.

13-    Matrah/Vergi Artırımında Bulunan Mükellefler Hakkında Vergi İncelemesi Yapılabilir Mi?

6736 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre; maddede belirtilen şartlar dâhilinde Matrah/Vergi artırımından yararlanan mükellefler nezdinde, matrah/vergi artırımı talebinde bulundukları vergilendirme dönemleri ve vergi türleri itibarıyla daha sonraki dönemlerde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır. Bir başka deyişle, mükellefler matrah / vergi artırımı talebinde bulundukları vergilendirme dönemleri ve vergi türleri itibarıyla incelenmeme ve tarhiyata maruz kalmama garantisi veren bir nevi sigorta işlemi yaptırmış olmakta, matrah artırımı nedeniyle ödenilen vergiler de bu sigorta işlemine ilişkin sigorta primleri olmaktadır.

Ayrıca, 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükme göre; mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle Vergi Usul Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak;

Ø  Gelir ve Kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunan mükelleflerin; Gelir/Kurumlar Vergisi iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin,

Ø  Katma değer vergisi için matrah artırımında bulunan mükelleflerin; artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden KDV yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili,

Ø   Tasfiye halinde bulunan kurumların tasfiye dönemlerine ilişkin yıllar için matrah artırımında bulunmaları, tasfiye bitiş beyannamesinin verilmesi üzerine 5520 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne göre yapılacak olan, inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

14-    Matrah Ve Vergi Artırımında Bulunan Mükelleflerin, Gelir/Kurumlar Vergisi İadeleri ile KDV iadeleri Nedeniyle Yapılacak Vergi İncelemelerinde, İnceleme Sonucunda Ortaya Çıkan Matrah/Vergi Farkları Yönünden Bir Sınır Var Mıdır, Varsa Bu Sınır Nedir?

6736 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin, mahsup ya da nakden iadesi konusundaki başvuruları, ilgili Kanun hükümleri ve Genel Tebliği esasları çerçevesinde sonuçlandırılacağından, matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında mahsup ve iade talebi ile sınırlı olmak üzere vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerin 1 aylık süre içinde sonuçlandırılması şartı aranmayacaktır. İnceleme sonucuna göre mükellefin mahsup ve iade talebi yerine getirilecek veya reddedilecektir. İade talebinin reddi halinde söz konusu vergiler, ister teminat karşılığı isterse teminat alınmadan daha önce iade edilmiş ise gerekli vergi ve ceza tarhiyatı yapılacaktır.

Teminat karşılığı veya teminat alınmaksızın (Örneğin, yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerde 10.000 liraya kadar olan tutarın iade edilmesi gibi) yapılan iadeler ile ilgili inceleme raporunda, tespit edilen matrah ve vergi farkı nedeniyle talep edilen iadeyi aşan bir vergi farkı bulunması halinde; iadesi talep edilen tutarı aşan kısım için tarhiyat yapılabilmesi incelemenin 1 ay içinde sonuçlandırılmasına bağlıdır. Bu takdirde de mükellefin matrah ve vergi artırımının dikkate alınacağı tabiidir. Ancak, iade tutarı ile ilgili olarak incelemenin 1 ay içinde sonuçlandırılması şartı aranılmadığından, iade tutarı ile sınırlı olmak üzere inceleme devam edebilecek ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır. Dolayısıyla, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin nakden ya da mahsuben iadesine yönelik incelemeler nedeniyle 1 aylık süre geçtikten sonra düzenlenecek raporlarda, nakden veya mahsuben iade tutarını aşan bir tarhiyat önerilmeyecektir.

Kanunun KDV artırımına ilişkin hükümleri gereğince, yapılan tüm bu açıklamalar KDV uygulaması bakımından da geçerli olacak ve matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili olarak yapılacak vergi incelemelerinde nakden veya mahsuben iade edilen KDV tutarı ile terkin edilen KDV tutarını aşan bir tarhiyat önerilmeyecektir.

15-    Gelir Vergisi Yönünden Matrah Artıran Serbest Meslek Erbabı Hakkında Diğer Gelir Unsurları Nedeniyle Vergi İncelemesi Yapılabilecek Mi?

6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllariçin gelir veya kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Ayrıca, birden fazla gelir unsurundan kazanç ve irat elde eden gelir vergisi mükelleflerince, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatapolunmaması için, ilgili gelir unsurları itibarıyla matrah artırımı yapılması şarttır. Dolayısıyla, ilgili dönemde matrah artırımındabulunulmuş gelir unsurları itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Başka gelir unsurları için matrah artırımında bulunulmuşolsa dahi ilgili dönemde elde edilmekle birlikte matrah artırımına konu edilmeyen gelir unsurları için bu döneme ilişkin vergi incelemesi vetarhiyat yapılabilecektir.

Ancak, ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ileserbest meslek erbabına ilişkin asgari matrah tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler, diğer gelir unsurları nedeniylede vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır.

16-    Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Matrah Artırımında Bulundukları Yıllara Ait Zararların Durumu Nedir?

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde, “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam edilecektir. Diğer taraftan, matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte 2015 ve önceki yılların karlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak Kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden önce verilen 2016 yılı I. Ve II. Dönem geçici vergi beyannamelerinde, matrahartırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının mahsup eden Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu 2016 yılıgeçici vergi beyannamelerini düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak 2016 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde sözkonusu zararların %50’si mahsuba konu yapılabilecektir. 

Bununla birlikte kendilerine
 özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükelleflerinden, hesap dönemleri 2016 yılı içinde sona erenve matrah artırımından önce kurumlar vergisi beyannamelerini vermiş olanlar, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirimkonusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının %50’sini, 2016 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerinden verdikleri kurumlarvergisi beyannamelerini düzeltmeleri gerekecektir.

Bu kapsama giren mükelleflerin, matrah artırımı başvuru süresi içerisinde düzeltme beyannamesi vermeleri hâlinde, kendilerinden vergicezası veya gecikme faizi talep edilmeyecek,  beyan üzerine tahakkuk edecek vergiler,  beyannamenin verildiği tarihten itibaren 1ay içerisinde ödenecektir. Matrah artırmakla birlikte düzeltme işlemlerini yapmayan mükellefler hakkında ise matrah artırımı başvurusüresinin sonu itibarıyla gerekli işlemler vergi dairelerince yerine getirilecek, vergi ziyaı olması hâlinde tarh edilecek vergi için gecikme faizi matrah artırımı başvuru süresinin sonundan itibaren hesaplanacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.